Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.624

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 16 maja 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

Na podstawie art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. Nr 58, poz. 479) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Prezes Urzędu na wniosek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej lub zarządzającego lotniskiem nadaje oznaczenie lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pozwalające na identyfikację stacji:

1) stałej służby lotniczej (Aeronautical fixed service), zwanej dalej "AFS",

2) stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej (Aeronautical fixed telecommunication network), zwanej dalej "AFTN"

- o których mowa w pkt 1.1 tomu II Załącznika 10 do Konwencji.

2. Oznaczenie lokalizacji dla stacji:

1) AFS składa się z grupy liter "EP" i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości i kończy się znakiem "*";

2) AFTN składa się z grupy liter "EP" i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości.

3. Prezes Urzędu wykreśla z urzędu oznaczenie lokalizacji, jeżeli stacja AFS albo stacja AFTN nie są wykorzystywane do zapewniania służb żeglugi powietrznej.

4. Oznaczenia lokalizacji są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska.

5. Prezes Urzędu zawiadamia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o nadanych i wykreślonych oznaczeniach lokalizacji.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.