Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.331

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:
Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

STOPNIE WOJSKOWE, STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ODPOWIADAJĄCE STOPNIOM POLICYJNYM

Stopnie wojskoweStopnie wojskowe Marynarki WojennejStopnie

Straży Granicznej

Stopnie Straży MarszałkowskiejStopnie Służby Ochrony PaństwaStopnie Służby Celno-SkarbowejStopnie Państwowej Straży PożarnejStopnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji WywiaduStopnie Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu WojskowegoStopnie policyjne
12345678910
I. Korpus szeregowych Policji
szeregowymarynarzszeregowy Straży Granicznej (marynarz Straży Granicznej)aplikantszeregowy Służby Ochrony Państwaaplikantstrażakszeregowyszeregowyposterunkowy
starszy szeregowystarszy marynarzstarszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej)starszy aplikantstarszy szeregowy Służby Ochrony Państwastarszy aplikantstarszy strażakstarszy szeregowystarszy szeregowystarszy posterunkowy
II. Korpus podoficerów Policji
kapral

starszy kapral

plutonowy

sierżant

mat

starszy mat

bosmanmat

bosman

kapral

Straży Granicznej (mat

Straży Granicznej)

plutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej)

sierżant Straży Granicznej (bosman

Straży Granicznej)

młodszy strażnikkapral Służby Ochrony Państwa

plutonowy Służby Ochrony Państwa

młodszy rewident rewident

starszy rewident młodszy rachmistrz

sekcyjny starszy sekcyjny młodszy ogniomistrzkapral

starszy kapral plutonowy

starszy plutonowy

sierżant

kapral

starszy kapral plutonowy

starszy plutonowy

sierżant

sierżant Policji
starszy sierżantstarszy bosmanstarszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej)strażniksierżant Służby Ochrony Państwarachmistrzogniomistrzstarszy sierżantstarszy sierżantstarszy sierżant Policji
brak odpowiednikabrak odpowiednikasierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy Straży Granicznej)starszy strażnikstarszy sierżant Służby Ochrony Państwastarszy rachmistrzstarszy ogniomistrzsierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy

sierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy

sierżant sztabowy Policji
12345678910
III. Korpus aspirantów Policji
młodszy chorążymłodszy chorąży marynarkimłodszy chorąży Straży Granicznejmłodszy aspirantmłodszy chorąży Służby Ochrony Państwamłodszy aspirantmłodszy aspirantmłodszy chorążymłodszy chorążymłodszy aspirant Policji
chorążychorąży marynarkichorąży

Straży Granicznej

aspirantchorąży Służby Ochrony Państwaaspirantaspirantchorążychorążyaspirant Policji
starszy chorążystarszy chorąży marynarkistarszy chorąży Straży Granicznejstarszy aspirantstarszy chorąży Służby Ochrony Państwastarszy aspirantstarszy aspirantstarszy chorąży

młodszy chorąży sztabowy

starszy chorąży

młodszy chorąży sztabowy

starszy aspirant Policji
starszy chorąży sztabowystarszy chorąży sztabowy marynarkichorąży sztabowy Straży Granicznejaspirant sztabowybrak odpowiednikabrak odpowiednikaaspirant sztabowychorąży sztabowychorąży sztabowyaspirant sztabowy Policji
starszy chorąży sztabowy Straży Granicznejstarszy chorąży sztabowystarszy chorąży sztabowy
IV. Korpus oficerów młodszych Policji
podporucznikpodporucznik marynarkipodporucznik Straży Granicznejpodkomisarzpodporucznik Służby Ochrony Państwapodkomisarzmłodszy kapitanpodporucznikpodporucznikpodkomisarz Policji
porucznikporucznik marynarkiporucznik Straży Granicznejkomisarzporucznik Służby Ochrony Państwakomisarzkapitanporucznikporucznikkomisarz Policji
kapitankapitan marynarkikapitan

Straży Granicznej

nadkomisarzkapitan Służby Ochrony Państwanadkomisarzstarszy kapitankapitankapitannadkomisarz Policji
V. Korpus oficerów starszych Policji
majorkomandor podporucznikmajor Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej)podinspektormajor Służby Ochrony Państwapodinspektormłodszy brygadiermajormajorpodinspektor Policji
podpułkownikkomandor porucznikpodpułkownik Straży Granicznej

(komandor porucznik Straży Granicznej)

młodszy inspektorpodpułkownik Służby Ochrony Państwamłodszy inspektorbrygadierpodpułkownikpodpułkownikmłodszy inspektor Policji
pułkownikkomandorpułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej)inspektorpułkownik Służby Ochrony Państwainspektorstarszy brygadierpułkownikpułkownikinspektor Policji
12345678910
VI. Korpus generałów Policji
generał brygadykontradmirałgenerał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej)nadinspektorgenerał brygady Służby Ochrony Państwanadinspektornadbrygadiergenerał brygadygenerał brygadynadinspektor Policji
generał dywizji

generał broni

generał

wiceadmirał

admirał floty

admirał

generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej)brak odpowiednikagenerał dywizji Służby Ochrony Państwagenerałgenerał brygadierbrak odpowiednikabrak odpowiednikageneralny inspektor Policji
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz. U. poz. 408), które traci moc na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 303) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.