Art. 11. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2538 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2538

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  11. 
1.  82
 Tworzy się Fundusz.
2.  83
 Kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowe oraz dofinansowania finansowane są z Funduszu.
3. 
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4. 
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii.
5. 
Zarządzanie Funduszem powierza się zarządcy rozliczeń cen.
6. 
Szczegółowe zasady współpracy zarządcy rozliczeń cen oraz dysponenta Funduszu w zakresie zarządzania Funduszem określa umowa.
7. 
Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", prowadzi obsługę bankową Funduszu.
82 Art. 11 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.
83 Art. 11 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.