Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 15/10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.61.315

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2011 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 9 marca 2011 r.
sygn. akt P 15/10

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodniczący,

Stanisław Biernat - sprawozdawca,

Wojciech Hermeliński,

Adam Jamróz,

Marek Kotlinowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 15 lutego i 9 marca 2011 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czy:

1)
art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, ze zm.) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
2)
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004, ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

I

1.
Art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004, z 2003 r. Nr 143, poz. 1390 oraz z 2006 r. Nr 179, poz. 1322) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

II

Przepisy powołane w części I tracą moc obowiązującą z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.