Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1385 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej "ustawą";
2) sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.
§  2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) jednostkowych prototypów wyrobów;
2) wyrobów nabywanych przez kontyngenty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania poza granicami państwa od dostawców zagranicznych poza granicami państwa;
3) wyrobów, które zostały poddane naprawie lub modernizacji, z wyjątkiem nowych zespołów wchodzących w skład tych wyrobów, które zostały ujęte w wykazie wskazanym w § 4 ust. 1, zwanym dalej "wykazem".
§  3.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) procesie rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance - GQA) - należy przez to rozumieć nadzorowanie jakości wyrobów zamawianych przez państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na potrzeby obronności tych państw, które ratyfikowały i wypełniają postanowienia porozumienia standaryzacyjnego - STANAG 4107 "Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryzacyjnych zapewnienia jakości";
2) trybie I - należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3) trybie II - należy przez to rozumieć badania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4) trybie III - należy przez to rozumieć certyfikację, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy;
5) programie certyfikacji wyrobu - należy przez to rozumieć system certyfikacji wyrobu odnoszący się do wyrobów, do których stosuje się takie same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury.
§  4. 
1.  Dla wyrobów podlegających ocenie zgodności, wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy, tryb oceny zgodności jest określony w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
1a.  Ocena zgodności dla wyrobów, o których mowa w ust. 1, nabywanych w trybie określonym w art. 4b ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) prowadzona jest w trybie I.
2.  Ocena zgodności prowadzona jest w szczególności zgodnie z procedurami i metodykami określonymi lub przywołanymi w specyfikacji technicznej wyrobu.
§  5. 
1.  Ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem II lub trybem III można przeprowadzić w trybie I, a ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem III można przeprowadzić w trybie II - w odniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji w okresie co najmniej trzech ostatnich lat nie spowodowały zagrożeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.
2.  W przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie innym niż wskazany dla danego wyrobu w wykazie, gdy:
1) wyrób jest na wyposażeniu państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo
2) wyrób jest pozyskiwany w drodze umowy realizowanej na podstawie programów międzynarodowych lub inicjatyw funkcjonujących w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
3.  (uchylony).
4.  Ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem I można przeprowadzić w trybie II lub w trybie III, a ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem II można przeprowadzić w trybie III - w odniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji w okresie co najmniej trzech ostatnich lat spowodowały zagrożenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.
4a.  W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, która zgodnie z zakresem udzielonej akredytacji OiB posiada możliwość przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu będącego przedmiotem tej oceny, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej, ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie I.
4b.  W przypadku realizacji procedury oceny zgodności wyrobu, o której mowa w ust. 4a, procedura może być kontynuowana do czasu jej zakończenia, pomimo uzyskania przez jednostkę badawczą lub certyfikującą akredytacji OiB, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie tej oceny.
5.  Czynności wynikające z ust. 1, 2, 4-4b realizują komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.
§  6. 
1.  W trybie I dostawca dokonuje oceny zgodności poprzez przeprowadzenie co najmniej jednej z niżej wymienionych czynności:
1) kontroli wyrobu w toku produkcji;
2) kontroli i badań końcowych wyrobu;
3) kontroli procesu wytwarzania wyrobu;
4) innych czynności określonych w specyfikacji technicznej, potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.
2.  Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 1, potwierdzą zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną, dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.
3.  W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie I dostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwierdzić dokonanie oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, na podstawie wystawionej przez producenta wyrobu deklaracji zgodności OiB, o której mowa w ust. 2.
§  7. 
1.  W trybie II jednostka badawcza przeprowadza badania wyrobu zgodnie z metodykami badawczymi określonymi w specyfikacji technicznej i przywołanymi w zakresie akredytacji OiB.
2.  Jednostka badawcza, wykorzystując wyniki badań zagranicznego lub krajowego laboratorium badawczego, ustala, czy laboratorium posiada akredytację w zakresie przedstawionych wyników badań.
3.  Wyniki badań uzyskane podczas oceny zgodności wyrobu w trybie II zachowują ważność dla wyrobów wyprodukowanych według niezmienionej specyfikacji technicznej, o ile inaczej w niej nie określono.
§  8. 
1.  W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie III jednostka certyfikująca wykonuje czynności zgodnie z programami certyfikacji przywołanymi w zakresie akredytacji OiB.
2.  Jednostka certyfikująca, wykorzystując wyniki badań zagranicznych lub krajowych laboratoriów badawczych i instytucji certyfikujących, ustala, czy dane laboratorium posiada akredytację w zakresie przedstawionych wyników badań.
§  9.  W przypadku zakupu wyrobu produkowanego za granicą ocena zgodności może być przeprowadzona łącznie z procesem rządowego zapewnienia jakości.
§  10.  Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, powinien posiadać:
1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 lub ust. 3;
2) świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu, jeżeli mają zastosowanie;
3) certyfikat na wyrób, jeżeli ma zastosowanie.
§  11. 
1.  Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
2.  Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy.
§  12.  Dokumenty, o których mowa w § 10 i 11, dostawca, jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca przedstawia na żądanie organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem.
§  13. 
1.  Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.
2.  Przy określaniu sposobu i trybu oceny zgodności uwzględnia się:
1) charakter ryzyka stwarzanego przez wyrób oraz stopień, w jakim jest możliwe zarządzanie tym ryzykiem za pomocą oceny zgodności;
2) potrzebę unikania procedur, których koszty lub efekty byłyby niewspółmierne w stosunku do poziomu zidentyfikowanego ryzyka;
3) potrzebę potwierdzenia osiągnięcia przez wyrób kluczowych parametrów i charakterystyk oraz wymaganego poziomu interoperacyjności określonych w normach, przepisach technicznych lub w dokumentach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
4) wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dostawcy lub producenta w zakresie ich zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentach standaryzacyjnych zapewnienia jakości Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, we właściwej normie międzynarodowej lub im równoważnych.
§  14.  Wymagania dotyczące sposobu i trybu oceny zgodności umieszczane są w specyfikacji technicznej wyrobu.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI

Grupa 1. Broń palna do zastosowań wojskowych z wyjątkiem broni myśliwskiej
Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja

Wyrobów Obronnych (KWO)*

Tryb oceny

zgodności

IIIIII
1Pistolety1005X
2Pistolety występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1005X
3Pistolety maszynowe1005X
4Pistolety maszynowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1005X
5Rewolwery1005X
6Karabiny i karabinki1005X
7Karabiny i karabinki występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1005X
8Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe)1005X
9Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1005X
10Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1005X
11Broń gładkolufowa1005X
12Broń gładkolufowa o kalibrze do 30 mm oraz wyposażenie i akcesoria występujące na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej1005X
13Broń gładkolufowa występująca wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1005X
14Granatniki1010; 1015X
15Granatniki występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1010; 1015X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 2. Broń artyleryjska

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Przeciwlotnicze karabiny maszynowe, zestawy artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe oraz ich komponenty1005; 1010; 1095;

1210; 1220; 1230;

1240; 1250; 1260;

1265; 1285; 1290;

1425; 1430; 1440;

2350; 2541; 5200;

5800; 6200; 6600;

7000

X
2Przeciwlotnicze zestawy rakietowe zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1425; 1440X
3Celowniki do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i ich komponenty1220; 1240; 1250;

1265; 1290; 5800;

7000

X
4Armaty, w tym morskie1005; 1010; 1015;

1020

X
5Haubice1015; 1020; 1025;

1030

X
6Haubicoarmaty1015; 1020; 1025;

1030

X
7Moździerze kalibru do 60 mm występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1010X
8Moździerze kalibru do 60 mm występujące na wyposażeniu Wojsk Lądowych1010X
9Moździerze kalibru powyżej 60 mm1010; 1015X
10Wyrzutnie rakietowych pocisków niekierowanych1055X
11Wyrzutnie niekierowanych lotniczych pocisków rakietowych zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1055X
12Zestawy rakietowe taktycznych i operacyjno-taktycznych rakiet

Z-Z

1340X
13Wyrzutnie pocisków kierowanych PPK1340X
14Wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych

zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych

1340X
15Osprzęt artyleryjski1005; 1010; 1015;

1020; 1025; 1030;

1035

X
16Działka lotnicze zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1005X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 3. Amunicja do broni wymienionej w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Amunicja i pociski do wyrzutnika pirotechnicznego1305X
2Amunicja lotnicza kalibru do 30 mm1305X
3Amunicja do broni strzeleckiej1305X
4Amunicja do broni strzeleckiej występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1305X
5Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego1305X
6Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy stosowana w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych1305X
7Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych1305X
8Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych stosowana w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych1305X
9Pociski kierowane, w tym przeciwpancerne, stosowane w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych1410X
10Amunicja kalibru powyżej 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego1310; 1315; 1320X
11Amunicja do uzbrojenia lądowego1310; 1315; 1320X
12Amunicja artyleryjska i moździerzowa1305; 1310; 1315; 1320; 1370; 1390X
13Amunicja artyleryjska do broni występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1310X
14Amunicja specjalna artyleryjska (oświetleniowo-dymna)1365; 1370X
15Amunicja specjalna do broni występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1395X
16Amunicja do granatników1310X
17Amunicja do granatników występujących wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1310X
18Amunicja kalibru powyżej 75 mm i jej elementy1315X
19Amunicja czołgowa1305; 1315X
20Amunicja rakietowa1340; 1410X
21Naboje do armat salutacyjnych1305; 1320X
22Elektroniczne programatory do zapalników1390X
23Naboje śrutowe, metalowe, z tworzyw sztucznych, gumowe1305; 1395X
24Naboje z pociskami metalowymi, gumowymi, z tworzywa sztucznego i proszkowe1305; 1395X
25Naboje ogłuszające, olśniewające, łzawiące i o właściwościach obezwładniających1305; 1395X
26Amunicja do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i jej komponenty1305; 1310; 1340; 1370, 1375, 1377; 1390; 1395; 7000X
27Imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem uzbrojenia przeciwlotniczego i ich komponenty1340; 1370; 1375; 1377; 1390; 1395; 1410; 1550; 7000; 9110X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 4. Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Miny-
1.1Miny lądowe1345X
1.1.1Kasety minowe z minami narzutowymi MN-1231345X
1.1.2Kasety minowe z ćwiczebnymi minami narzutowymi MN-1231345X
1.1.3Kasety minowe z makietami min narzutowych MN-1231345X
1.1.4Mina przeciwburtowa z zapalnikiem niekontaktowym MPB-ZN1345X
1.1.5Mina przeciwburtowa z zapalnikiem kontaktowym MPB-ZK1345X
2Miny przeciwdesantowe-
2.1Mina przeciwdesantowa MPD1345X
3Środki alternatywne dla min przeciwpiechotnych1345X
4.Zapalniki do min-
4.1Zapalniki do min (mechaniczne, elektryczne, lontowe)1345X
4.2Zapalnik niekontaktowy ZN-97.11345X
4.3Zapalnik lontowy tarciowy ZLT-501345X
5Sprzęt do budowy, rozpoznania i pokonywania zapór minowych-
5.1Wyrzutnie ładunków wybuchowych montowane na pojazdach1055X
5.1.1Wyrzutnie ładunku wydłużonego dużego na przyczepie1385X
5.2Ustawiacze min na przyczepie2320; 2330X
5.2.1Ustawiacz min przyczepny UMP-032320; 2330X
5.3Samobieżne ustawiacze min na podwoziu kołowym i gąsienicowym2320; 2350X
5.3.1Transporter minowania narzutowego2350X
5.3.2Pojazd minowania narzutowego2350X
5.4Pojazdy torujące kołowe i gąsienicowe2320; 2350; 2355X
5.5Trały przeciwminowe-
5.5.1Trał przeciwminowy lekki BOŻENA-41385; 2355X
5.6Zapalarki minerskie1375X
5.7Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego1385X
5.7.1Zestaw minersko-rozpoznawczy ZMR-896665X
5.8Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego do wykrywania i neutralizacji urządzeń wybuchowych1385; 6665X
5.8.1Zestaw linowo-hakowy do bomb HAL MK41385X
5.9Przenośne detektory (urządzenia) do wykrywania materiałów wybuchowych6665X
5.10Przenośne wykrywacze (detektory) min, granatów, bomb, torped, rakiet6665X
5.10.1Wykrywacz bomb FEREX DLG-STD-4.032.76 z programem do obróbki sygnału i identyfikacji DATALINE 4.800 STD Filte6665X
6Bomby lotnicze1325X
7Granaty nasadkowe1330X
8Granaty podwodne1330X
9Granaty ręczne1330X
10Granaty występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1330X
11Pociski kierowane, w tym przeciwpancerne1410X
12Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe i ich komponenty1425; 1440; 6135; 6140; 7000X
13Amunicja i rakiety do przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich i rakietowych1336; 1337; 1338; 1340; 1370; 1375; 1377; 1390; 1395; 1410; 1420; 1440; 2845; 6615; 6830; 7000; 9110X
14Rakiety przeciwlotnicze i ich komponenty1336; 1337; 1338; 1340; 1370; 1375; 1377; 1390; 1395; 1410; 1420; 1440; 2845; 6615; 6830; 7000; 9110X
15Ręczna wyrzutnia granatów łzawiących8465; 1055X
16Siatkowy zestaw obezwładniający1367X
17Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi i napraw wielosystemowej broni kierowanej4970X
18Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania pocisków kierowanych4935X
19Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania rakiet4927X
20Urządzenia i przyrządy do sterowania strzelaniem rakietami i pociskami kierowanymi1210; 1430X
21Wyposażenie do obsługi i serwisowania pocisków kierowanych1450; 4935X
22Wyrzutnie pocisków kierowanych1440X
23Wyrzutnie rakiet bojowych, w tym okrętowe1055; 1440X
24Wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych i imitatorów celów powietrznych i ich komponenty1095; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 1425; 1430; 1440; 2541; 5200; 5800; 6600; 7000X
25Zapalniki do bomb1325X
26Zapalniki do granatów1330X
27Zdalnie sterowane bojowe środki rażenia1346X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 5. Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Celowniki, urządzenia przelicznikowe oraz przyrządy do kierowania ogniem. Trenażery SKO1210; 1220; 1240; 6920X
2Przyrządy i urządzenia optyczne, pomiarowe, optoelektroniczne oraz sprzęt topogeodezyjny WRiA1240; 5210; 6675X
3Radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego1285X
4Sprzęt rozpoznania artyleryjskiego5860X
5Sprzęt rozpoznania dźwiękowego oraz autotopografy5865X
6Stacje radiolokacyjne do wykrywania celów5840; 5841X
7Stacje radiolokacyjne metrologiczne6660X
8Stacje radiolokacyjne do pomiaru prędkości pocisków5840X
9Urządzenia do naprowadzania rakiet i podświetlania celów i ich komponenty1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 5800; 7000X
10Urządzenia dowodzenia i ich komponenty działające w oparciu o informację uzyskaną z urządzeń wykrywania, obserwacji

i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/naziemnych

1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 5800; 7010X
11Urządzenia kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej i ich komponenty1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 5800; 7000X
12Urządzenia przygotowania danych do strzelania i ich komponenty1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 5800; 7000X
13Urządzenia wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/naziemnych w zakresie dostępnego widma fal EM i ich komponenty1260; 1265; 1285; 5800; 7000X
14Zautomatyzowane zestawy kierowania ogniem artylerii1230X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 6. Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Aparatownie łączności - komutacyjne5895X
2Aparatownie łączności - radiodostępowe5895X
3Aparatownie łączności - teletransmisyjne5895X
4Aparatownie zarządzania systemem łączności5895X
5Bojowe wozy piechoty2355; 2350X
6Bojowe wozy rozpoznawcze2355; 2350X
7Cysterna dystrybutor paliwowy o pojemności 10 m3 na podwoziu samochodowym2320X
8Cysterna naczepa paliwowa o pojemności 33 m3 na ciągniku siodłowym2320X
9Cysterna naczepa paliwowa z dystrybutorem paliwowym2320X
10Czołgi2350X
11Kołowe pojazdy opancerzone2355X
12Mosty towarzyszące na podwoziu kołowym lub gąsienicowym2320; 2350X
13Motocykle (w tym motocykle Żandarmerii Wojskowej)2340X
14Niszczyciele czołgów/wyrzutnia PPK na KTO2350; 2355X
15Opancerzone samochody patrolowe z bronią pokładową2355X
16Pływające transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym i gąsienicowym2320; 2350X
17Podwozia samochodów ciężarowych zmodyfikowanych do celów wojskowych2320; 2355X
18Podwozia samochodów osobowo-terenowych zmodyfikowanych do celów wojskowych2320; 2355X
19Pojazd do przewozu robotów inżynieryjnych2320X
20Pojazd saperski do przewozu niewybuchów i niewypałów2320X
21Pojazdy do przewozu bloków pontonowych2320X
22Pojazdy ewakuacji technicznej zmodyfikowane do celów wojskowych2320; 2350X
23Pojazdy interwencyjne opancerzone2320; 2355X
24Przyczepy i naczepy zmodyfikowane do celów wojskowych2320; 2330X
25Samochody ciężarowe zmodyfikowane do celów wojskowych2320X
26Samochody interwencyjne (osobowe, ciężarowe, przeznaczone do celów specjalnych)2310; 2320X
27Samochody interwencyjne terenowe2320X
28Samochody osobowo-terenowe zmodyfikowane do celów wojskowych2310X
29Transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym lub gąsienicowym2320; 2350X
30Transportery opancerzone2355; 2350X
31Węzły teleinformatyczne - wersja kontenerowa5895X
32Wozy dowodzenia2350; 5895X
33Wozy dowodzenia rozpoznawcze2355; 2350X
34Wozy dowódczo-bojowe5895X
35Wozy kablowe2320; 5895X
36Wozy amunicyjne2320X
37Wozy artyleryjskie z haubicoarmatą2355; 2350X
38Wozy artyleryjskie z haubicą2355; 2350X
39Wozy artyleryjskie z moździerzem2355; 2350X
40Wozy artyleryjskie z wyrzutnią rakietową2355; 2350X
41Pojazdy do przewozu amunicji i rakiet przeciwlotniczych oraz ich komponenty2310; 2320; 2330; 3940; 3950; 3820X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 7. Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Systemy, sprzęt i środki rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych6665X
2Systemy, sprzęt i środki likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych4230X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 8. Materiały wybuchowe z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w art. 6 ust. 2 pkt 3, 4 i 7 ustawy

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Ładunki rozminowania1375X
2Ładunki wybuchowe klasyczne1375X
3Ładunki wybuchowe kumulacyjne1375X
4Materiały napędowe do rakiet9135; 1337X
5Materiały wybuchowe burzące1375X
6Materiały wybuchowe inicjujące1375X
7Materiały wybuchowe kruszące1375X
8Materiały wybuchowe miotające1375X
9Środki inicjujące (spłonki, zapały, lonty)1375X
10Środki pozoracji pola walki1355; 1370X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 9. Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Kontenery morskie i palety okrętowe8145; 8150; 3990X
2Morskie urządzenia hydroakustyczne i hydrolokacyjne5845X
3Morskie urządzenia optyczne i elektrooptyczne:

a) peryskopy okrętów podwodnych

b) dalmierze morskie

c) okrętowe wizjery, celowniki optoelektroniczne i optyczne

5855; 1240; 1200X
4Morskie urządzenia radiowe5820X
5Okrętowe pomocnicze jednostki pływające1925X
6Okrętowe urządzenia do łączności podwodnej5845X
7Rakietowozy do przewozu rakiet morskich2320X
8Sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty - ruchomy (dźwig i żurawie)3950X
9Sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem2040; 4240; 2010; 2090; 4220X
10Stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych5840; 5855; 1075X
11Terminale satelitarne VSAT - okrętowe5820X
12Torpedowozy2320X
13Urządzenia do łączności podwodnej5895; 5820X
14Urządzenia i sprzęt warsztatów morskich środków bojowych4927; 4921; 4923; 4933X
15Urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej5180; 5280X
16Systemy, sprzęt i urządzenia do prac podwodnych-
16.1Aparaty nurkowe o zamkniętym obiegu czynnika oddechowego4220X
16.2Aparaty nurkowe o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego4220X
17Systemy, sprzęt i urządzenia ratunkowe, ratownicze Marynarki Wojennej-
17.1Przylgnia ratunkowa okrętów podwodnych4220X
18Wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych1045X
19Wyrzutnie torpedowe1045X
20Trały morskie1075X
21Bomby głębinowe1325X
22Rakietowe bomby głębinowe1325; 1055X
23Torpedy1356X
24Ładunki do niszczenia min morskich1361X
25Okrętowe przyrządy noktowizyjne5855X
26Okrętowe sonary obserwacji5845X
27Okrętowe radary obserwacji5840X
28Radary nawigacyjne5840X
29Okrętowe systemy dowodzenia i kierowania środkami walki2090;

1230

X
30Sprzęt morskich narodowych systemów dowodzenia7010X
31Sprzęt systemów transmisji danych LINK5830X
32Oprogramowanie morskich narodowych systemów dowodzenia7030X
33Oprogramowanie morskich systemów dowodzenia NATO7030X
34Morskie odbijacze kątowe1080X
35System radiowego sterowania wybuchami SRSW1210X
36System radiowego sterowania wybuchami mini RABS1210X
37Morskie zapalarki minerskie1210X
38Morskie zestawy rozpoznania minerskiego1367X
39Podwodne wyrzutniki pirotechniczne1367; 1385X
40Łodzie przeprawowe morskie1940X
41Łodzie minerskie morskie1940X
42Łodzie rozpoznawcze morskie1940X
43Parki pontonowe morskie1945X
44Silniki do łodzi minerskich, rozpoznawczych i przeprawowych morskich2805X
45Zestawy do oznakowania rzędów min zapór pdes.6665X
46Podwodne wykrywacze min6665X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 10. Wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Busole lotnicze6605X
2Celowniki1220; 1240X
3Centrale aerodynamiczne zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych6636X
4Dalmierze zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1240; 1220; 5800X
5Dystrybutory wody do statków powietrznych1730X
6Elektryczne instalacje oświetlenia i sygnalizacji statków powietrznych6220X
7Elektryczne instalacje oświetlenia i sygnalizacji montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych6220X
8Instalacja klimatyzacji, przeciwpożarowa, paliwowa, hydrauliczna, pneumatyczna, olejowa1650; 1660X
9Instalacje odbioru ciśnień powietrznych6610; 6695X
10Instalacje zasilania silników tlenem1660X
11Kadłub statku powietrznego1560X
12Komputerowe systemy kierowania ogniem montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1200; 1230X
13Systemy awaryjnego hamowania samolotów1710X
14Lotki montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1560X
15Lotnicza fotograficzna aparatura rozpoznawcza5821; 6720X
16Lotnicza pokładowa aparatura rozpoznawcza5825; 5895; 6610X
17Lotnicze inhalatory tlenowe1660X
18Lotnicze kamizelki ratunkowe4220X
19Lotnicze kwasowe i zasadowe baterie akumulatorowe6140X
20Lotnicze łódki ratunkowe1940X
21Lotnicze środki bojowe1325; 1340; 1346X
22Lotnicze środki pirotechniczne1370X
23Lotniskowe, specjalistyczne ciągniki kołowe do holowania1740X
24Mechaniczne układy sterowania statkiem powietrznym1680X
25Mechanizmy osłon goleni podwozia śmigłowca Wojsk Lądowych1620X
26Myjnie i odladzacze lotnicze1730X
27Odchylana część osłony kabiny śmigłowca Wojsk Lądowych1560X
28Podgrzewacze i klimatyzatory lotnicze1730X
29Podwozie statku powietrznego1620X
30Pokładowe instalacje elektryczne6105; 6115; 6110; 6125; 6145; 6150X
31Pokładowe radioelektroniczne układy desantowania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych5841X
32Pokładowe radioelektroniczne układy identyfikacji i aktywnej odpowiedzi5826; 5841X
33Pokładowe radioelektroniczne układy lądowania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych5841X
34Pokładowe radioelektroniczne układy naprowadzania i wskazywania celów montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych5865X
35Pokładowe radioelektroniczne układy nawigacji5826X
36Pokładowe radioelektroniczne układy poszukiwania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych5841X
37Pokładowe rejestratory danych6610X
38Pokładowe rejestratory katastroficzne6340; 6610X
39Pokładowe systemy diagnostyczne śmigłowców Wojsk Lądowych6350X
40Pokładowe szyny danych9999X
41Pokładowe środki lotniczej łączności radiowej5831X
42Pokładowe zegary lotnicze6610; 6645X
43Przekładnie główne, pośredniczące, tylne montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1615X
44Radioelektroniczne systemy obrony statków powietrznych5865X
45Radiostacja lotnicza, w tym awaryjno-ratunkowa5821; 5895X
46Rozruszniki lotnicze1730; 6115X
47Skrzydło1560X
48Spadochron hamujący1670X
49Specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe śmigłowców Wojsk Lądowych6600X
50Stanowiska broni1090; 9999X
51Stanowiska podwieszane1560X
52Statecznik poziomy i pionowy1560X
53System awaryjnego opuszczania statku powietrznego1720X
54Systemy automatycznego sterowania lotem6615X
55Systemy awaryjnego hamowania samolotów1710X
56Systemy sterowania systemami odpalania środków obrony statku powietrznego montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1290X
57Systemy sterowania uzbrojeniem1200X
58Systemy wskazywania celów montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1200X
59Śmigło ogonowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1615X
60Termonamierniki montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1290X
61Układy i urządzenia sterowania pracą silników2995; 1680X
62Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych2995X
63Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych śmigłowców Wojsk Lądowych2995X
64Układy pilotażowo-nawigacyjne6605X
65Układy pomiaru i ograniczenia kątów natarcia montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych9999X
66Układy pomiaru i sygnalizacji położenia elementów płatowca i silnika śmigłowców Wojsk Lądowych9999X
67Układy regulacji i obciążenia systemów sterowania śmigłowcami Wojsk Lądowych1680X
68Układy transmisji napędu - skrzynki napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1615X
69Układy zasilania prądem stałym i przemiennym6115; 6116X
70Urządzenia i instalacje zasilania tlenem ciekłym1660X
71Urządzenia i instalacje zasilania tlenem ciekłym śmigłowców Wojsk Lądowych1660X
72Urządzenia i instalacje zasilania tlenem gazowym1660X
73Urządzenia i instalacje zasilania tlenem gazowym śmigłowców Wojsk Lądowych1660X
74Urządzenia namiarowe zabudowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych5865X
75Urządzenia optyczne zabudowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych5855X
76Urządzenia przeciwoblodzeniowe1650X
77Urządzenia wykrywające opromieniowanie5865X
78Urządzenia wykrywające użycie przeciwlotniczych środków bojowych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych5841X
79Wirniki nośne montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1615X
80Wyroby gumowe i teflonowe śmigłowców Wojsk Lądowych1600; 2620; 5330; 5331; 9300X
81Wyrzutniki środków obrony statku powietrznego1055X
82Zbiorniki paliwa - dodatkowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1560X
83Zespoły napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych2810; 2835X
84Żyroskopowe przyrządy pilotażowo-nawigacyjne6615X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 11. Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Kontenery rozpoznania elektronicznego "SROKOSZ"5820; 5830; 5832; 5985X
2Laserowe przyrządy rozpoznawcze dzienno-nocne5800X
3Naziemne radiostacje lotniczej łączności radiowej pasma UHF5820X
4Naziemne radiostacje lotniczej łączności radiowej pasma VHF/UHF5820X
5Naziemne radiostacje lotnicze stacjonarne, mobilne (przewoźne) zakresu UHF, VHF/UHF montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych5820X
6Naziemne systemy nawigacyjne TACAN5825X
7Odbiorniki EK 8965820; 5830; 5831; 5985X
8Odbiorniki ESMC5820; 5830; 5831; 5985X
9Odbiorniki KF IC-R95005820; 5830; 5831; 5985X
10Odbiorniki KF TRC-2435820; 5830; 5831; 5985X
11Odbiorniki KF/UKF EB 2005820; 5830; 5831; 5985X
12Odbiorniki radiowe UKF IC-R85005820; 5830; 5831; 5985X
13Odbiorniki szerokopasmowe QADRUS5820; 5830; 5831; 5985X
14Radary stacjonarne5840X
15Radary przewoźne5840X
16Radary mobilne5840X
17Wyposażenie samolotów An-28 "BRYZA"-1R5820; 5830; 5831; 5985X
18Stacje rozpoznania naziemnych systemów radiolokacyjnych szczebla taktycznego "BREŃ-2-2"5865X
19Stacje rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych "GUNICA"5865X
20Systemy rejestracji informacji fonicznych "ORION-10"5820; 5830; 5831; 5985X
21Systemy rejestracji informacji fonicznych "ORION-6"5820; 5830; 5831; 5985X
22Wyposażenie śmigłowców rozpoznania radioelektronicznego - "PROCJON"5820; 5830; 5831; 5985X
23Taktyczne radary rozpoznania pola walki5840; 5841X
24Zautomatyzowane systemy rozpoznawczo-zakłócające pasma UKF "PRZEBIŚNIEG"5820; 5830; 5831; 5985X
25Zestawy analizy i namierzania sygnałów radiolokacyjnych - "NELS"5865X
26Zestawy do lokalizacji, wykrywania i śledzenia celów stanowiące wyposażenie taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego5820X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 12. Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Buty ochronne do rozminowania1385; 8470X
2Hełmy bojowe, patrolowe (stalowe i kompozytowe)8470; 8415X
3Hełmy bojowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych8415; 9999X
4Hełmy ochronne przeciwwybuchowe1385X
5Inne elementy oraz wyposażenie ochronne przeciwwybuchowe1385X
6Kamizelki asekuracyjne4240; 4220X
7Kamizelki kuloodporne8470X
8Kamizelki kuloodporne i ochronne8470X
9Kamizelki kuloodporne i ochronne występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych8470X
10Kamizelki ratunkowe4240; 4220X
11Kaski interwencyjne z przyłbicą8465X
12Koła ratunkowe4240; 4220X
13Kombinezony ochronne sapera8470X
14Okulary ochronne przeciwgazowe Żandarmerii Wojskowej8465X
15Osłony ochronne przeciwwybuchowe kulo- i odłamkoodporne8465; 8470X
16Pancerze i osłony zabezpieczające (stalowe, ceramiczne, reaktywne i inne)9515; 8470X
17Polowe konstrukcje fortyfikacyjne5411X
18Przyłbice8470X
19Sprzęt i środki ochrony dróg oddechowych4240X
20Sprzęt i środki ochrony skóry8415X
21Systemy, sprzęt i środki ochrony zbiorowej4249X
22Szyby ochronne9430X
23Tarcze ochronne przeciwwybuchowe1385X
24Ubiory bojowe8400X
25Ubrania do pracy w wodzie8415X
26Zestawy ochronne Żandarmerii Wojskowej1365; 1367X
27Zestawy pirotechniczne1367X
28Zestawy wsparcia (operatora snajpera, wyważeniowe itp.) Żandarmerii Wojskowej1365; 1367X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 13. Materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod F-349130X
2Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod F-449130X
3Olej napędowy kod F-549140X
4Paliwo okrętowe kod F-759140X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 14. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony8305X
2Kombinezon czołgisty8415X
3Kurtka zimowa czołgisty8415X
4Kombinezon pilota8415X
5Kombinezon pilota tropikalny8415X
6Kurtka skórzana pilota8415X
7Mundury ćwiczebne8405X
8Mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki8405; 8410X
9Mundury polowe8405X
10Namiot NS/97, namiot N6/978340X
11Ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony8405X
12Odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych8415X
13Płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe8405; 8410X
14Pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT8400X
15Skóry na półbuty koloru czarnego i półbuty galowe koloru czarnego, półbuty damskie i kozaki damskie i pozostałe obuwie8330X
16Skóry na trzewiki letnie i trzewiki zimowe8330X
17Skóry wierzchnie na kurtki skórzane pilota8305; 8330X
18Swetry8405X
19Tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne8305X
20Tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne8305X
21Tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota8305X
22Tkaniny na mundury ćwiczebne8305X
23Tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki8305X
24Tkaniny na mundury polowe8305X
25Tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki8305X
26Tkaniny na ubrania ochronne8305X
27Tkaniny namiotowe (NS oraz N6)8305X
28Tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe8305X
29Tkaniny poliestrowe na oporządzenie8305X
30Trzewiki ćwiczebne tropikalne, trzewiki górskie8430X
31Trzewiki letnie, trzewiki zimowe8430X
32Trzewiki pilota letnie i zimowe8430X
33Ubranie ochronne8415X
34Ubranie ochronne Marynarki Wojennej8415X
35Zasobniki piechoty górskiej8465X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 15. Środki zaopatrzenia żywnościowego

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Indywidualne i grupowe racje żywnościowe8970X
2Konserwy mięsne8905X
3Konserwy drobiowe8905X
4Konserwy warzywno-mięsne8905X
5Konserwy mięsno-tłuszczowe8905X
6Zupy zagęszczone8935X
7Kuchnie polowe7310; 7360X
8Kasyno polowe7310; 5410; 5411; 5419X
9Cysterny do przewozu i dystrybucji wody na podwoziach samochodowych2320X
10Cysterny do transportu wody w kontenerach2320; 2330X
11Magazyn wody7240; 5430X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 16. Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Elementy wychwytujące (liny, taśmy, sieci) do awaryjnych systemów hamowania samolotów1710X
2Głowice bojowe ppanc. pocisków kierowanych1340; 1420X
3Granatniki dymne montowane w pojazdach interwencyjnych1010; 1015X
4Komponenty ppanc. pocisków kierowanych1420X
5Lotnicze hełmy ochronne1670; 8475X
6Lotnicze hełmy szczelne8475X
7Lotnicze maski tlenowe1660; 1670X
8Lotnicze systemy imitujące uzbrojenie9999X
9Lotnicze środki szkolno-bojowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1400; 1300; 1000X
10Lotnicze wyrzutnie rakiet kierowanych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1440X
11Łuski artyleryjskie1305; 1310; 1315; 1320X
12Maszty do radiolinii cyfrowych5820X
13Pancerze reaktywne1395X
14Pociski artyleryjskie1305; 1320X
15Podpociski do pocisków kasetowych1395X
16Pokładowe systemy teleinformatyczne5805X
17Pomiarownie kablowe na samochodzie2320X
18Radiolinie cyfrowe5820X
19Radiolinie cyfrowe na potrzeby stacjonarnego systemu łączności5820X
20Radiostacje KF łącznie z platformą transportową5820X
21Radiostacje pokładowe szerokopasmowe IP5820X
22Radiostacje pokładowe UKF5820X
23Radiostacje pokładowe wielozakresowe KF/UKF5820X
24Radiotelefony przewoźne5820X
25Smugacze amunicji artyleryjskiej1305; 1310; 1315; 1320X
26Sprzęt i wyposażenie Wojskowej Poczty Polowej-
26.1Samochody do przewozu poczty niejawnej5895X
26.2Moduł pocztowy5895X
27Systemy detonacji ciągłej1346X
28Systemy reagowania kryzysowego funkcjonujące w resorcie obrony narodowej7000X
29Systemy testowania lotniczych środków bojowych4935X
30Taktyczne systemy transmisji danych LINK: terminal MIDS LVT serii 15820; 5821X
31Taktyczne systemy transmisji danych LINK: terminal LINK-11A5820X
32Terminale satelitarne VSAT - do pracy w ruchu (SOTM)5820X
33Testery i stanowiska diagnostyczne pokładowych systemów uzbrojenia statków powietrznych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych4920X
34Ubiory przeciwprzeciążeniowe8475X
35Układ przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy montowany w pojazdach4240; 4210X
36Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych1730X
37Układy napędowe ppanc. pocisków kierowanych1340X
38Układy ochrony przed bronią masowego rażenia montowane w pojazdach interwencyjnych4460; 6350X
39Układy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe montowane w pojazdach interwencyjnych4240; 4210X
40Urządzenia elektroakustyczne na samochodach2320; 2590; 5835X
41Urządzenia identyfikacji - interrogator IFF5840X
42Urządzenia identyfikacji - transponder IFF5841X
43Urządzenia PCŁU5810X
44Urządzenia rozgłoszeniowe na samochodach2320; 2590; 5835X
45Urządzenia teletransmisyjne i komutacyjne5805X
46Wojskowe kable polowe5995X
47Wyposażenie akcesoryjne radiostacji - wyposażenie sieciowe i pomocnicze5820X
48Wyposażenie akcesoryjne radiostacji - zasilacze5820X
49Wyposażenie akcesoryjne radiostacji - zestawy antenowe5820X
50Wyposażenie akcesoryjne radiostacji - zestawy mikrofonowo-słuchawkowe5820X
51Wyposażenie akcesoryjne radiostacji - zestawy wzmacniające5820X
52Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów - wyposażenie sieciowe i pomocnicze5820X
53Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów - zasilacze5820X
54Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów - zestawy antenowe5820X
55Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów - zestawy mikrofonowo-słuchawkowe5820X
56Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów - zestawy wzmacniające5820X
57Wyposażenie pojazdów bojowych do jazdy pod wodą4240X
58Wysokościowe ubiory kompensacyjne8475X
59Zasobniki systemów rozpoznania1680X
60Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, jednolite dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk5800; 7000X
61Zespoły, podzespoły i części zamienne, narzędzia i przyrządy do obsługi i naprawy pojazdów interwencyjnych2320; 2520; 2930; 5180; 6625X
62Zespoły, podzespoły i części zamienne, narzędzia i przyrządy do obsługi i naprawy broni gładkolufowej kaliber do 30 mm1005; 5305; 5307; 5315; 5360X
63Zestawy do zdalnego sterownia wybuchami (na lądzie i pod wodą)1210; 1346X
64Sonar SHL 101/T5845X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

Grupa 17. Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy

Lp.Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówKlasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*Tryb oceny zgodności
IIIIII
1Bagnety, w tym ćwiczebne (typu GALL)1095X
2Bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze: Aerostar1550X
3Bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze: Mini BSR Orbiter1550X
4Celowniki noktowizyjne5855X
5Celowniki termowizyjne1220; 1240X
6Celowniki termowizyjne przenośnej wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych1220; 1240X
7Gogle noktowizyjne5855X
8Kamery termowizyjne1229; 1240X
9Kamery termowizyjne artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych5850; 5855; 5865X
10Kontenery robocze A - pracownia geograficzna5410X
11Kontenery robocze B - dystrybucyjno magazynowy5410X
12Kontenery mieszkalne5411X
13Kontenery sanitarne5411X
14Kontenery specjalistyczne dla WRiA5411X
15Lornetki do obserwacji nocnej5855X
16Lornetki noktowizyjne5855X
17Lornetki pryzmatyczne6650X
18Łodzie wojskowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1940X
19Makiety, modele, filmy i pomoce szkoleniowe w zakresie UiSW WRiA Wojsk Lądowych6910X
20Mobilne stanowiska dowodzenia-
20.1Mobilny moduł stanowiska dowodzenia MMSD5895X
20.2Mobilny moduł stanowiska dowodzenia oddział/pododdział MMSDo/p5895X
21Mobilny zestaw rejestracji i analizy sygnałów radiolokacyjnych5800; 2355; 2350X
22Namioty techniczne8340X
23Noktowizory strzeleckie5855X
24Nóż wojskowy (typu wz. 2000), nóż wieloczynnościowy (typu wz. 69)1095X
25Odbiorniki radiowe wielozakresowe KF/UKF5820X
26Odbiorniki radiowe zakresu KF5820X
27Okulary do widzenia w nocy5855X
28Osprzęt infrastruktury sieciowej systemu TETRA5820X
29Paralizatory elektryczne1095X
30Pistolety treningowe1095X
31Poligrafy5280X
32Polowe centrale telefoniczne5805X
33Pomoce szkoleniowe, symulatory i trenażery wykorzystywane do szkolenia na śmigłowcach Wojsk Lądowych6930X
34Przewoźne pokrycia lotniskowe5680X
35Przyczepy do transportu łodzi występujących wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych2330X
36Przyrządy i aparatura do wykrywania metali, materiałów wybuchowych i substancji toksycznych6665X
37Radionamierniki łączności ratunkowej5820X
38Radiostacje doręczne szerokopasmowe IP5820X
39Radiostacje doręczne UKF5820X
40Radiostacje łączności ratunkowej5820X
41Radiostacje plecakowe KF5820X
42Radiostacje plecakowe szerokopasmowe IP5820X
43Radiostacje plecakowe UKF5820X
44Radiostacje plecakowe wielozakresowe KF/UKF5820X
45Radiostacje przenośno-przewoźne KF5820X
46Radiostacje przenośno-przewoźne szerokopasmowe IP5820X
47Radiostacje przenośno-przewoźne UKF5820X
48Radiostacje przenośno-przewoźne wielozakresowe KF/UKF5820X
49Radiotelefony przenośne5820X
50Radiotelefony stacjonarne/bazowe5820X
51Ręczne miotacze gazowe1040X
52Ruchome warsztaty sprzętu inżynieryjnego4940X
53Ruchome warsztaty sprzętu OPBMR4940X
54Silniki zaburtowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych2805X
55Sprzęt do budowy i remontu sztucznych nawierzchni lotniskowych3805; 3830; 3895; 5120; 5130X
56Sprzęt do ochrony wzroku przed promieniowaniem laserowym8465X
57Sprzęt do utrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej nawierzchni lotniskowych3825X
58Sprzęt optyczno-elektroniczny występujący wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych1200; 5855X
59Sprzęt specjalistyczny do szkolenia obsługi uzbrojenia przeciwlotniczego i sprzęt specjalistyczny wykorzystywany do zabezpieczenia procesu szkolenia oraz ich komponenty1410; 1550; 5800; 6900; 7000X
60Stacje bazowe łączności ratunkowej5820X
61Stacjonarny system obserwacji terenu SSOT5800X
62Telefony satelitarne5820X
63Terminal monitorowania położenia wojsk własnych:

- platformowy

- przenośny

5820X
64Terminale satelitarne klasy BGAN5820X
65Terminale satelitarne VSAT - przenośne5820X
66Terminale satelitarne VSAT - przenośno-przewoźne5820X
67Terminale satelitarne VSAT - stacjonarno-mobilne5820X
68Tester urządzeń identyfikacji6625X
69Trenażery urządzeń sprzętu i systemów łączności6940; 6930X
70Urządzenia do rozpoznawania materiałów wybuchowych i narkotycznych5280X
71Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej do sprzętu wojsk pancernych i zmechanizowanych6930X
72Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla UiSW WRiA6920; 6930X
73Uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych1367; 1095; 1005; 9999; 8465X
74Warsztaty obsługowo-remontowe służby uzbrojenia i elektroniki (ruchome)4940X
75Węzły teleinformatyczne - wersja przenośna5895X
76Wojskowy odbiornik GPS (platformowy, ręczny)5825; 5826; 6605X
77Zespoły spalinowo-elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej6110; 6116; 6150X
78Znaczniki i panele identyfikacyjne9999X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U.2007.78.528), które utraciło moc z dniem 6 grudnia 2012 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2011.92.528).