Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. - Dz.U.2022.1477 - OpenLEX

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1477

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.

USTAWA
z dnia 23 czerwca 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) środki przekazane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) na rzecz wypłaty rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy;";

2)
w art. 13 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, oraz finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy.";

3)
w art. 15 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-2b" zastępuje się wyrazami "pkt 1-2c";
4)
w art. 16 w ust. 1:
a)
po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;",

b)
po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

"2c) dokonywanie wypłat rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;".

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7a w ust. 1 wyraz "informacje" zastępuje się wyrazem "informację";
2)
w art. 7b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 7a ust. 1, stanowi różnicę pomiędzy jedną trzecią wartości rekompensat obliczonych dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1-3 a wartością odpowiadającą 1,5% wartości dodanej brutto tego podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.",

b)
uchyla się ust. 2 i 3;
3)
w art. 10:
a)
w ust. 6a:
uchyla się pkt 2,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę do określenia wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, o której mowa w art. 7b ust. 1.",

b)
w ust. 9a wyraz "informacje" zastępuje się wyrazem "informacja";
4)
w art. 12a:
a)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zrealizował przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wskazane w ostatnim na dzień złożenia wniosku audycie energetycznym przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat, albo",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) poniósł nakłady finansowe, w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rekompensat uzyskanych za dany rok kalendarzowy, na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wobec której podmiot ten jest prowadzącym instalację w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, poniżej mającego zastosowanie wskaźnika emisyjności, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/447, oraz poniżej przypisanej do tego wskaźnika średniej wartości 10% najbardziej wydajnych instalacji w 2016 i 2017 r. wskazanej w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/447.",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy z audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wynika, że nie ma przedsięwzięć, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat, uznaje się, że obowiązek, o którym mowa w ust. 1, został zrealizowany.";

5)
w art. 12b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 1, rozlicza się w terminie 4 lat od dnia wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, z którego przedsięwzięcia te wynikają.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 2 i 3, rozlicza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uzyskał rekompensaty.",

c)
uchyla się ust. 2,
d)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia przedkłada Prezesowi URE:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenie o treści:

a) "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) oświadczam, że informacje zawarte w złożonym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, są zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oraz

b) "Oświadczam, że zobowiązuję się do zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wskazanych w ostatnim na dzień złożenia wniosku o przyznanie rekompensat audycie energetycznym przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat - nie później niż w ciągu 4 lat od dnia wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, z którego przedsięwzięcia te wynikają" - w przypadku wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 1, w odniesieniu do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, które na dzień złożenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie zostały zrealizowane.",

e)
uchyla się ust. 4.

W ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202) w art. 15 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w pierwszym półroczu 40% i w drugim półroczu 70% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092), ale nie więcej niż 9 424 000 000 zł, ".

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

Za rok 2021 wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 14, może zostać dokonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

1. 
Do obliczania wysokości zwiększenia kwoty rekompensat, o którym mowa w art. 7a ustawy zmienianej w art. 14, na podstawie dołączonych do wniosku o przyznanie rekompensaty informacji, oświadczenia i dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 14, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 7b ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
W przypadku dołączenia do wniosku o przyznanie rekompensaty, przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 14, informacji, oświadczenia i dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 14, z pominięciem informacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, lub z pominięciem dokumentów lub ich kopii stanowiących podstawę do określenia wysokości poniesionych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, przepisu art. 10 ust. 9a ustawy zmienianej w art. 14 nie stosuje się.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 10, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

 (uchylony).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) 18
 (uchylony);
2)
art. 14 oraz art. 20-22, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3) 19
 (uchylony).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Oświadczenie członka gospodarstwa domowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Oświadczenie osoby działającej w imieniu i na rzecz spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty mieszkaniowej**

wzór

1 Art. 1 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
8 Art. 8 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
9 Art. 9 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
10 Art. 10 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
11 Art. 11 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
12 Art. 12 uchylony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
13 Art. 16 uchylony przez art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
14 Art. 17 uchylony przez art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
15 Art. 18 uchylony przez art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
16 Art. 19 uchylony przez art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
17 Art. 23 uchylony przez art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
18 Art. 24 pkt 1 uchylony przez art. 23 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
19 Art. 24 pkt 3 uchylony przez art. 23 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.