Art. 4. - [Właściwość ministra kierującego określonym działem administracji rządowej] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  4.  [Właściwość ministra kierującego określonym działem administracji rządowej]
1. 
Ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu, określoną w art. 5.
2. 
Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. 
Ministrowie właściwi do spraw oznaczonych nazwą danego działu mogą wykonywać inne zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
4. 
Kierowanie działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3 i 7, powierza się jednemu ministrowi.
5. 
(uchylony).