Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1679

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", zwanym dalej "programem", w tym:
1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;
2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;
3) kryteria wyboru operacji;
4) katalog beneficjentów;
5) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;
6) działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy może, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;
7) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc finansowa, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.
§  2. 
1.  Pomoc finansową na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w programie, zwaną dalej "pomocą", przyznaje się na realizację operacji w ramach następujących działań:
1) Zintegrowany Nadzór Morski, o którym mowa w art. 80 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014";
2) promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych, o którym mowa w art. 80 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zwane dalej "promowaniem ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów";
3) poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego, o której mowa w art. 80 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014, zwana dalej "poprawą wiedzy na temat stanu środowiska morskiego".
2.  Pomoc przyznaje się na realizację operacji:
1) która nie jest finansowana z innych środków publicznych;
2) spełniającej wymagania określone w programie w zakresie zapewnienia osiągnięcia i zachowania celów działania, o którym mowa w ust. 1, w ramach którego operacja jest realizowana;
3) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy przepisy te mają zastosowanie;
4) spełniającej wymagania określone przepisami mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach danej operacji;
5) dla której wykazano racjonalność kosztów, przez którą rozumie się dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
6) która znajduje się na liście wniosków o dofinansowanie, a wnioskowana dla tej operacji kwota pomocy mieści się w limicie środków finansowych przyznanych na dany nabór wniosków o dofinansowanie.
3.  Pomoc przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 100% tych kosztów.
§  3.  Operacje, o których mowa w § 2 ust. 1, nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013".
§  4. 
1.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w § 2 ust. 1, zalicza się koszty realizacji tych operacji faktycznie poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku określonym w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.
2.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w § 2 ust. 1, zalicza się również koszty realizacji tych operacji poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2015 r.
§  5.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w § 2 ust. 1, zalicza się koszty:
1) nabycia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych lub prawa do dysponowania nimi, jeżeli:
a) nabycie nastąpi za kwotę nieprzewyższającą 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych na daną operację,
b) ich wartość nie przewyższa wartości rynkowej lub odtworzeniowej ustalonej w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;
2) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:
a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych po upływie 5 lat od roku ich zakupu,
b) ich wartość rynkowa nie przewyższa wartości nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,
c) spełniają wymagania techniczne dla tych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;
3) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent przedstawił oświadczenie w formie pisemnej, w postaci papierowej, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;
4) rat kapitałowych związanych z umową leasingu, która zawiera postanowienia przenoszące na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;
5) działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji.
§  6. 
1.  Pomoc na realizację operacji w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski, o którym mowa w art. 80 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "Zintegrowanym Nadzorem Morskim", przyznaje się państwowym osobom prawnym lub państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, szkołom wyższym oraz jednostkom naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).
2.  Pomoc w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski przyznaje się na:
1) rozwój współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej;
2) opracowanie i wdrożenie rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych.
3.  Pomoc w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski przyznaje się na realizację operacji, która otrzymała pozytywną opinię ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
4.  Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana na wniosek składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, w terminie 21 dni od dnia złożenia tego wniosku, na podstawie wyniku oceny potencjalnych i faktycznych możliwości realizacji operacji oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera informacje niezbędne do wydania opinii, w tym:
1) nazwę podmiotu wnioskującego oraz oznaczenie jego siedziby;
2) wykaz podmiotów realizujących operację oraz opis ich doświadczenia w zakresie integracji systemów nadzoru lub monitoringu morskiego;
3) opis planowanej operacji, zawierający w szczególności uzasadnienie celowości operacji;
4) zakres zgodności operacji z zasadami zdefiniowanymi w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady "Poprawa orientacji sytuacyjnej dzięki wzmocnionej współpracy między organami nadzoru morskiego: kolejne kroki w ramach wspólnego mechanizmu wymiany informacji dla obszaru morskiego UE" z dnia 8 lipca 2014 r. [COM(2014) 451 final] 2 ;
5) okres realizacji operacji wraz z przewidywanymi skutkami tej operacji;
6) wskazanie miejsca realizacji operacji;
7) kwotę wnioskowanej pomocy.
6.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4:
1) opracowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;
2) udostępnia się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa i na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o dofinansowanie.
§  7.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski zalicza się:
1) w zakresie rozwoju współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej - koszty:
a) najmu lokali lub budynków oraz najmu lub zakupu sprzętu konferencyjnego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych,
b) transportu lub zakwaterowania uczestników szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych,
c) zakupu materiałów konferencyjnych oraz usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych,
d) przygotowania ekspertyz, opracowań i opinii

- z zakresu integracji systemów nadzoru morskiego;

2) w zakresie opracowania i wdrożenia rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych - koszty:
a) przygotowania opracowań, analiz lub ekspertyz z zakresu integracji systemów nadzoru morskiego,
b) zakupu sprzętu i oprogramowania związanego ze stworzeniem i utrzymaniem technologii umożliwiającej integrację poszczególnych systemów nadzoru morskiego,
c) przygotowania opracowań dotyczących ewaluacji wyników i wniosków wynikających z badań nad możliwością integracji systemów nadzoru morskiego.
§  8. 
1.  Pomoc na realizację operacji w ramach działania promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów przyznaje się:
1) urzędom obsługującym organy administracji morskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785, 1215 i 1566);
2) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) oraz innym organizacjom pozarządowym, realizującym statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
3) jednostkom naukowym realizującym statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
4) szkołom wyższym oraz jednostkom międzyuczelnianym lub jednostkom wspólnym powstałym na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
5) podmiotom realizującym zadania w zakresie parków narodowych, parków krajobrazowych lub obszarów NATURA 2000 zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.).
2.  Warunkiem przyznania pomocy podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest prowadzenie przez te podmioty działalności statutowej w zakresie określonym w tym przepisie przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
3.  Pomoc, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 9 pkt 1 i 2, przyznaje się do wysokości:
1) 50 000 zł - w przypadku operacji, których zasięg obejmuje obszar nie więcej niż 3 województw;
2) 70 000 zł - w przypadku operacji, których zasięg obejmuje obszar co najmniej 4 województw.
4.  Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na operacje o wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszącej co najmniej 10 000 zł.
§  9.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów zalicza się - koszty:
1) zakupu lub użytkowania aparatury specjalistycznej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych, w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich;
2) wykonania inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
3) wynajmu sali, zakupu usług cateringowych, materiałów biurowych lub promocyjnych, na potrzeby spotkań konsultacyjnych lub postępowań z udziałem społeczeństwa na potrzeby prac, o których mowa w pkt 2;
4) opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
5) realizacji działań ochronnych na morskich obszarach chronionych, w tym na obszarach NATURA 2000;
6) publikacji niezbędnych do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska morskiego;
7) tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego.
§  10. 
1.  Pomoc na realizację operacji w ramach działania poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego przyznaje się:
1) urzędom obsługującym organy administracji morskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, dyrektorom parków narodowych lub krajobrazowych, realizującym zadania na obszarach morskich;
2) stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innym organizacjom pozarządowym, realizującym statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
3) jednostkom naukowym realizującym statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
4) szkołom wyższym oraz jednostkom międzyuczelnianym lub jednostkom wspólnym powstałym na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
5) instytucjom kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
2.  Warunkiem przyznania pomocy podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest prowadzenie przez te podmioty działalności statutowej w zakresie określonym w tym przepisie przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
3.  Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się do wysokości:
1) 50 000 zł - w przypadku operacji, których zasięg obejmuje obszar nie więcej niż 3 województw;
2) 70 000 zł - w przypadku operacji, których zasięg obejmuje obszar co najmniej 4 województw.
4.  Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na operacje o wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszącej co najmniej 10 000 zł.
§  11.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego zalicza się - koszty:
1) zakupu materiałów biurowych lub promocyjnych, usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, targów, konferencji lub wystaw tematycznych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
2) transportu lub zakwaterowania dla uczestników szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
3) najmu lokali lub budynków, najmu lub zakupu sprzętu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych lub konferencji, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
4) warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży służących poprawie wiedzy na temat środowiska morskiego;
5) zakupu usług agencji reklamowych w celu opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych;
6) zakupu lub najmu powierzchni reklamowych oraz materiałów reklamowych na okres trwania kampanii informacyjnych i promocyjnych;
7) publikacji niezbędnych do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie poprawy wiedzy na temat stanu środowiska morskiego;
8) najmu budynków, lokali lub środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych;
9) tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego;
10) opracowania analiz, ekspertyz lub przeprowadzenia badań w zakresie technologii skutkujących zmniejszeniem presji działalności prowadzonej na morzu na środowisko morskie;
11) przeprowadzenia monitoringu stanu środowiska morskiego w celu oceny presji związanych z działalnością człowieka na morzu oraz poprawy wiedzy w zakresie skuteczności wprowadzonych rozwiązań ograniczających te presje.
§  12.  Kryteria wyboru operacji, o których mowa w § 2 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  13. 
1.  Prezes Agencji, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie oraz wzór wniosku o dofinansowanie.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest podawane do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
3.  Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;
2) działanie lub zakres operacji, których dotyczy nabór;
3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru.
4.  Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.
§  14. 
1.  W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
2.  W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie Agencja rozpatruje wniosek, który pierwszy został złożony do Agencji. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o dofinansowanie Agencja odmawia przyznania pomocy. Przepis art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej "ustawą", stosuje się odpowiednio.
§  15.  Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, zawiera dane niezbędne do przyznania pomocy:
1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli został nadany;
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli został nadany, albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
5) kwotę wnioskowanej pomocy;
6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z przyznaniem pomocy;
7) wskazanie kryteriów wyboru operacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
8) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.
§  16. 
1.  Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty w formie pisemnej, w postaci papierowej, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji, osobę upoważnioną przez wnioskodawcę lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
3.  Wnioskodawca przekazuje Agencji informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.
§  17. 
1.  Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
2.  Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.
3.  W przypadku wniosku o dofinansowanie, który został złożony przesyłką rejestrowaną, o której mowa w ust. 1, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.
4.  Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.
§  18. 
1.  Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:
1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy, lub wymienionych w § 15 pkt 4 i 5 lub
2) nie jest zgodny z działaniem lub zakresem operacji, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 2, lub
3) został złożony w terminie innym, niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 13 ust. 1, albo
4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 13 ust. 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
§  19. 
1.  Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach działań, o których mowa w § 2 ust. 1, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, na podstawie sumy punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę w tym wniosku.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) kolejność wniosku o dofinansowanie na liście ustala się od operacji, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najniższą liczbę punktów;
2) w przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy;
3) w przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i o takiej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy, pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy.
§  20. 
1.  Prezes Agencji, po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie, podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.
2.  Lista wniosków o dofinansowanie zawiera nazwę wnioskodawcy, sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru operacji, kwotę wnioskowanej pomocy oraz dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
3.  Jeżeli dane zawarte we wniosku o dofinansowanie mające wpływ na ustalenie kolejności na liście wniosków o dofinansowanie ulegną zmianie, aktualizacji tej listy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że wniosek o dofinansowanie powinien znajdować się na dalszej pozycji na liście niż pierwotnie ustalona.
4.  Aktualizacja, o której mowa w ust. 3, jest dokonywana nie rzadziej niż co 20 dni.
§  21.  Po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie Agencja dokonuje oceny tych wniosków w zakresie określonym w art. 13 ust. 4 ustawy, w ramach limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3. W przypadku wniosków o dofinansowanie, które nie mieszczą się w limicie środków dla danego naboru, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wstrzymaniu biegu terminu rozpatrywania wniosku.
§  22. 
1.  W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, wnioskodawca jest wzywany w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  W przypadku gdy wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki do nieprzyznania pomocy.
3.  W przypadku gdy wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.
4.  W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.
5.  Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie nie może powodować zwiększenia kwoty wnioskowanej pomocy lub zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego, z wyjątkiem zmian wynikających z wezwań Agencji.
6.  Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.
7.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej.
§  23. 
1.  Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 21, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
2.  W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.
3.  W przypadku odmowy przyznania pomocy, o której mowa w ust. 2, przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.
§  24. 
1.  W przypadku gdy limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, został wyczerpany, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o odmowie przyznania pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.
2.  Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, uważa się za wyczerpany, jeżeli różnica między wysokością limitu środków przyznanych na dany nabór a łączną kwotą pomocy wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w tym naborze jest niewystarczająca na przyznanie pomocy w pełnej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 19 ust. 1.
§  25. 
1.  W przypadku rozwiązania, połączenia, podziału lub przekształcenia wnioskodawcy lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następca prawny wnioskodawcy może, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli, poza warunkiem określonym w art. 23 ust. 1 ustawy, są spełnione następujące warunki:
1) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;
2) następca prawny wnioskodawcy złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
2.  Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie do oddziału regionalnego Agencji, do którego złożył wniosek o dofinansowanie wnioskodawca.
3.  Do wniosku o dofinansowanie następca prawny wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.
4.  W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.
5.  Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu jego rozpatrywania oraz do zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 15-24 stosuje się odpowiednio.
§  26. 
1.  Warunkiem przyznania pomocy jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która, poza postanowieniami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy, zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, takie jak:
1) zobowiązania beneficjenta do:
a) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat,
b) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,
c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie, w terminach określonych w umowie,
d) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,
e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,
f) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat,
g) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,
h) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,
i) informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego,
j) osiągnięcia kryteriów wyboru operacji,
k) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych;
2) terminy złożenia wniosku o płatność oraz terminy wypłaty pomocy;
3) informacja o przypadkach, w których wypłacona beneficjentowi pomoc podlega zwrotowi.
2.  Okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 1, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.
§  27. 
1.  W przypadku rozwiązania, połączenia, podziału lub przekształcenia beneficjenta lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu beneficjenta przyznaje się pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 ustawy, na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.
2.  Następca prawny beneficjenta składa wniosek do oddziału regionalnego Agencji, do którego złożył wniosek o dofinansowanie beneficjent, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. Złożenie wniosku po terminie skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.
4.  Wniosek następcy prawnego beneficjenta, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy prawnego beneficjenta, o którym mowa w ust. 2, w terminie Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż miesiąc.
5.  Umowa o dofinansowanie zawarta z następcą prawnym beneficjenta określa warunki kontynuacji realizacji operacji.
§  28. 
1.  Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.
2.  Wniosek o płatność składa się po zrealizowaniu:
1) danego etapu operacji określonego w umowie o dofinansowanie, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym (płatność pośrednia);
2) całej operacji (płatność końcowa).
3.  Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
4.  Operacja może być realizowana w nie więcej niż czterech etapach, przy czym wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, następuje w terminie:
1) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach,
2) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

- lecz nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.

5.  W przypadku gdy operacja jest realizowana w etapach, złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią następuje nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.
6.  Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
7.  Dokumenty, o których mowa w ust. 6, dołącza się w postaci papierowej, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji, osobę upoważnioną przez beneficjenta lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
§  29. 
1.  Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja nie wypłaca pomocy.
3.  Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta do usunięcia braków, złożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.  Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków, nie złożył dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa go do usunięcia braków, złożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5.  Jeżeli beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków, nie złożył dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja:
1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo
2) nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.
6.  Do wniosku o płatność przepis § 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  30.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

1. Działanie Zintegrowany Nadzór Morski:

1) operacja dotyczy integracji systemów nadzoru lub monitoringu morskiego służących realizacji zadań zdefiniowanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady "Poprawa orientacji sytuacyjnej dzięki wzmocnionej współpracy między organami nadzoru morskiego: kolejne kroki w ramach wspólnego mechanizmu wymiany informacji dla obszaru morskiego UE" z dnia 8 lipca 2014 r. [COM(2014) 451 final] 3  (obrony, realizacji polityki celnej, kontroli granicznej, ogólnego egzekwowania prawa, kontroli rybołówstwa, ochrony środowiska morskiego/reagowania na zanieczyszczenia oraz bezpieczeństwa i ochrony na morzu) - 5 pkt;

2) operacja obejmuje współpracę dwóch lub więcej różnych użytkowników systemów nadzoru morskiego wymienionych w kryterium 1 - 3 pkt;

3) operacja obejmuje współpracę co najmniej jednego z użytkowników systemów nadzoru morskiego wymienionych w kryterium 1 i co najmniej jednej jednostki naukowej realizującej statutowe zadania w zakresie gospodarki morskiej lub szkoły wyższej - 1 pkt.

2. Działanie promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów:

1) operacja ma na celu:

a) ochronę środowiska morskiego i zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 5 pkt,

b) ochronę środowiska morskiego - 3 pkt,

c) zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 2 pkt;

2) operacja służy opracowaniu planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) - 5 pkt;

3) operacja jest działaniem ochronnym wynikającym z planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 2 pkt;

4) zasięg oddziaływania operacji obejmuje:

a) cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 5 pkt,

b) obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej - 3 pkt,

c) obszar co najmniej 3 województw, ale mniej niż cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 1 pkt;

5) dodatkowo przyznaje się 3 pkt, jeżeli operacja ma charakter innowacyjny.

3. Działanie poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego:

1) zasięg oddziaływania operacji obejmuje:

a) cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 5 pkt,

b) obszar co najmniej 3 województw, ale mniej niż cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 3 pkt,

c) obszar 1 do 2 województw - 1 pkt;

2) operacja ma na celu:

a) ochronę środowiska morskiego i zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 5 pkt,

b) ochronę środowiska morskiego - 3 pkt,

c) zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 2 pkt;

3) dodatkowo przyznaje się 2 pkt, jeżeli operacja jest skierowana do dzieci lub młodzieży.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Działanie Zintegrowany Nadzór Morski:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia aktu założycielskiego lub statutu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) pozytywna opinia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) studium wykonalności projektu dla danej operacji - w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) dokument potwierdzający koszty operacji;

7) kopia umowy partnerskiej w przypadku realizacji operacji przez więcej niż jeden podmiot.

2. Działanie promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia aktu założycielskiego lub statutu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokument potwierdzający koszty operacji;

5) kopia umowy partnerskiej w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot;

6) oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności, o której mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia.

3. Działanie poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia aktu założycielskiego lub statutu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokument potwierdzający koszty operacji;

5) kopia umowy partnerskiej w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot;

6) oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności, o której mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. Działanie Zintegrowany Nadzór Morski:

1) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań lub systemów informatycznych lub innych systemów;

3) co najmniej dwie oferty otrzymane przez wnioskodawcę dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

2. Działanie promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów:

1) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) wzory materiałów promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) dokumentacja fotograficzna - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) co najmniej dwie oferty otrzymane przez wnioskodawcę dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

3. Działanie poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego:

1) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, seminarium, warsztatu edukacyjnego lub otrzymanych certyfikatach - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) dokumentacja fotograficzna - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) wzory materiałów promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) co najmniej dwie oferty otrzymane przez wnioskodawcę dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska i rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 Tekst wymienionego komunikatu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52014DC0451.
3 Tekst wymienionego komunikatu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52014DC0451.