Art. 47. - [Wykaz korpusów Policji i stopni policyjnych] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.171 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  47.  [Wykaz korpusów Policji i stopni policyjnych]
1. 
Ustanawia się korpusy Policji i stopnie policyjne w następującym porządku:
1)
w korpusie generałów Policji:
a)
generalny inspektor Policji,
b)
nadinspektor Policji;
2)
w korpusie oficerów starszych Policji:
a)
inspektor Policji,
b)
młodszy inspektor Policji,
c)
podinspektor Policji;
3)
w korpusie oficerów młodszych Policji:
a)
nadkomisarz Policji,
b)
komisarz Policji,
c)
podkomisarz Policji;
4)
w korpusie aspirantów Policji:
a)
aspirant sztabowy Policji,
b)
starszy aspirant Policji,
c)
aspirant Policji,
d)
młodszy aspirant Policji;
5)
w korpusie podoficerów Policji:
a)
sierżant sztabowy Policji,
b)
starszy sierżant Policji,
c)
sierżant Policji;
6)
w korpusie szeregowych Policji:
a)
starszy posterunkowy,
b)
posterunkowy.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym, mając na względzie zapewnienie równorzędności tych stopni w poszczególnych korpusach.