Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na... - Dz.U.2019.1772 t.j. - OpenLEX

Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1772 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", pisemnej zgody, o której mowa w art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą", na:
1)
przeniesienie własności nieruchomości nabytej na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 i 3b lub art. 31 ust. 2 ustawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej "Zasobem";
2)
ustanowienie hipoteki na nieruchomości, o której mowa w pkt 1.
1. 
Zgoda, o której mowa w § 1, jest udzielana na pisemny wniosek osoby, która nabyła nieruchomość z Zasobu.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na położenie nieruchomości.
3. 
W przypadku gdy nieruchomość jest położona na obszarze właściwości co najmniej dwóch dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, wniosek składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, na obszarze działania którego jest położona największa część nieruchomości.
1. 
Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres zbywcy nieruchomości;
2)
dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości;
3)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres nabywcy nieruchomości.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
umowę przedwstępną na przeniesienie własności nieruchomości albo odpis umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości;
2)
dowody, o których mowa w art. 7 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy;
3)
dowody potwierdzające posiadanie przez nabywcę kwalifikacji rolniczych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;
4)
oświadczenie nabywcy, że nieruchomość rolna jest nabywana z zamiarem powiększenia bądź utworzenia gospodarstwa rodzinnego - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;
5)
oświadczenie nabywcy nieruchomości o powierzchni posiadanych użytków rolnych wraz ze wskazaniem podstawy tego posiadania - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy;
6)
decyzję o przyznaniu pomocy finansowej - w przypadku osób, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy.
3. 
Dołączenie dowodów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie jest wymagane, jeżeli nabywca nieruchomości uzyskał zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na jej nabycie na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
1. 
Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres właściciela nieruchomości;
2)
dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka, oraz numer księgi wieczystej, o ile jest prowadzona;
3)
określenie wysokości kredytu i wskazanie celu, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 2 ustawy, na jaki kredyt ma zostać udzielony.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokument potwierdzający udzielenie pomocy ze środków publicznych - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 2 lit. e ustawy;
2)
zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabytej z Zasobu - w przypadku gdy dla nieruchomości tej nie została założona księga wieczysta.
Dokumenty i dowody wskazane w § 3 ust. 2 pkt 1-3 i 6 oraz § 4 ust. 2 mogą być dołączane w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Krajowego Ośrodka lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
1. 
Krajowy Ośrodek rozpatruje wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 dni, jeżeli Krajowy Ośrodek zwrócił się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).