Art. 2. - [Cele ustawy] - System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.747 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2022 r.
Art.  2.  [Cele ustawy]
1. 
Celem ustawy jest:
1)
zapewnienie ochrony interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa przez ustalenie zasad dotyczących oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
2)
zapewnienie warunków do przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa przez kompetentne i niezależne podmioty, w zakresie spełnienia wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych;
3)
zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdrowia użytkowników oraz dla środowiska.
2. 
Ustawy nie stosuje się do:
1)
wyrobów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490);
2)
wyrobów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
3)
wyrobów podlegających dozorowi technicznemu, w zakresie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269);
4)
wyrobów posiadających oznakowanie CE, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344);
5)
wyrobów posiadających oznakowanie Π, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209);
6)
podsystemów i składników, o których mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984);
7)
wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
8)
wyposażenia morskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 955);
9)
wyrobów pozyskiwanych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej wniosku składanego w tym zakresie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego albo zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wniosku składanego w tym zakresie przez zamawiającego.