[Prawo do rekompensaty] - Art. 62g. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 62g. - [Prawo do rekompensaty] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r. do: 18 czerwca 2023 r.
Art.  62g.  [Prawo do rekompensaty]
1. 
W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy skalkulowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art. 62f ust. 1, zwane dalej "podmiotem uprawnionym", podmiotowi uprawionemu przysługuje z tego tytułu rekompensata ustalana na zasadach określonych w art. 62h-62j.
2. 
Rekompensata, o której mowa w ust. 1, przysługuje podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy począwszy od dnia wprowadzenia przez podmiot uprawniony do stosowania taryfy skalkulowanej na zasadach określonych w art. 62f, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r.