§ 1. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na... - Dz.U.2019.1772 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1772 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", pisemnej zgody, o której mowa w art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą", na:
1)
przeniesienie własności nieruchomości nabytej na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 i 3b lub art. 31 ust. 2 ustawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej "Zasobem";
2)
ustanowienie hipoteki na nieruchomości, o której mowa w pkt 1.