Art. 21. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. - Dz.U.2022.1477 - OpenLEX

Art. 21. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1477

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  21. 
1. 
Do obliczania wysokości zwiększenia kwoty rekompensat, o którym mowa w art. 7a ustawy zmienianej w art. 14, na podstawie dołączonych do wniosku o przyznanie rekompensaty informacji, oświadczenia i dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 14, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 7b ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
W przypadku dołączenia do wniosku o przyznanie rekompensaty, przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 14, informacji, oświadczenia i dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 14, z pominięciem informacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, lub z pominięciem dokumentów lub ich kopii stanowiących podstawę do określenia wysokości poniesionych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, przepisu art. 10 ust. 9a ustawy zmienianej w art. 14 nie stosuje się.