Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1001

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1700, z 2010 r. poz. 1228, z 2011 r. poz. 528 oraz z 2017 r. poz. 32) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wyrobów, które zostały poddane naprawie lub modernizacji, z wyjątkiem nowych zespołów wchodzących w skład tych wyrobów, które zostały ujęte w wykazie wskazanym w § 4 ust. 1, zwanym dalej "wykazem".";

2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ocena zgodności dla wyrobów, o których mowa w ust. 1, nabywanych w trybie określonym w art. 4b ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) prowadzona jest w trybie I.";

3) w § 5:
a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie innym niż wskazany dla danego wyrobu w wykazie, gdy:",

b) uchyla się ust. 3,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, która zgodnie z zakresem udzielonej akredytacji OiB posiada możliwość przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu będącego przedmiotem tej oceny, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej, ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie I.

4b. W przypadku realizacji procedury oceny zgodności wyrobu, o której mowa w ust. 4a, procedura może być kontynuowana do czasu jej zakończenia, pomimo uzyskania przez jednostkę badawczą lub certyfikującą akredytacji OiB, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie tej oceny.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Czynności wynikające z ust. 1, 2, 4-4b realizują komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.";

4) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wyniki badań uzyskane podczas oceny zgodności wyrobu w trybie II zachowują ważność dla wyrobów wyprodukowanych według niezmienionej specyfikacji technicznej, o ile inaczej w niej nie określono.";

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.