[Zwiększenie lub obniżenie kwot rekompensat] - Art. 7a. - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. - Dz.U.2022.1312 t.j. - OpenLEX

Art. 7a. - [Zwiększenie lub obniżenie kwot rekompensat] - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1312 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  7a.  [Zwiększenie lub obniżenie kwot rekompensat]
1.  2
 W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, kwotę rekompensat obliczonych dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1-3, który przekazał w terminie informację, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 6a, zwiększa się o kwotę obliczoną zgodnie z art. 7b.
2. 
W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym po uwzględnieniu zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, przekracza kwotę ustaloną zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat w tym roku kalendarzowym była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, o którym mowa w art. 6 ust. 1, pomniejszonemu zgodnie z art. 6 ust. 2.
2 Art. 7a ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.