[Wysokość zwiększenia kwot rekompensat] - Art. 7b. - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. - Dz.U.2022.1312 t.j. - OpenLEX

Art. 7b. - [Wysokość zwiększenia kwot rekompensat] - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1312 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  7b.  [Wysokość zwiększenia kwot rekompensat]
1.  3
 Wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 7a ust. 1, stanowi różnicę pomiędzy jedną trzecią wartości rekompensat obliczonych dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1-3 a wartością odpowiadającą 1,5% wartości dodanej brutto tego podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.
2.  4
 (uchylony).
3.  5
 (uchylony).
4. 
Wartość dodaną brutto, o której mowa w ust. 1, oblicza się według następujących zasad:
1)
dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) w wariancie porównawczym - jako przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, powiększone o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;
2)
dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w wariancie kalkulacyjnym - jako przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pomniejszone o koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, powiększone o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;
3)
dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - jako przychody ze sprzedaży powiększone o pozostałe przychody, pomniejszone o koszty działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników oraz pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;
4)
dla jednostek niesporządzających sprawozdań finansowych jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w sposób określony dla jednostek, o których mowa w pkt 1 albo 2.
3 Art. 7b ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.
4 Art. 7b ust. 2 uchylony przez art. 14 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.
5 Art. 7b ust. 3 uchylony przez art. 14 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.