Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.275 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość stypendium krajowego słuchacza;
2) sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwanej dalej "Szkołą";
3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza;
5) sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego.
§  2.  Wysokość stypendium krajowego wynosi 3300 zł.
§  3.  W przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole:
1) wysokość stypendium krajowego należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności o 1/10 stypendium należnego za miesiąc, w którym wystąpiły dni nieobecności;
2) usprawiedliwionej przyczynami zdrowotnymi, innymi niż związane z wypadkiem przy pracy, wysokość stypendium krajowego należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu o 1/100 należnego stypendium za miesiąc, w którym wystąpiły dni nieobecności.
§  4. 
1.  Słuchacz Szkoły, w ramach stypendium zagranicznego na pokrycie kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, otrzymuje:
1) 75% diety obowiązującej dla docelowego państwa podróży, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
2) zwrot kosztów noclegu - do wysokości limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1, dla zwrotu kosztów noclegu;
3) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca odbywania stażu lub innych zajęć i z powrotem, środkiem transportu wskazanym przez Szkołę - w pełnej wysokości;
4) zwrot kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą - w pełnej wysokości;
5) zwrot kosztów opłat wizowych - w pełnej wysokości;
6) zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której słuchacz korzysta z noclegu za granicą, do miejscowości odbywania stażu lub innych zajęć, i z powrotem - w pełnej wysokości;
7) zwrot uzasadnionych wydatków związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu lub innych zajęć.
2.  Koszty lub wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7, są zwracane słuchaczowi Szkoły po przedstawieniu rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów lub wydatków.
§  5.  Koszt kształcenia słuchacza w Szkole stanowi sumę kwoty wypłaconego stypendium krajowego, stypendium zagranicznego, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz ilorazu kosztów poniesionych przez Szkołę, pomniejszonych o kwoty wpłacone przez słuchaczy z tytułu odpłatnych świadczeń Szkoły na ich rzecz i średniej liczby słuchaczy w roku kształcenia.
§  6. 
1.  Szkoła wypłaca słuchaczowi Szkoły stypendium krajowe co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
2.  Stypendium krajowe za miesiąc, w którym słuchacz kończy kształcenie w Szkole, wypłaca się w pełnej wysokości.
§  7. 
1.  Stypendium zagraniczne, w części, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, Szkoła przekazuje przed wyjazdem z kraju słuchacza na rachunek bankowy przez niego wskazany, i według wyboru słuchacza, w walucie polskiej, albo w euro lub w walucie państwa, w którym odbywa on staż administracyjny lub inne zajęcia wynikające z toku kształcenia.
2.  Stypendium zagraniczne, w części, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Szkoła przekazuje przed wyjazdem z kraju słuchacza jako zaliczkę na rachunek bankowy przez niego wskazany, i według wyboru słuchacza w walucie polskiej, albo w euro lub w walucie państwa, w którym odbywa on staż administracyjny lub inne zajęcia wynikające z toku kształcenia. Słuchacz rozlicza się z zaliczki w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu lub innych zajęć, na podstawie rachunków.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2011 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U.1999.90.1004), które utraciło moc z dniem 23 września 2011 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10 (Dz.U.2011.61.315).