Szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1295 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

Na podstawie art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
Warunki i sposób działania telekomunikacji lotniczej określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w tomach I-V Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją".
1. 
Kompetencje i obowiązki "właściwej władzy", "władzy kontrolującej", "władzy rejestrującej" oraz "władzy narodowej", o której mowa w Załączniku 10 do Konwencji, pełni Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Prezesem Urzędu".
2. 
Kompetencje i obowiązki "władzy" w rozumieniu pkt 2.4.1 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pełni Prezes Urzędu w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. 
Kompetencje i obowiązki "kompetentnej władzy" oraz "władzy dysponującej danymi", o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, pełni instytucja zapewniająca służby łączności, nawigacji i dozorowania, certyfikowana na podstawie odrębnych przepisów.
4. 
Kompetencje i obowiązki "władzy służb ruchu lotniczego" oraz "władzy ATS", o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów.
1. 
Prezes Urzędu zawiadamia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o różnicach w rozumieniu art. 38 Konwencji.
2. 
Różnice, o których mowa w ust. 1, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w Zbiorze Informacji Lotniczych Polska (AIP Polska).
1. 
Prezes Urzędu na wniosek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zakładającego lotnisko albo zarządzającego lotniskiem, albo zgłaszającego lądowisko do ewidencji lądowisk albo posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko, nadaje oznaczenie lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pozwalające na identyfikację stacji:
1)
stałej służby lotniczej (Aeronautical fixed service), zwanej dalej "AFS",
2)
stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej (Aeronautical fixed telecommunication network), zwanej dalej "AFTN"

- o których mowa w pkt 1.1 tomu II Załącznika 10 do Konwencji.

2. 
Oznaczenie lokalizacji dla stacji:
1)
AFS składa się z grupy liter "EP" i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości i kończy się znakiem "*";
2)
AFTN składa się z grupy liter "EP" i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości.
3. 
Prezes Urzędu wykreśla z urzędu oznaczenie lokalizacji, jeżeli stacja AFS albo stacja AFTN nie są wykorzystywane do zapewniania służb żeglugi powietrznej.
4. 
Oznaczenie lokalizacji albo wykreślenie oznaczenia lokalizacji, wraz z nazwą lotniska albo lądowiska, do którego odnosi się to oznaczenie lokalizacji, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska.
4a. 
W przypadku zmiany nazwy lotniska albo lądowiska ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska podlega oznaczenie lokalizacji wraz ze zmienioną nazwą lotniska albo lądowiska.
5. 
Prezes Urzędu zawiadamia ICAO o nadaniu lub wykreśleniu oznaczenia lokalizacji lub o zmianie nazwy lotniska albo lądowiska, do którego odnosi się oznaczenie lokalizacji.
Dokumenty (Doc) opublikowane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wprowadzającego do stosowania poszczególne dokumenty, do których odwołuje się Załącznik 10 do Konwencji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2019.2257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U.2004.78.736).