Art. 15. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. - Dz.U.2022.202 - OpenLEX

Art. 15. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.202

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r.
Art.  15. 
1. 
Łączny koszt z tytułu rekompensat, o których mowa w art. 62g ustawy zmienianej w art. 1, oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 niniejszej ustawy nie przekroczy 10 000 000 000 zł.
2. 
Kwoty rekompensat, o których mowa w art. 62g ustawy zmienianej w art. 1, oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 niniejszej ustawy, nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).
3. 
Rekompensaty są wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.), zwanego dalej "Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny".
4. 
Do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przekazuje się w roku 2022:
1) 15
 w pierwszym półroczu 40% i w drugim półroczu 70% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092), ale nie więcej niż 9 424 000 000 zł,.
2)
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

- w łącznej wysokości do 10 000 000 000 zł.

15 Art. 15 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez art. 15 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 lipca 2022 r.