[Wnioski o zmianę lub wykreślenie wpisu w CEIDG] - Art. 30. - Swoboda działalności gospodarczej. - Dz.U.2017.2168 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Wnioski o zmianę lub wykreślenie wpisu w CEIDG] - Swoboda działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2168 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2019 r.
Art.  30.  [Wnioski o zmianę lub wykreślenie wpisu w CEIDG]
1. 
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
1)
zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;
2)
jego wykreślenie z CEIDG - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
2. 
Do wniosku w sprawie zmiany wpisu albo wykreślenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 26-29, z wyłączeniem przepisów art. 27 ust. 2 pkt 4 i 5.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców.