Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1267 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2019 r.
Art.  13. 
1.  Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i c, oraz działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji - w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1.
2.  Wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 6 ust. 1, w zakresie danego priorytetu lub w zakresie pomocy technicznej, z tym że w przypadku:
1) działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem lokalnej grupy działania, a jeżeli wnioskodawcą jest lokalna grupa działania - wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2;
2) pomocy technicznej, jeżeli wnioskodawcą jest instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji zarządzającej.
3.  Wniosek o dofinansowanie zawiera informacje niezbędne do przyznania pomocy, w tym:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów.
4.  Wniosek o dofinansowanie jest oceniany przez instytucję pośredniczącą w zakresie:
1) poprawności sporządzenia i złożenia,
2) zgodności planowanej operacji z celami działania, w ramach którego ma być realizowana operacja,
3) celowości udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji

- w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 24.

5.  Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie następuje w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1, zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
6.  Wzór wniosku o dofinansowanie:
1) w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-5:
a) przygotowuje instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,
b) zatwierdza instytucja zarządzająca;
2) w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, oraz pomocy technicznej, przygotowuje instytucja zarządzająca;
3) jest umieszczany:
a) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 - w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz pomocy technicznej,
b) na stronach internetowych administrowanych przez lokalne grupy działania - w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4.
7.  Do zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie stosuje się przepisy ust. 6.