§ 17. - Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli. - Dz.U.2017.649 - OpenLEX

§ 17. - Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.649

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2018 r.
§  17. 
1.  10
 Arkusz organizacji przedszkola określa:
1)
liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
2)
imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
3)
liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4)
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
5)
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
1a.  11
 Arkusz organizacji przedszkola poza informacjami, o których mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
liczbę oddziałów;
2)
liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3)
tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
4)
czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5)
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
2.  12
 Arkusz organizacji szkoły określa:
1)
liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
2)
imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;
3)
liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4)
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
5)
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
2a.  13
 Arkusz organizacji szkoły oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, określa w szczególności:
1)
liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2)
liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3)
dla poszczególnych oddziałów:
a)
tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b)
tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są w szkole prowadzone,
c)
tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d)
wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e)
wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
f)
tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4)
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
5)
liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;
6)
liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
7)
liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
3.  14
 Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, określa także szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w tym oddziale, w tym:
1)
liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
2)
imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli;
3)
liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4)
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników;
5)
liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników.
3a.  15
 Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, oprócz informacji, o których mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1)
liczbę oddziałów przedszkolnych;
2)
liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;
3)
tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym;
4)
czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;
5)
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
4. 
Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.
5.  16
 Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.
6. 
Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
7.  17
 Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego przedszkole lub szkołę arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.
8. 
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:
1) 18
 opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;
2) 19
 organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
9. 
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
10 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
11 § 17 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
12 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
13 § 17 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
14 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
15 § 17 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 4 lit. f rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
16 § 17 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. g rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
17 § 17 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. h rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
18 § 17 ust. 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. i rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
19 § 17 ust. 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. i rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.