[Delegacja ustawowa - sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, telekomunikacja lotnicza] - Art. 132. - Prawo... - Dz.U.2022.1235 t.j. - OpenLEX

Art. 132. - [Delegacja ustawowa - sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, telekomunikacja lotnicza] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r.
Art.  132.  [Delegacja ustawowa - sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, telekomunikacja lotnicza]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych:

1)
sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej;
2)
wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa tej służby;
3)
sposób i warunki udostępniania przez organy służby informacji lotniczej wydawnictw, o których mowa w pkt 2, oraz rozpowszechniania przez nią innych informacji;
4)
zasady współdziałania służby informacji lotniczej z zarządzającymi lotniskami;
5)
szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej.