§ 24. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  24. 
1. 
W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej, spadkobiercy rolnika mogą być przyznane kolejne płatności ekologiczne, jeżeli spadkobierca ten objął w posiadanie grunty objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika i są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy.
2. 
Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za poprzedni rok, lecz zanim rolnik ten złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok, spadkobierca rolnika składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
3.  65
 Płatność ekologiczna za dany rok może zostać przyznana spadkobiercy rolnika, jeżeli spadkobierca ten złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, zaś gdy termin ten upłynął - wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.
4. 
Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w ust. 3, a spadkobierca rolnika złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2, nie przyznaje się płatności ekologicznej za dany rok, a spadkobierca rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności ekologicznej za następne lata.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 18, spadkobierca rolnika dołącza oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się również:
1)
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
2) 66
 oświadczenie spadkobiercy rolnika o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo;
3)
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 21 ust. 6-8 i 10.
8. 
Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce zmarłego rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
9. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 21 ust. 3-10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
10. 
Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów, przepisy ust. 1-6 i 8 stosuje się odpowiednio, a w przypadku, o którym mowa w:
1)
ust. 2, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 21 ust. 6-8 i 10;
2)
ust. 8, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 21 ust. 3-10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
a)
kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika, który ustanowił zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
b)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
65 § 24 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
66 § 24 ust. 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.