Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.408

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje:
Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 1

ZAŁĄCZNIK

STOPNIE WOJSKOWE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ODPOWIADAJĄCE STOPNIOM POLICYJNYM

Stopnie wojskoweStopnie wojskowe Marynarki WojennejStopnie Straży

Granicznej

Stopnie Biura

Ochrony

Rządu

Stopnie Służby

Celno-

-Skarbowej

Stopnie

Państwowej

Straży Pożarnej

Stopnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

i Agencji Wywiadu

Stopnie Służby Wywiadu Wojskowego

i Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Stopnie

policyjne

123456789
I. Korpus szeregowych Policji
szeregowymarynarzszeregowy Straży Granicznej (marynarz Straży Granicznej)szeregowyaplikantstrażakszeregowyszeregowyposterunkowy
starszy

szeregowy

starszy marynarzstarszy szeregowy

Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej)

starszy

szeregowy

starszy aplikantstarszy strażakstarszy

szeregowy

starszy

szeregowy

starszy

posterunkowy

II. Korpus podoficerów Policji
kapralmatkapral Strażykapralmłodszysekcyjnykapralkapralsierżant Policji
Granicznejrewident
starszy kapralstarszy mat(mat Straży Granicznej)plutonowyrewidentstarszy sekcyjnystarszy kapralstarszy kapral
plutonowybosmanmatplutonowy Strażystarszy rewidentmłodszy ogniomistrzplutonowyplutonowy
sierżantbosmanGranicznejstarszystarszy
(bosmanmat Strażymłodszyplutonowyplutonowy
Granicznej)rachmistrzsierżantsierżant
sierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej)
starszy sierżantstarszy bosmanstarszy sierżantsierżantrachmistrzogniomistrzstarszy sierżantstarszy sierżantstarszy sierżant
Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej)Policji
brak

odpowiednika

brak

odpowiednika

sierżant sztabowystarszy

sierżant

starszy

rachmistrz

starszy

ogniomistrz

sierżant

sztabowy

sierżant

sztabowy

sierżant

sztabowy Policji

Straży Granicznej (bosman sztabowy
Straży Granicznej)starszy sierżant

sztabowy

starszy sierżant

sztabowy

III. Korpus aspirantów Policji
młodszy chorążymłodszy chorążymłodszy chorążymłodszy

chorąży

młodszy aspirantmłodszy

aspirant

młodszy

chorąży

młodszy

chorąży

młodszy aspirant
marynarkiStraży GranicznejPolicji
chorążychorążychorąży Strażychorążyaspirantaspirantchorążychorążyaspirant Policji
marynarkiGranicznej
starszy chorążystarszy chorąży

marynarki

starszy chorąży

Straży Granicznej

starszy

chorąży

starszy aspirantstarszy aspirantstarszy chorążystarszy chorążystarszy aspirant
młodszymłodszyPolicji
chorążychorąży
sztabowysztabowy
starszy chorąży

sztabowy

starszy chorąży

sztabowy marynarki

chorąży sztabowy

Straży Granicznej

brak

odpowiednika

brak

odpowiednika

aspirant

sztabowy

chorąży

sztabowy

chorąży

sztabowy

aspirant
sztabowy Policji
starszy chorążystarszy chorąży

sztabowy

starszy chorąży

sztabowy

sztabowy Straży Granicznej
IV. Korpus oficerów młodszych Policji
podporucznikpodporucznik marynarkipodporucznik Straży Granicznejpodporucznikpodkomisarzmłodszy kapitanpodporucznikpodporucznikpodkomisarz

Policji

porucznikporucznik marynarkiporucznik Straży Granicznejporucznikkomisarzkapitanporucznikporucznikkomisarz Policji
kapitankapitan marynarkikapitan Straży Granicznejkapitannadkomisarzstarszy kapitankapitankapitannadkomisarz

Policji

V. Korpus oficerów starszych Policji
majorkomandor podporucznikmajor Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej)majorpodinspektormłodszy brygadiermajormajorpodinspektor

Policji

podpułkownikkomandor porucznikpodpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej)podpułkownikmłodszy inspektorbrygadierpodpułkownikpodpułkownikmłodszy inspektor Policji
pułkownikkomandorpułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej)pułkownikinspektorstarszy brygadierpułkownikpułkownikinspektor Policji
VI. Korpus generałów Policji
generał brygadykontradmirałgenerał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej)generał brygadynadinspektornadbrygadiergenerał brygadygenerał brygadynadinspektor

Policji

generał dywizji

generał broni

generał

wiceadmirał

admirał floty

admirał

generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej)generał dywizjigenerałgenerał brygadierbrak odpowiednikabrak odpowiednikageneralny inspektor Policji
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz. U. poz. 546), które traci moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).