Nowość Art. 4. - [Opieka duszpasterska nad współwyznawcami innych narodowości; tworzenie lub zniesienie jednostki organizacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego za granicą] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  4.  [Opieka duszpasterska nad współwyznawcami innych narodowości; tworzenie lub zniesienie jednostki organizacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego za granicą]
1. 
Kościół może otaczać opieką duszpasterską współwyznawców spośród osób innych narodowości zamieszkałych bądź przebywających czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Utworzenie lub zniesienie jednostki organizacyjnej Kościoła za granicą Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić przy zachowaniu przepisów prawa państwa, na którego terytorium ma ona swoją siedzibę.
3. 
Kościół zawiadamia Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów 1  o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej za granicą.
1 Obecnie: minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 25 i art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i 984 oraz z 2014 r. poz. 496, 829, 915, 932 i 1533), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.