Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.517

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. poz. 1157) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule rozporządzenia, w § 1 w pkt 2 i 3 oraz w § 4 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Krajowej Szkole Administracji Publicznej" dodaje się wyrazy "im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wysokość stypendium krajowego wynosi 3300 zł.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.