Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 4/09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.109.723

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2010 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 31 maja 2010 r.
sygn. akt U 4/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński - przewodniczący,

Mirosław Granat,

Marek Kotlinowski - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 maja 2010 r., wniosku Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego o zbadanie zgodności § 5 ust. 3 i 4 w związku z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616, ze zm.) z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) i z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

1.
§ 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616, z 2004 r. Nr 174, poz. 1811 oraz z 2009 r. Nr 71, poz. 617) jest zgodny z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223) i z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
§ 5 ust. 4 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest niezgodny z art. 47 ust. 7 ustawy powołanej w punkcie 1, a przez to jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku.