Stypendia i inne koszty kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.90.1004

Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1999 r.
w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość stypendium, szczegółowe zasady i tryb ustalania, wypłacania oraz zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, zwanej dalej "Szkołą", a także przypadki, w których stypendium i inne koszty nie podlegają zwrotowi lub zwrotowi w części.
1.
Słuchacze w czasie kształcenia w Szkole otrzymują stypendium.
2.
Stypendium nie wypłaca się:
1)
za dni nie usprawiedliwionej nieobecności słuchacza, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w poszczególnych dniach, w okresie miesiąca kalendarzowego,
2)
za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza z innych przyczyn niż zdrowotne, jeżeli okres tej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w miesiącu.
3.
Za dni nieobecności usprawiedliwionej przyczynami zdrowotnymi uważa się dni określone w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy.
Stypendium słuchacza wynosi 2.400 zł.
1.
Proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, o których mowa w § 2 ust. 2, ulega zmniejszeniu stypendium należne za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiły dni nieobecności - o 1/10 część należnego stypendium za miesiąc, w którym nastąpiły dni nieobecności, za każdy dzień nieobecności.
2. 2
Proporcjonalnie do liczby dni nieobecności usprawiedliwionej przyczynami zdrowotnymi, innymi niż związane z wypadkiem przy pracy, ulega zmniejszeniu stypendium należne, z zastrzeżeniem ust. 1, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiły nieobecności - o 1/100 część, za każdy dzień nieobecności.
3.
W okresie przebywania słuchacza poza granicami kraju na stażu administracyjnym lub odbywania poza granicami kraju innych zajęć wynikających z toku kształcenia przez okres dłuższy niż miesiąc - słuchaczowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, stypendium w wysokości jednej czwartej części kwoty ustalonej w myśl § 3, proporcjonalnie do okresu pobytu poza granicami kraju.
4.
Słuchaczowi, o którym mowa w ust. 3, posiadającemu na utrzymaniu członków rodziny, kwotę stypendium określoną w ust. 3 zwiększa się o 50% na każdą osobę będącą na utrzymaniu słuchacza, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty stypendium ustalonej w myśl § 3.
5. 3
Słuchaczowi, o którym mowa w ust. 3, oprócz stypendium określonego w ust. 3 i 4, z tytułu odbywania poza granicami kraju stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 8, stypendium na pokrycie:
1)
kosztów utrzymania za granicą, za każdy dzień pobytu za granicą, w wysokości do 75 % diety obowiązującej dla docelowego państwa podróży, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
2)
kosztów noclegu w wysokości potwierdzonej rachunkiem w granicach limitu ustalonego dla zwrotu kosztów noclegu w przepisach, o których mowa w pkt 1,
3)
kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca odbywania stażu lub innych zajęć i z powrotem, środkiem transportu wskazanym przez Szkołę,
4)
kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą,
5)
kosztów opłat wizowych,
6)
kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której słuchacz korzysta z noclegu za granicą, do miejscowości odbywania stażu lub innych zajęć, i z powrotem,
7)
uzasadnionych wydatków związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu lub innych zajęć.
6. 4
Stypendium, o którym mowa w ust. 5, Szkoła przekazuje słuchaczowi przed wyjazdem z kraju na rachunek bankowy przez niego wskazany, w euro lub w walucie państwa, w którym słuchacz odbywa staż lub inne zajęcia, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. 5
Część stypendium, o którym mowa w ust. 5, przeznaczoną na pokrycie kosztów noclegu, o których mowa w ust. 5 pkt 2, Szkoła przekazuje słuchaczowi przed wyjazdem z kraju jako zaliczkę na rachunek bankowy przez niego wskazany, w euro lub w walucie państwa, w którym słuchacz odbywa staż lub inne zajęcia, o których mowa w ust. 3. Słuchacz rozlicza się z zaliczki w terminie 7 dni od daty zakończenia stażu lub innych zajęć, na podstawie rachunków za nocleg.
8. 6
Stypendium, o którym mowa w ust. 5, nie przysługuje lub ulega odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli koszty związane z odbywaniem poza granicami kraju stażu lub innych zajęć, o których mowa w ust. 3, pokrywa, w całości lub w części, instytucja zagraniczna.
Stypendium za miesiąc, w którym słuchacz kończy kształcenie w Szkole, przysługuje w pełnej wysokości.
1.
Za członków rodziny, o których mowa w § 4 ust. 4, uważa się:
1)
współmałżonka,
2)
dzieci:
a)
własne, przysposobione, pasierbów, rodzeństwo oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie - przed osiągnięciem przez nie pełnoletności,
b)
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkołach - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, gdy zaś osoba podopieczna słuchacza kończy 25 lat życia w ostatnim roku nauki w szkole wyższej - do końca danego roku nauki, oraz bez względu na wiek, jeżeli jest niepełnosprawna,
3)
rodziców słuchacza lub rodziców współmałżonka oraz innych wstępnych, jeżeli pozostają ze słuchaczem we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. 8
Nie uważa się za pozostających na utrzymaniu słuchacza członków rodziny posiadających samodzielne źródło dochodu przekraczające minimalne wynagrodzenie za pracę, określone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
3.
Za członków rodziny w rozumieniu § 4 ust. 4 uważa się również osoby, na rzecz których słuchacz został zobowiązany orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem do świadczeń alimentacyjnych.
Szkoła wypłaca słuchaczowi stypendium co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
Do kosztów kształcenia słuchacza, oprócz stypendium, zalicza się składki na ubezpieczenie społeczne słuchaczy oraz inne koszty poniesione przez Szkołę na działalność dydaktyczną i na bieżące funkcjonowanie Szkoły.
Dyrektor Szkoły, nie później niż do dnia 30 października, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zestawienie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w § 7, oraz kwot wpłaconych przez słuchaczy z tytułu odpłatnych świadczeń Szkoły na ich rzecz w zakończonym roku kształcenia.
1.
Koszt kształcenia słuchacza w roku kształcenia stanowi iloraz kosztów określonych w § 7, pomniejszonych o kwoty wpłacone przez słuchaczy z tytułu odpłatnych świadczeń Szkoły na ich rzecz, i średniej liczby słuchaczy w roku kształcenia.
2.
Koszt kształcenia słuchacza, ustalony zgodnie z ust. 1, dla danego roku kształcenia podlega przeliczeniu przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w miesiącu, w którym wydano decyzję o zwrocie kosztów kształcenia.
1. 9
Wypłacone słuchaczowi stypendium podlega zwrotowi w całości w przypadku skreślenia go z listy słuchaczy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy kształcenia z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia słuchacza.
2.
Decyzje o zwrocie kwot wypłaconego stypendium Prezes Rady Ministrów podejmuje w oparciu o informacje dyrektora Szkoły o przyczynie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy.
 
1.
Koszty kształcenia podlegają zwrotowi w części w przypadkach:
1)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy po pierwszych ośmiu miesiącach kształcenia z przyczyn innych niż określone w § 12 - w podwójnej wysokości należnego słuchaczowi za okres jego kształcenia w Szkole stypendium, o którym mowa w § 3, albo
2)
niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, zwanej dalej "ustawą" - w podwójnej wysokości należnego słuchaczowi za okres kształcenia w Szkole stypendium, o którym mowa w § 3, albo
3)
rezygnacji przez absolwenta z pracy w urzędach administracji, o której mowa w art. 7 ustawy - w podwójnej wysokości należnego słuchaczowi za okres kształcenia w Szkole stypendium, o którym mowa w § 3, w części proporcjonalnej do liczby dni nieprzepracowanych w urzędach.
2.
Koszty kształcenia podlegają zwrotowi w całości w przypadkach:
1)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu rażącego uchybienia godności słuchacza lub zachowania godzącego w dobre imię Szkoły albo
2)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione umyślnie.
Koszty kształcenia nie podlegają zwrotowi przez słuchacza albo absolwenta w przypadkach:
1)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z przyczyn zdrowotnych lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch lub dzieckiem szczególnej troski przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko,
2)
niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy w urzędach administracji przez absolwenta z przyczyn zdrowotnych,
3)
niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy przez absolwenta w urzędach administracji za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
1.
Decyzję o zwrocie przez słuchacza albo absolwenta kosztów kształcenia podejmuje Prezes Rady Ministrów na podstawie informacji odpowiednio: dyrektora Szkoły - dotyczących długości okresu kształcenia i przyczynie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy, oraz dyrektora generalnego urzędu lub - gdy w urzędzie nie występuje to stanowisko pracy kierownika urzędu, w którym przed ustaniem stosunku pracy był zatrudniony absolwent - dotyczących długości okresu zatrudnienia w urzędach administracji.
2.
W przypadku niepodjęcia pracy w urzędzie administracji przez absolwenta dyrektor Szkoły przedstawia Prezesowi Rady Ministrów stosowną informację.
3.
W razie zmiany miejsca pracy przez absolwenta w okresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy - informacje o tym przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów dyrektor generalny urzędu lub - gdy w urzędzie nie występuje to stanowisko pracy - kierownik urzędu, w którym był zatrudniony absolwent przed zmianą miejsca pracy.
W udokumentowanych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi, słuchaczowi lub absolwentowi może być umorzona, w całości lub w części, należność z tytułu zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia po zasięgnięciu opinii dotyczącej umorzenia odpowiednio dyrektora Szkoły lub dyrektora generalnego urzędu, a jeżeli w urzędzie nie występuje to stanowisko, kierownika urzędu, w którym absolwent był zatrudniony przed ustaniem stosunku pracy.
Dyrektor Szkoły corocznie podaje do wiadomości słuchaczy koszt kształcenia; § 8 stosuje się odpowiednio.
Należności objęte decyzją Prezesa Rady Ministrów o zwrocie kosztów kształcenia słuchacz lub absolwent zwraca Szkole.
Traci moc rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 348 i Nr 110, poz. 479 oraz z 1992 r. Nr 68, poz. 345).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.143.1390) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.

2 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
3 § 4 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
4 § 4 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
5 § 4 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
6 § 4 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
7 § 4a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.143.1390) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
8 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
9 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
10 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
11 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.