Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1616

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą".
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Funduszu - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
2) utraconych dochodach z tytułu zwolnień - rozumie się przez to kwoty wynikające ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
3) kwocie rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień - rozumie się przez to kwotę dotacji celowej z Funduszu, o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy.
§  2. Kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień stanowi suma kwot wykazanych w poz. 1-4 wniosku gminy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.
1. Przekazywanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień następuje na podstawie ich wniosków składanych do Prezesa Zarządu Funduszu za pośrednictwem właściwych miejscowo oddziałów Funduszu, w terminach:
1) do dnia 31 lipca roku podatkowego - wykazując przewidywane roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek;
2) 1  do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym - wykazując faktyczne roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek.
2. Fundusz sprawdza pod względem rachunkowym i formalnym:
1) do dnia 10 września - wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 2  do dnia 15 kwietnia - wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, Fundusz wzywa gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków lub błędów w tym terminie powoduje pozostawienie bez rozpoznania wniosku gminy o wypłatę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień.
§  4. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje gminom kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień w terminie:
1) do dnia 15 października roku podatkowego - w wysokości stanowiącej 50 % kwot wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
2) do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym - w wysokości kwot wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pomniejszonej o wypłacone kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień, wypłacone w terminie określonym w pkt 1.
§  5.
1. 3  (utracił moc).
2. Gminie, która złoży wniosek w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, a nie złoży wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przekazana kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień w wysokości wykazanej we wniosku.
3. Gmina ma prawo do złożenia korekty wniosku w terminie 14 dni od dnia wyjścia na jaw okoliczności uzasadniających złożenie korekty, nie później jednak niż w terminie określonym w § 4 pkt 2.
4. 4  (utracił moc).
5. Gminie, która złoży korektę wniosku, z której wynika, że otrzymała kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień wyższą od należnej, Prezes Zarządu Funduszu zmniejszy kwotę rekompensującą, zmniejszając lub wstrzymując przekazanie kolejnej kwoty rekompensującej, oraz zobowiąże gminę do zapłaty odsetek od nienależnej kwoty, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że gmina dokona wcześniej zwrotu nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.
§  6. Wnioski w sprawie przyznania kwoty rekompensującej za 2003 r. gminy składają po raz pierwszy w terminie do dnia 30 września 2003 r.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK/KOREKTA WNIOSKU*

GMINY O PRZEKAZANIE KWOTY REKOMPENSUJĄCEJ UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O REHABILITACJI ZAWODOWEJ l SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wzór

1 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.174.1811) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 sierpnia 2004 r.
2 § 3 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.174.1811) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 sierpnia 2004 r.
3 § 5 ust. 1 został uznany za niezgodny z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.08.14.92), a przez to jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.71.617). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 12 maja 2009 r.
4 § 5 ust. 4 został uznany za niezgodny z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.08.14.92), a przez to jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2010 r. (Dz.U.10.109.723). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 22 czerwca 2010 r.