Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1170

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w zakresie:
a) postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
b) ochrony roślin,
c) rolnictwa ekologicznego,
d) postępu biologicznego w produkcji roślinnej;
2) szczegółowy sposób i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, o których mowa w pkt 1.

Rozdział  2

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

§  2. 
1.  Organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), zwanej dalej "organizacją badawczą", która wykonuje badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, na jej wniosek, jeżeli:
1) badania znajdują się w wykazie badań, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) cel lub metodyka badań nie pokrywają się z celem lub metodyką badań finansowanych z innych źródeł, prowadzonych przez tę organizację badawczą na tych samych gatunkach zwierząt.
2.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, zgodnie ze wzorem nr 1 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) wstępną kalkulację kosztów kwalifikowalnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanych dalej "kosztami kwalifikującymi się do objęcia dotacją", sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 2 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) wykaz publikacji składających się na dorobek naukowy organizacji badawczej w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji;
3) szczegółowy opis zadania;
4) zestawienie wydatków planowanych w ramach poszczególnych rodzajów kosztów wyszczególnionych w kalkulacji, o której mowa w pkt 1;
5) oświadczenie wnioskodawcy, że cel lub metodyka badań objętych wnioskiem nie pokrywają się z celem lub metodyką badań finansowanych z innych źródeł, prowadzonych przez tego wnioskodawcę na tych samych gatunkach zwierząt.
4.  Rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji na badania określone w ust. 1, bierze się pod uwagę wartość naukową tych badań, adekwatność ich kosztów do oczekiwanych wyników, możliwość wykonania badań przez organizację badawczą, doświadczenie organizacji badawczej w prowadzeniu badań w danym zakresie i dotychczasowe wyniki badań oraz warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 702/2014".
5.  Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości do 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją określonych w art. 31 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
6.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków:
1) umieszczenia przed rozpoczęciem badań, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej organizacji badawczej, której została udzielona dotacja, informacji, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 702/2014;
2) nieodpłatnego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników badań, o których mowa w ust. 1;
3) umieszczenia na stronie internetowej organizacji badawczej, której została udzielona dotacja, wyników badań, o których mowa w ust. 1, począwszy od dnia ich zakończenia lub od dnia ich udostępnienia członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; wyniki badań, o których mowa w ust. 1, pozostają dostępne na stronie internetowej organizacji badawczej przez 5 lat od dnia ich zakończenia.
7.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca:
1) 50% udzielonej dotacji w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym została udzielona dotacja;
2) pozostałą kwotę udzielonej dotacji w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym została udzielona dotacja.
8.  Organizacja badawcza, której została udzielona dotacja, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa:
1) rozliczenie dotacji sporządzone zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
2) sprawozdanie merytoryczne z wykonanego zadania

- w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym wykonano badania.

§  3. 
1.  Podmiotowi będącemu mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 lub podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów:
1) organizacji Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w zakresie kosztów, o których mowa w art. 24 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 702/2014, w tym wypłaconych nagród za osiągnięcia w hodowli przyznanych na tej wystawie, w wysokości 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku;
2) nagród, o których mowa w art. 24 ust. 4 lit. e rozporządzenia nr 702/2014, przyznanych i wypłaconych hodowcom za:
a) zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na wystawach zwierząt hodowlanych organizowanych jako regionalne, okręgowe, wojewódzkie, branżowe lub specjalistyczne, innych niż wymienione w lit. b i c, w wysokości 100% kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia,
b) konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw), powożenie zaprzęgami jednokonnymi, w wysokości 100% kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 3 i 5 do rozporządzenia,
c) konie hodowli krajowej rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuc lub trakeńskiej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni danej rasy, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w wysokości 100% kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 3 i 6 do rozporządzenia.
2.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa zgodnie ze wzorem nr 4 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie:
1) nie później niż 20 dni przed dniem rozpoczęcia Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2) do dnia 30 listopada danego roku - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3.  Do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1, dołącza się:
a) wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 5 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
b) oświadczenie wnioskodawcy, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, lub oświadczenie wnioskodawcy, że jest podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014;
2) pkt 2, dołącza się:
a) rozliczenie dotacji sporządzone zgodnie ze wzorem nr 6 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
b) zestawienie przyznanych i wypłaconych nagród,
c) kopie dokumentów potwierdzających przekazanie nagród, w szczególności listy wypłat, przekazy lub wyciągi bankowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę własnoręcznym czytelnym podpisem,
d) kopie protokołów stanowiących podstawę przyznania nagród potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę własnoręcznym czytelnym podpisem,
e) oświadczenie wnioskodawcy, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, lub oświadczenie wnioskodawcy, że jest podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014,
f) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie zwierzęta prezentowane i oceniane na wystawach zwierząt hodowlanych organizowanych jako regionalne, okręgowe, wojewódzkie, branżowe lub specjalistyczne są zwierzętami hodowlanymi w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.
4.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
5.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1, w dwóch częściach, przy czym:
a) pierwszą część dotacji - w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w kwocie przeznaczonej na jej organizację, przewidzianej we wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, z wyłączeniem nagród, sporządzonej zgodnie ze wzorem nr 5 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
b) drugą część dotacji - po przedłożeniu w terminie do dnia 30 września danego roku rozliczenia dotacji oraz dokumentacji potwierdzającej przekazanie nagród, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b-d, zgodnie ze wzorem nr 6 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniającego pierwszą część wypłaconej dotacji;
2) pkt 2, jednorazowo po wydaniu decyzji o udzieleniu dotacji.
§  4. 
1.  Hodowcom bydła, świń, koni, owiec, kóz lub drobiu będącym mikroprzedsiębiorcami albo małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, zwanym dalej "hodowcami MŚP", udzielana jest pośrednio pomoc w formie subsydiowanych usług polegających na:
1) prowadzeniu ksiąg hodowlanych, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
2) prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, świń, koni, owiec kóz lub drobiu, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, wyłącznie w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych dla tych zwierząt.
2.  Podmiotowi świadczącemu subsydiowane usługi polegające na:
1) prowadzeniu księgi hodowlanej bydła, świń, koni, owiec, kóz lub drobiu, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na refundację kosztów wykonania tych usług na rzecz hodowców MŚP w zakresie kosztów, o których mowa w art. 27 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 702/2014, w wysokości do 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku;
2) prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, świń, koni, owiec, kóz lub drobiu, wyłącznie w przypadku prowadzenia księgi hodowlanej dla tych zwierząt, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na dofinansowanie kosztów wykonania tych usług na rzecz hodowców MŚP w zakresie kosztów, o których mowa w art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 702/2014, w wysokości do 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku.
3.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, zgodnie ze wzorem nr 4 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 5 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) oświadczenie wnioskodawcy, że koszty kwalifikujące się do objęcia dotacją podane we wstępnej kalkulacji uwzględniają wyłącznie koszty subsydiowanych usług, które będą wykonane na rzecz hodowców MŚP.
5.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
6.  Dotacja jest wypłacana na wniosek.
7.  Wniosek o wypłatę dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa zgodnie ze wzorem nr 4 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie:
1) do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień do dnia 20 grudnia;
2) 14 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu dotacji za okres od początku danego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została wydana decyzja o udzieleniu dotacji.
8.  Do wniosku o wypłatę dotacji dołącza się:
1) rozliczenie dotacji sporządzone zgodnie ze wzorem nr 6 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) oświadczenie wnioskodawcy, że koszty kwalifikujące się do objęcia dotacją uwzględnione w rozliczeniu dotacji uwzględniają wyłącznie refundację kosztów subsydiowanych usług wykonanych na rzecz hodowców MŚP.

Rozdział  3

Dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin

§  5. 
1.  Producentowi rolnemu, który jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, zwanemu dalej "producentem rolnym", wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.), może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, jeżeli:
1) 2  bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865 oraz z 2015 r. poz. 1893), po ocenie weryfikacyjnej zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;
2) wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", wydał decyzję zakazującą sadzenia tych bulw lub zakazującą wprowadzania tych bulw do obrotu jako materiału siewnego w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum;
3) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2, albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji zostały sprzedane, za zgodą wojewódzkiego inspektora, do zakładu przetwórczego lub zakładu zbiorowego żywienia, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum, lub w celu skarmienia zwierząt w sposób określony w tych przepisach.
2.  Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:
1) nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum lub
2) nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
3.  Wysokość dotacji wynosi 80% różnicy pomiędzy kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka uznanych po ocenie laboratoryjnej za materiał siewny, po cenie:
1) określonej w umowie kontraktacji albo
2) 3  równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu sprzedaży tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;

- a kwotą uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny.

4.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 2 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 pkt 3, zgodnie ze wzorem nr 7 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny.
5.  W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:
1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo
2) po dniu 31 grudnia danego roku

- dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tej sprzedaży.

7.  Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy ziemniaka, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego lub zakładu zbiorowego żywienia, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum, lub w celu skarmienia zwierząt w sposób określony w tych przepisach, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.
8.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) kopie umów kontraktacji - w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umowy kontraktacji;
2) faktury albo rachunki lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdzające sprzedaż bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1;
3) 4  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją.
9.  Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.
10.  Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
11.  Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.
§  5a.  5
1.  Producentowi rolnemu, wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50 i 1228), może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, jeżeli:
1) bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, po ocenie weryfikacyjnej zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;
2) wojewódzki inspektor wydał decyzję zakazującą sadzenia tych bulw lub zakazującą wprowadzania tych bulw do obrotu jako materiału siewnego, w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia Potato spindle tuber viroid;
3) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2.
2.  Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:
1) nie postępuje w sposób określony w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
3.  Wysokość dotacji wynosi 80% różnicy pomiędzy kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, uznanych po ocenie laboratoryjnej za materiał siewny, po cenie:
1) określonej w umowie kontraktacji albo
2) 6  równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu sprzedaży tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;

– a kwotą uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny.

4.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 2, zgodnie ze wzorem nr 7 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny.
5.  W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:
1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo
2) po dniu 31 grudnia danego roku

– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tej sprzedaży.

7.  Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia Potato spindle tuber viroid w roku następującym po roku, w którym bulwy ziemniaka zostały sprzedane z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.
8.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) kopie umów kontraktacji - w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umowy kontraktacji;
2) faktury albo rachunki lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdzające sprzedaż bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1;
3) 7  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją.
9.  Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.
10.  Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
11.  Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.
§  6. 
1.  Producentowi rolnemu, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie strat związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny, jeżeli:
1) bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;
2) wojewódzki inspektor wydał decyzję zakazującą sadzenia tych bulw lub zakazującą wprowadzania tych bulw do obrotu jako materiału siewnego w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum;
3) bulwy te:
a) zostały zniszczone przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2, albo
b) bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem decyzji, o której mowa w pkt 2, zostały, za zgodą wojewódzkiego inspektora, zniszczone przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów w sposób określony w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.
2.  Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:
1) nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum lub
2) nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów zarządzenia I do rozporządzenia nr 702/2014.
3.  Wysokość dotacji wynosi 80% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka uznanych po ocenie laboratoryjnej za materiał siewny, po cenie:
1) określonej w umowie kontraktacji albo
2) 8  równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu zniszczenia tych bulw przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.
4.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 2 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. b, zgodnie ze wzorem nr 7 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia danego roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny.
5.  W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w grudniu danego roku, a zniszczenie bulw ziemniaka przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów nastąpiło do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:
1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo
2) po dniu 31 grudnia danego roku

- dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano zniszczenia bulw ziemniaka przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tego zniszczenia przez spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów.

7.  Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy ziemniaka, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały zniszczone przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.
8.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) kopie umów kontraktacji - w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umowy kontraktacji;
2) dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora potwierdzające przyjęcie bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1, przez:
a) spalarnię odpadów, wydane przez tę spalarnię, lub
b) składowisko odpadów, wydane przez to składowisko;
3) 9  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwalifikowanych.
9.  Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.
10.  Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
11.  Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.
§  6a.  10
1.  11  Producentowi rolnemu wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie strat związanych z nieodpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), jeżeli:
1) bulwy te zostały uznane w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za prawdopodobnie porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum;
2) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 1.
2.  Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:
1) nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum lub
2) nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
3.  Wysokość dotacji wynosi, jeżeli bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, zostały uzyskane w wyniku uprawy:
1) sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań uznanych za wolne od tych bakterii:
a) 70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka przekazanych jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, o których mowa w ust. 1, po cenie określonej w umowie kontraktacji, albo
b) 12  70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka przekazanych jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, o których mowa w ust. 1, po cenie targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu przekazania tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;
2) bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1:
a) 50% ceny, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka określonej w umowie kontraktacji, albo
b) 13  50% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu przekazania tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.
4.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 1, zgodnie ze wzorem nr 7a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym dokonano nieodpłatnego przekazania bulw ziemniaka.
5.  W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w grudniu danego roku, a nieodpłatne przekazanie bulw ziemniaka nastąpiło do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:
1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo
2) po dniu 31 grudnia danego roku

– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano nieodpłatnego przekazania bulw ziemniaka, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tego przekazania.

7.  Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy ziemniaka, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość prawdopodobnego porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały nieodpłatnie przekazane, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.
8.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) kopie umów kontraktacji - w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umowy kontraktacji;
2) dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdzające przyjęcie bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1, przez jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczną, o których mowa w ust. 1;
3) 14  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, kopie paszportów roślin oraz dowody zakupu sadzeniaków ziemniaka albo kopie wyników badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora.
9.  Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.
10.  Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
11.  Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.
§  6b.  15
1.  Producentowi rolnemu wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka wyprodukowanych jako bulwy ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw, jeżeli:
1) bulwy te zostały uznane w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum;
2) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 1, albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji zostały sprzedane, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w celu przerobu przemysłowego, konsumpcji w zakładzie zbiorowego żywienia, skarmienia zwierząt lub produkcji biogazu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.
2.  Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:
1) nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum lub
2) nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
3.  Wysokość dotacji wynosi, jeżeli bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, zostały uzyskane w wyniku uprawy:
1) sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań uznanych za wolne od tych bakterii, 70% różnicy pomiędzy kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży tych bulw po cenie:
a) określonej w umowie kontraktacji albo
b) 16  targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu sprzedaży tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw,

– a kwotą faktycznie uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw;

2) bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1, 50% różnicy pomiędzy kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży tych bulw po cenie:
a) określonej w umowie kontraktacji albo
b) 17  targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu sprzedaży tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;

– a kwotą faktycznie uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw.

4.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 1 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 pkt 2, zgodnie ze wzorem nr 7a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka.
5.  W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:
1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo
2) po dniu 31 grudnia danego roku

– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tej sprzedaży.

7.  Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy ziemniaka, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.
8.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) kopie umów kontraktacji - w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umowy kontraktacji;
2) faktury albo rachunki lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdzające sprzedaż bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1;
3) 18  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, kopie paszportów roślin oraz dowody zakupu sadzeniaków ziemniaka albo kopie wyników badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora.
9.  Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.
10.  Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
11.  Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.
§  6c.  19
1.  Producentowi rolnemu, wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jeżeli:
1) bulwy te zostały uznane w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum;
2) bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem decyzji, o której mowa w pkt 1, zostały, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, unieszkodliwione przez ich spalenie w spalarni odpadów, lub nieodpłatnie przekazane w celu przerobu przemysłowego, konsumpcji w zakładzie zbiorowego żywienia lub do produkcji biogazu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.
2.  Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:
1) nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum lub
2) nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
3.  Wysokość dotacji wynosi, jeżeli bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, zostały uzyskane w wyniku uprawy:
1) sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań uznanych za wolne od tych bakterii:
a) 70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży unieszkodliwionych bulw ziemniaka po cenie określonej w umowie kontraktacji, albo
b) 20  70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży unieszkodliwionych bulw ziemniaka po cenie targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu unieszkodliwienia tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;
2) bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1:
a) 50% ceny, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka określonej w umowie kontraktacji, albo
b) 21  50% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu unieszkodliwienia tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.
4.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 1 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 pkt 2, zgodnie ze wzorem nr 7a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka.
5.  W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w grudniu danego roku, a unieszkodliwienie bulw ziemniaka nastąpiło do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:
1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo
2) po dniu 31 grudnia danego roku

– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tego unieszkodliwienia.

7.  Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy ziemniaka, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały unieszkodliwione, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.
8.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) kopie umów kontraktacji - w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umowy kontraktacji;
2) 22  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, kopie paszportów roślin oraz dowody zakupu sadzeniaków ziemniaka albo kopie wyników badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora;
5) dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdzające nieodpłatne przyjęcie bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1, przez:
a) spalarnię odpadów, wydane przez tę spalarnię, lub
b) zakład dokonujący przerobu przemysłowego, wydane przez ten zakład, lub
c) zakład zbiorowego żywienia, wydane przez ten zakład, lub
d) biogazownię w celu wykorzystania do produkcji biogazu.
9.  Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.
10.  Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
11.  Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.
§  7. 
1.  Producentowi rolnemu, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, jeżeli:
1) nakaz wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania został określony w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia:
a) organizmów kwarantannowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin lub
b) organizmów, do których stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w lit. a, dotyczące organizmów kwarantannowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 tej ustawy;
2) zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin lub zabieg odkażania zostały wykonane pod nadzorem wojewódzkiego inspektora w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 1.
2.  Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:
1) nie przestrzega nakazów lub zakazów określonych w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub
2) przy wykonywaniu zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin naruszył przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547) lub przy wykonywaniu zabiegu odkażania z zastosowaniem produktu biobójczego zastosował ten produkt niezgodnie z zakresem i warunkami jego stosowania określonymi na etykiecie lub ulotce informacyjnej lub
3) nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
3.  Wysokość dotacji wynosi 100% kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych przez podmiot na wykonanie zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin lub odkażania, obejmujących:
1) koszt wynagrodzenia brutto osób wykonujących zabieg odkażania za wykonanie tego zabiegu, lecz nie więcej niż 17 zł za odkażenie 100 m2 powierzchni magazynowej lub jednego przedmiotu;
2) wartość środka ochrony roślin zużytego do wykonania zabiegu z jego zastosowaniem, którą stanowi iloczyn ilości tego środka i jego ceny;
3) wartość środka ochrony roślin lub produktu biobójczego zużytego do wykonania odkażania, którą stanowi iloczyn ilości tego środka i jego ceny.
4.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania, zgodnie ze wzorem nr 8 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w roku, w którym został wykonany zabieg, a za ostatni kwartał tego roku - do dnia 10 grudnia.
5.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) faktury albo rachunki za zakup środka ochrony roślin, zakup produktu biobójczego lub wykonanie zabiegu odkażania, lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora;
3) 23  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwalifikowanych.
6.  Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.
7.  Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
8.  Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.

Rozdział  4

Dotacje na dofinansowanie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego

§  8. 
1.  Organizacji badawczej, która wykonuje badania w sektorze rolnym na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt, marketingu, promocji oraz analizy rynku, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, na jej wniosek, jeżeli badania:
1) zostały zaproponowane przez organizację badawczą w ramach obszarów badawczych znajdujących się na liście opracowanej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
2) znajdują się na liście opracowanej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2.  Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości:
1) do 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w art. 31 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014 - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2) do 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w art. 31 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014 - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2

- lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3.  Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje listę:
1) obszarów badawczych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie występujące problemy przy produkcji ekologicznej, a także obecną oraz szacowaną wielkość produkcji ekologicznej;
2) badań, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie potrzebę i priorytetowość rozwiązywania problemów spotykanych przy produkcji ekologicznej, a także konieczność opracowania poszczególnych rozwiązań lub uzyskania informacji w zakresie produkcji ekologicznej, uwzględniając obecną oraz szacowaną wielkość produkcji ekologicznej oraz biorąc pod uwagę wprowadzone lub planowane zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.
4.  24  Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza corocznie do dnia 30 września, w dzienniku urzędowym tego ministra, listy, o których mowa w ust. 3, na rok następny oraz zamieszcza je na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.
5.  W przypadku gdy organizacja badawcza prowadzi działalność o charakterze gospodarczym oraz o charakterze niegospodarczym dotacja może być udzielona, jeżeli oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić, w szczególności gdy działalność o charakterze gospodarczym jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z pozostałej działalności prowadzonej przez organizację badawczą.
6.  25  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym udziela się dotacji, zgodnie ze wzorem nr 10 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
7.  26  Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 30 kwietnia, wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji, z tym że w przypadku gdy organizacja badawcza złożyła więcej niż jeden wniosek o udzielenie dotacji, wydaje jedną decyzję.
8.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się planowany szczegółowy harmonogram zadań, sporządzony zgodnie ze wzorem nr 11 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 2 określonym w tym załączniku.
9.  Rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji na badania, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę efektywność ekonomiczną i finansową organizacji badawczej w zgłaszanym badaniu, możliwość osiągnięcia zaproponowanych celów, doświadczenie organizacji badawczej w prowadzeniu badań w danym zakresie, w tym osoby kierującej badaniami, oczekiwaną wiarygodność uzyskanych wyników badań, adekwatność kosztów tych badań do oczekiwanych wyników, dotychczasowe wyniki badań oraz warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 702/2014. W przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę dodatkowo konieczność opracowania poszczególnych rozwiązań lub uzyskania informacji w zakresie produkcji ekologicznej oraz rzeczywistą i szacowaną wielkość w produkcji ekologicznej.
10.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji z zastrzeżeniem dopełnienia warunków:
1) umieszczenia przed rozpoczęciem badań, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej organizacji badawczej, której została udzielona dotacja, informacji, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 702/2014;
2) nieodpłatnego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników badań, o których mowa w ust. 1;
3) umieszczenia na stronie internetowej organizacji badawczej, której została udzielona dotacja, wyników badań, o których mowa w ust. 1, począwszy od dnia ich zakończenia lub od dnia ich udostępnienia członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; wyniki badań, o których mowa w ust. 1, pozostają dostępne na stronie internetowej organizacji badawczej przez 5 lat od dnia ich zakończenia.
4) przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdania merytorycznego z wykonanego zadania w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym została udzielona dotacja.
11.  Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza corocznie, do dnia 20 czerwca, w dzienniku urzędowym tego ministra listę organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje, i cele planowanych badań oraz zamieszcza ją na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.
12.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca 50% udzielonej dotacji w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, a pozostałą kwotę udzielonej dotacji - po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów.
13.  Rozliczenie, o którym mowa w ust. 12, sporządza się w postaci papierowej oraz elektronicznej w formacie .xls(x) w terminie do dnia 5 grudnia roku, w którym została udzielona dotacja, zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział  5

Dotacje na dofinansowanie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

§  9. 
1.  Organizacji badawczej, która wykonuje badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, na jej wniosek, jeżeli:
1) badania znajdują się w wykazie badań określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
2) cel lub metodyka badań prowadzonych przez tę organizację badawczą na tych samych gatunkach nie pokrywają się z celem lub metodyką badań finansowanych z innych źródeł.
2.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, zgodnie ze wzorem nr 1 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 2 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) wykaz publikacji składających się na dorobek naukowy zespołu badawczego w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji, w tym osoby kierującej badaniami;
3) szczegółowy opis zadania;
4) zestawienie wydatków planowanych w ramach poszczególnych rodzajów kosztów wyszczególnionych w kalkulacji, o której mowa w pkt 1;
5) oświadczenie wnioskodawcy, że cel lub metodyka badań prowadzonych przez tę organizację badawczą na tych samych gatunkach nie pokrywają się z celem lub metodyką badań finansowanych z innych źródeł.
4.  Rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji na badania, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę ich wartość naukową, adekwatność kosztów tych badań do oczekiwanych wyników, możliwość wykonania badań przez zespół badawczy, doświadczenie zespołu badawczego w prowadzeniu badań w danym zakresie, w tym osoby kierującej badaniami, dotychczasowe wyniki badań oraz warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 702/2014.
5.  Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości do 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją określonych w art. 31 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
6.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków:
1) umieszczenia przed rozpoczęciem badań, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej organizacji badawczej, której została udzielona dotacja, informacji, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 702/2014;
2) nieodpłatnego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników badań, o których mowa w ust. 1;
3) umieszczenia na stronie internetowej organizacji badawczej, której została udzielona dotacja, wyników badań, o których mowa w ust. 1, począwszy od dnia ich zakończenia lub od dnia ich udostępnienia członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; wyniki badań, o których mowa w ust. 1, pozostają dostępne na stronie internetowej organizacji badawczej przez 5 lat od dnia ich zakończenia.
7.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca:
1) 50% udzielonej dotacji w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym została udzielona dotacja;
2) pozostałą kwotę udzielonej dotacji w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym została udzielona dotacja.
8.  Podmiot, któremu została udzielona dotacja, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa:
1) rozliczenie dotacji sporządzone zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
2) sprawozdanie merytoryczne z wykonanego zadania

- w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym wykonano badania.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  10. 
1.  Do wniosków o udzielenie dotacji złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
2.  W 2015 r. wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 2 ust. 2, § 4 ust. 3, § 8 ust. 6 oraz § 9 ust. 2, na zadania określone w lp. 80-102 załącznika nr 8 do rozporządzenia składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3.  W 2015 r. decyzje, o których mowa w § 8 ust. 7, są wydawane w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
4.  W 2015 r. listę, o której mowa w § 8 ust. 11, ogłasza się i zamieszcza na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa, w terminie 30 dni po wydaniu decyzji, o których mowa w § 8 ust. 10.
5.  W 2015 r. wypłaty dotacji, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 1, § 8 ust. 12 oraz § 9 ust. 7 pkt 1, dokonuje się w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.)
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  27  

WYKAZ BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ ORAZ STAWKI DOTACJI NA ZADANIA OBEJMUJĄCE WYKONANIE TYCH BADAŃ

Lp.ZadanieStawka

(w złotych)

123
1Analiza bioróżnorodności hodowlanych lisów pospolitych pastelowych, lisów pospolitych białoszyjnych i tchórzy na podstawie cech fenotypowych i użytkowych, na przykładzie populacji nie większych niż: 110 sztuk lisów pospolitych pastelowych, 110 sztuk lisów pospolitych białoszyjnych i 200 sztuk tchórzy.91 000
2Analiza bioróżnorodności hodowlanych królików popielniańskich białych na podstawie cech fenotypowych i użytkowych, na przykładzie populacji nie większej niż 350 sztuk tych królików.61 000
3Analiza bioróżnorodności hodowlanych szynszyli odmiany beżowej na podstawie cech fenotypowych i użytkowych, na przykładzie populacji nie większej niż 200 sztuk tych szynszyli.35 000
4Analiza bioróżnorodności hodowlanych nutrii różnych odmian barwnych na podstawie cech fenotypowych i użytkowych, na przykładzie populacji nie większej niż 700 sztuk nutrii ogółem, w tym 220 sztuk odmiany standardowej, 20 sztuk odmiany białej niealbinotycznej, 50 sztuk odmiany bursztynowo-złocistej, 50 sztuk odmiany perłowej, 50 sztuk odmiany pastelowej, 20 sztuk odmiany sobolowej, 70 sztuk czarnej dominującej i 220 sztuk nutrii grenlandzkich.123 000
5Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk).255 000
6Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 800 sztuk kur leghorn (G-99), 930 sztuk kur leghorn (H-22) i 930 sztuk kur sussex (S-66).301 000
7Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 930 sztuk kur rhode island red (R-11), 1050 sztuk kur rhode island red (K-22) i 1080 sztuk kur rhode island white (A-33).346 000
8Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 1130 sztuk kur żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) i 1130 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Z-11).255 000
9Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur rhode island white (A-22), 660 sztuk kur rhode island white (A-88), 660 sztuk kur rhode island red (K-44) i 660 sztuk kur rhode island red (K-66).298 000
10Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur new hampshire (N-11), 660 sztuk kur barred rock (P-11), 660 sztuk kur barred rock (WJ-44) i 660 sztuk kur barred plymouth rock (D-11).298 000
11Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich.214 000
12Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 450 sztuk gęsi zatorskich.161 000
13Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi, na przykładzie maksymalnie: 250 sztuk gęsi lubelskich (Lu), 250 sztuk gęsi kieleckich (Ki), i 250 sztuk gęsi podkarpackich (Pd).268 000
14Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi, na przykładzie maksymalnie: 250 sztuk gęsi rypińskich (Ry), 250 sztuk gęsi garbonosych (Ga) i 250 sztuk gęsi pomorskich (Po).268 000
15Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi, na przykładzie maksymalnie: 300 sztuk gęsi kartuskiej (Ka), 300 sztuk gęsi suwalskiej (Su) i 400 sztuk gęsi kubańskiej (Ku).357 000
16Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi, na przykładzie maksymalnie: 280 sztuk gęsi romańskiej (Ro), 300 sztuk gęsi słowackiej (Sł) i 300 sztuk gęsi landes (LsD-01).314 000
17Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie maksymalnie: 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22).342 000
18Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie maksymalnie: 200 sztuk kaczek pekin krajowy (P-33), 200 sztuk kaczek pomniejszonych (K-2) i 200 sztuk kaczek KhO-1.171 000
19Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie maksymalnie: 200 sztuk kaczek pekin duński (P-8), 200 sztuk kaczek pekin francuski (P-9) i 200 sztuk kaczek pekin angielski (LsA).171 000
20Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie maksymalnie: 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55).413 000
21Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska oraz maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii car Dobra.286 000
22Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech użytkowych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Północna, 120 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska, 170 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Asta oraz 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej car Dobra.193 000
23Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Augustowska, M Północna i M Kampinoska do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.379 000
24Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Asta i car Dobra do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.148 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2  28  

Wzór nr 1

......................., dnia ......................

......................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres

wnioskodawcy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej/produkcji roślinnej**) w ......... r.

Na podstawie § .......... ust. ...... pkt ........ oraz załącznika nr ....... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170) zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację niżej wymienionych badań:

Lp.Tytuł badania podstawowegoStawka dotacji (w złotych)
1
2
3
(...)

Udzieloną dotację proszę przekazać:

............................................................................................................................................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ................................................. w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

-kredytowej**): .................................................

Załączniki (do każdego z badań podstawowych objętych wnioskiem):

1) wstępna kalkulacja kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją;
2) wykaz publikacji składających się na dorobek naukowy organizacji badawczej w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji;
3) szczegółowy opis badania/badań**);
4) zestawienie wydatków planowanych w ramach poszczególnych rodzajów kosztów wyszczególnionych w kalkulacji;
5) oświadczenie wnioskodawcy, że cel lub metodyka badań objętych wnioskiem nie pokrywają się z celem lub metodyką badań finansowanych z innych źródeł, prowadzonych przez tego wnioskodawcę na tych samych gatunkach;
6) oświadczenie wnioskodawcy, że badania będą wykonane na zwierzętach hodowlanych w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

.................................................................

(pieczęć*) i podpis (pieczęć*) i podpis

głównego księgowego**)) wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii**)

Departament Hodowli i Ochrony Roślin**)

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

Wzór nr 2

kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych na ... r.

grafika

Wzór nr 3

.......................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres

wnioskodawcy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr ........ z dnia ........... wydanej na podstawie § .... ust. ........ pkt .... oraz lp załącznika nr ...... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.).

Lp.Wyszczególnienie ***) (nazwa i data dowodu księgowego lub zestawienie określonych dowodów księgowych w ramach każdego z wyszczególnionych rodzajów kosztów)Numer ewidencyjny dowodu w księgach rachunkowych lub numery ewidencyjne poszczególnych dowodów księgowych uwzględnionych w zestawieniuKwota kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją według dowodu księgowego lub zestawienia dowodów księgowych****)

(w złotych)

Udział finansowy ministra właściwego do spraw rolnictwa w kosztach kwalifikujących się do objęcia dotacją z kolumny 4****)

(w złotych)

12345
RAZEM:
................................................................................................................................
(pieczęć*) i podpis(pieczęć*) i podpis
głównego księgowego**))wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii**)

Departament Hodowli i Ochrony Roślin**)

Departament Promocji i Jakości Żywności**)

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) W przypadku podawania dowodów księgowych należy podać numer dowodu i datę jego wystawienia, a w przypadku zestawień dowodów księgowych należy podać miesiąc i rok, którego dotyczą; należy wskazać, czego dotyczy dowód księgowy lub zestawienie dowodów księgowych (np. papier maszynowy).

****) W przypadku dotacji na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz rolnictwa ekologicznego dopuszczalne jest przesunięcie między poszczególnymi rodzajami kosztów do 10% w stosunku do kosztów wyszczególnionych we wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, z wyłączeniem kosztów Wynagrodzeń i Pochodnych od wynagrodzeń.

Wzór nr 4

......................., dnia ......................

........................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię,

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

o udzielenie dotacji**)

Na podstawie § .... ust. ..... pkt .................... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170) uprzejmie proszę o udzielenie i wypłacenie**) dotacji za zadanie(-nia) zrealizowane w okresie od ......... do .......... w ............. r. przez

.......................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu realizującego zadanie)

w kwocie ............................... zł (słownie złotych: ...................................................................).

Dotację proszę przekazać: ............................................................................................................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ................................................. w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

-kredytowej***): ..........................................................................................................................

Załącznik:

- rozliczenie dotacji***)
- wstępna kalkulacja kosztów***)

.................................................................

(pieczęć*) i podpis (pieczęć*) i podpis

głównego księgowego***)) wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić w przypadku, gdy wniosek dotyczy tylko udzielenia dotacji albo tylko wypłaty dotacji.

***) Niepotrzebne skreślić.

Wzór nr 5

........................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię,

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy)

Załącznik do wniosku z dnia .............................

kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych na ........... r.

na realizację zadania: ...................................................................................................................

na podstawie § ..... ust. ..... pkt ..... oraz lp. ..... załącznika nr ........ do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170).

Lp.Rodzaj kosztów**)Planowana kwota kosztów subsydiowanych usług wykonanych na rzecz hodowców MŚP lub organizacji wystaw***), kwalifikujących się do objęcia dotacją ogółem (w złotych)Planowany udział ministra właściwego do spraw rolnictwa w kosztach kwalifikujących się do objęcia dotacją z kol. 3 (w złotych)
1234
RAZEM

.................................................................

(pieczęć*) i podpis (pieczęć*) i podpis

głównego księgowego***)) wnioskodawcy)

*) W przypadku formy papierowej.

**) Należy wyszczególnić rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na realizację danego zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

***) Niepotrzebne skreślić.

Wzór nr 6

........................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię,

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy)

Załącznik do wniosku z dnia .............................

zadania ..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr .................. z dnia ...................... wydanej na podstawie § ...... ust. ..... pkt ..... oraz lp. ..... załącznika nr ..... **) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170).

Lp.Wyszczególnienie***) (nazwa i data dowodu księgowego lub zestawienie określonych dowodów księgowych w ramach każdego z wyszczególnionych rodzajów kosztów)Numer ewidencyjny dowodu w księgach rachunkowych lub numery ewidencyjne poszczególnych dowodów księgowych uwzględnionych w zestawieniuKwota kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją według dowodu księgowego lub zestawienia dowodów księgowych (w złotych)Udział finansowy ministra właściwego do spraw rolnictwa w kosztach kwalifikujących się do objęcia dotacją z kol .4 (w złotych)
12345
RAZEM

.................................................................

(pieczęć*) i podpis (pieczęć*) i podpis

głównego księgowego**)) wnioskodawcy)

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) W przypadku podawania dowodów księgowych należy podać numer dowodu i datę jego wystawienia, a w przypadku zestawień dowodów księgowych należy podać miesiąc i rok, którego dotyczą.

Wzór nr 7

..................................................................................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię, (miejscowość i data)

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy)

.......................................................................

(nr ewidencyjny wniosku, Główny Inspektor

wypełnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Roślin i Nasiennictwa)

o udzielenie i wypłacenie dotacji ...

Na podstawie § ......... ust. .... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji wg poniższego zestawienia:

Lp.WyszczególnienieIlość ziemniaków

(t)

Wartość bulw ziemniaków, którą można uzyskać z ich sprzedaży jako materiału siewnego (w złotych)Kwota uzyskana ze sprzedaży bulw ziemniakaNależna kwota dotacji (poz. 4 - poz. 5) x 80% (w złotych)
123456
1pokrycie różnicy pomiędzy kwotą bulw ziemniaka, jaką można uzyskać z ich sprzedaży, jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny
2pokrycie strat związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny, poprzez ich spalenie w spalarni odpadów
3suma

Słownie złotych ..................................................................................................................

Dotację proszę przekazać na rachunek nr ...........................................................................

w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**): .........................................

........................................................

(podpis wnioskodawcy*) lub imię

i nazwisko)

______________________________________________________________________

Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie**) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym**)

.................................................................................................................................

 (pieczęć*) i podpis Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

__________________

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

Wzór nr 7a

..................................................................................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię, (miejscowość i data)

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy)

.......................................................................

(nr ewidencyjny wniosku, Główny Inspektor

wypełnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Roślin i Nasiennictwa)

o udzielenie i wypłacenie dotacji ...

Na podstawie § ........... ust. ....... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji wg poniższego zestawienia:

Lp.WyszczególnienieIlość ziemniaków

(t)

Wartość bulw ziemniaków, którą można uzyskać z ich sprzedaży (w złotych)Kwota uzyskana ze sprzedaży bulw ziemniakaNależna kwota dotacji

(w złotych)

123456
1pokrycie strat związanych z nieodpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznejNie dotyczy
2pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką można uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka wyprodukowanych jako bulwy ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw
3pokrycie strat związanych z unieszkodliwieniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, poprzez ich spalenie w spalarni odpadów lub wykorzystanie do produkcji biogazuNie dotyczy
4suma

Słownie złotych ..................................................................................................................

Dotację proszę przekazać na rachunek nr ...........................................................................

w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**): .........................................

........................................................

(podpis wnioskodawcy*) lub imię

i nazwisko)

________________________________

Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie**) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym**)

.................................................................................................................................

 (pieczęć*) i podpis Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

__________________

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

Wzór nr 8

 .....................................................

(miejscowość i data)

.............................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię,

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy)

..............................................................

(nr ewidencyjny wniosku, Główny Inspektor

wypełnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Roślin i Nasiennictwa)

o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia organizmów kwarantannowych lub organizmów szkodliwych, do których stosuje się przepisy dotyczące organizmów kwarantannowych za .............. kwartał ....... r.

Na podstawie § ... ust. ... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170) zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, wyszczególnionych w załączonym rozliczeniu, według poniższego zestawienia w związku z wystąpieniem/podejrzeniem wystąpienia**): ................................................... .

Lp.Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, ogółemKwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją (w złotych)Należna kwota dotacji (w złotych)
1234
1Wynagrodzenie brutto osób wykonujących zabieg odkażania
2Wartość zastosowanego środka ochrony roślin lub produktu biobójczego
RAZEMX

Słownie złotych: ..........................................................................................................................

Dotację proszę przekazać na rachunek nr: ...................................................................................

w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**): .................................................

 ..........................................................

(pieczęć*) i podpis wnioskodawcy)

___________________________________________________________________________

Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie**) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym**).

.................................................................................................................

(miejscowość i data) (pieczęć*) i podpis Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić. Dla każdego organizmu szkodliwego należy sporządzić odrębny wniosek wraz z rozliczeniem kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją.

Wzór nr 9

........................................................ Załącznik do wniosku z dnia .......................

(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię,

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy)

wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia organizmów kwarantannowych lub organizmów szkodliwych**), do których stosuje się przepisy dotyczące organizmów kwarantannowych,

za ........... kwartał ............ r.

Lp.Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres producenta rolnegoNumer i data wydania decyzji lub numer i data wydania wyników badań laboratoryjnychWielkość odkażonej powierzchniLiczba odkażonych przedmiotówNazwa i ilość zastosowanego środka ochrony roślin lub produktu biobójczegoWynagrodzenie brutto osób wykonujących zabieg odkażaniaWartość zastosowanego środka ochrony roślin lub produktu biobójczegoNumer i data wystawienia faktury/rachunku za wykonanie zabiegu
123456789
1
2
3
RAZEMXXX

.................................................................................................................

(miejscowość i data) (pieczęć*) i podpis Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić. Dla każdego organizmu szkodliwego lub kwarantannowego należy sporządzić odrębny wniosek wraz z rozliczeniem kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją.

Wzór nr 9a

Imię i nazwisko albo nazwa producenta rolnego .......................................................................

Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres producenta rolnego

.....................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam kryteria mikroprzedsiębiorstwa albo małego albo średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014*) oraz:

1) zgodnie z art. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 ' mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć):

 samodzielnym,

 partnerskim,

 związanym;

2) mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników**) oraz (właściwe zaznaczyć):

 roczny obrót przedsiębiorstwa nie przekracza 50 mln euro**) lub

 całkowity bilans roczny przedsiębiorstwa nie przekracza 43 mln euro**).

Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu dotyczą okresu obrachunkowego ..............***).

Sporządzono ....................................................Podpis....................................................................
(miejscowość i data)(producenta rolnego)

*) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

**) Dane należy podać zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

***) Dane muszą odnosić się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego mikroprzedsiębiorstwa, małego albo średniego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego.

Wzór nr 10

................................, dnia .................................

........................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres

wnioskodawcy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Na podstawie § ... ust. ... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji na zadanie .....................................................................................................

w wysokości ...................................... zł (słownie złotych: ........................................................)

Dotację proszę przekazać: ...........................................................................................................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: .............................................................................................................................

w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**): .................................................

Oświadczam, że w przypadku udzielenia dotacji wyniki prowadzonych badań będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnictwa ekologicznego.

...........................................................................................
(pieczęć*) i podpis głównego księgowego)(pieczęć*) i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1) wstępna kalkulacja kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją;

2) streszczenie dotychczasowych wyników badań organizacji badawczej, jeżeli były prowadzone na podstawie dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

3) streszczenie z planowanej realizacji badania (nie więcej niż 1 strona formatu A4);

4) cel planowanego badania oraz szczegółowy opis badania;

5) planowany szczegółowy harmonogram zadań;

6) imię i nazwisko osoby kierującej badaniami oraz wykaz publikacji z okresu nie dłuższego niż 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, składających się na dorobek naukowy osoby kierującej badaniami w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji (nie więcej niż 1 strona formatu A4);

7) wykaz publikacji z okresu nie dłuższego niż 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, składających się na dorobek naukowy organizacji badawczej w prowadzeniu badań w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji (nie więcej niż 1 strona formatu A4).

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

Wzór nr 11

......................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres

 wnioskodawcy) Załącznik do wniosku z dnia ....................................

kwalifikujących się do objęcia dotacją w ............. r.

na realizację zadania na rzecz rolnictwa ekologicznego pod nazwą ............................................

na podstawie § ... ust. ... oraz załącznika nr ... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170).

Tabela 1. Tytuł oraz termin realizacji podzadania nr ...

Lp.Kategoria kosztówKwota kosztów ogółem

(w złotych)

Szczegółowe zestawienie kosztów (rozpisanie kwoty ogólnej na koszty jednostkowe w odniesieniu do realizowanego zakresu prac/materiałów/podróży/usług lub in.)
1Wynagrodzenie
2Pochodne od wynagrodzeń
3Materiały i wyposażenie
4Podróże służbowe
5Usługi
6Amortyzacja
7Pozostałe koszty
8Narzut kosztów ogólnych (do 15%)
RAZEM

.................................................................

(pieczęć*) i podpis (pieczęć*) i podpis

głównego księgowego) wnioskodawcy)

*) W przypadku formy papierowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  29  

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.ZadanieRodzaj kosztów kwalifikujących się

do objęcia dotacją

Roczna stawka dotacji

(w złotych)

1234
1Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym wypłacone nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznane na tej wystawie1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie300 000
2) wynagrodzenia
3) podróże służbowe
4) usługi
5) zużycie materiałów i energia
6) pozostałe koszty
2Nagrody przyznane i wypłacone za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowlanych25 000
3Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach:
1) ujeżdżenie8 550
2) skoki przez przeszkody11 400
3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)5 550
4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi3 000
4Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie:
1) małopolskiej6 800
2) wielkopolskiej6 800
3) polski koń szlachetny półkrwi6 800
4) śląskiej6 800
5) polski koń zimnokrwisty6 800
6) huculskiej6 800
7) konik polski6 800
8) kuc6 800
9) trakeńskiej6 800
5Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych, z wyjątkiem rasy białogrzbietej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

2 304 500
6Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

156 000
7Prowadzenie ksiąg bydła ras mięsnych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

1 048 000
8Prowadzenie ksiąg świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

3 200 000
9Prowadzenie ksiąg świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

200 000
10Prowadzenie ksiąg koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuców i arden polski1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

5 109 000
11Prowadzenie ksiąg koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

237 000
12Prowadzenie ksiąg koni rasy trakeńskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

60 000
13Prowadzenie ksiąg kuców szetlandzkich1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

60 000
14Prowadzenie ksiąg koni rasy kłusak1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

50 000
15Prowadzenie ksiąg owiec1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

3 320 000
16Prowadzenie ksiąg kóz, z wyjątkiem rasy karpackiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

37 000
17Prowadzenie ksiąg kóz rasy karpackiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

37 000
18Prowadzenie ksiąg drobiu1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

98 000
19Prowadzenie ksiąg rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

59 000
20Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

18 768 840
21Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 055 000
22Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

2 420 000
23Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

64 000
24Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuców i arden polski oraz oceny wartości hodowlanej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 754 000
25Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

207 000
26Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy trakeńskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

147 000
27Prowadzenie oceny wartości użytkowej kuców szetlandzkich1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

31 000
28Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy kłusak1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

21 000
29Prowadzenie oceny wartości użytkowej owiec1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 459 000
30Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

37 000
31Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

2 145 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA ZWIERZĘTA, KTÓRE ZDOBYŁY TYTUŁY CZEMPIONÓW LUB WICECZEMPIONÓW NA WYSTAWACH ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORGANIZOWANYCH JAKO REGIONALNE, OKRĘGOWE, WOJEWÓDZKIE, BRANŻOWE LUB SPECJALISTYCZNE

Lp.Gatunek zwierzątStawki dotacji w złotych za lokatę
czempionwiceczempion
1Bydłodo 600do 300
2Koniedo 600do 300
3Świnie:
1) knurydo 300do 150
2) loszkido 180do 90
4Owce:
1) trykido 300do 150
2) maciorkido 180do 90
5Kozydo 100do 50
6Zwierzęta futerkowe:
1) nutriedo 60do 30
2) królikido 60do 30
3) szynszyledo 60do 30
7Drób (za stadko)do 240do 120

ZAŁĄCZNIK Nr  5

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE HODOWLI KRAJOWEJ, KTÓRE ZDOBYŁY I, II LUB III LOKATY NA MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODYCH KONI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA KSIĄG KONI, JAKO PRÓBY UŻYTKOWOŚCI DLA 4-, 5-, 6- I 7-LETNICH KONI RASY: PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ, POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ŚLĄSKIEJ LUB TRAKEŃSKIEJ, W DYSCYPLINACH: UJEŻDŻENIE, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, WSZECHSTRONNY KONKURS KONIA WIERZCHOWEGO (WKKW), POWOŻENIE ZAPRZĘGAMI JEDNOKONNYMI

KonieDyscyplinaStawki dotacji w złotych za lokatę*)
IIIIII
4-letnieujeżdżeniedo 1 000do 950do 900
skoki przez przeszkodydo 1 000do 950do 900
wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)do 1 000do 950do 900
powożenie zaprzęgami jednokonnymido 1 000--
5-letnieujeżdżeniedo 1 000do 950do 900
skoki przez przeszkodydo 1 000do 950do 900
wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)do 1 000do 950do 900
powożenie zaprzęgami jednokonnymido 1 000--
6-letnieujeżdżeniedo 1 000do 950do 900
skoki przez przeszkodydo 1 000do 950do 900
wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)do 1 000do 950do 900
powożenie zaprzęgami jednokonnymido 1 000--
7-letnieskoki przez przeszkodydo 1 000do 950do 900
*) Dotacja może być udzielona w wysokości 1/2 stawki dla hodowcy i 1/2 stawki dla właściciela konia, jeżeli nie jest to ten sam podmiot.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE HODOWLI KRAJOWEJ RASY MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ, POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ŚLĄSKIEJ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, HUCULSKIEJ, KONIK POLSKI, KUC LUB TRAKEŃSKIEJ, KTÓRE ZDOBYŁY I, II, III LUB IV LOKATY NA OGÓLNOPOLSKICH CZEMPIONATACH HODOWLANYCH KONI DANEJ RASY, ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA KSIĄG KONI

Rasa koniStawki dotacji w złotych za lokatę w grupie*)
ogieryklacze
IIIIIIIVIIIIIIIV
Małopolskado 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
Wielkopolskado 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
Polski koń szlachetny półkrwido 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
Śląskado 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
Polski koń zimnokrwistydo 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
Huculskado 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
Konik polskido 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
Kucdo 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
Trakeńskado 1 000do 900do 800do 700do 1 000do 900do 800do 700
*) Dotacja może być udzielona w wysokości 1/2 stawki dla hodowcy i 1/2 stawki dla właściciela konia, jeżeli nie jest to ten sam podmiot.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BADAŃ NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

ZadanieStawka dotacji

(w złotych)

Prowadzenie badań w zakresie:
1) warzywnictwa (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymido 450 000
2) sadownictwa metodami ekologicznymido 450 000
3) upraw polowych metodami ekologicznymido 450 000
4) produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury)do 300 000
5) przetwórstwa produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymido 300 000
6) ochrony zdrowia zwierzątdo 200 000
7) marketingu, promocji oraz analizy rynkudo 200 000

ZAŁĄCZNIK Nr  8  30  

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U.2016.1614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2016 r.
3 § 5 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
4 § 5 ust. 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.
5 § 5a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U.2016.1614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2016 r.
6 § 5a ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
7 § 5a ust. 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.
8 § 6 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
9 § 6 ust. 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.
10 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U.2016.1614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2016 r.
11 § 6a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.
12 § 6a ust. 3 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
13 § 6a ust. 3 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
14 § 6a ust. 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.
15 § 6b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U.2016.1614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2016 r.
16 § 6b ust. 3 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
17 § 6b ust. 3 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
18 § 6b ust. 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.
19 § 6c dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U.2016.1614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2016 r.
20 § 6c ust. 3 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
21 § 6c ust. 3 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
22 § 6c ust. 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.
23 § 7 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.
24 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
25 § 8 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
26 § 8 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
27 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U.2016.1614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2016 r.
28 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U.2016.1614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2019 r.

29 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U.2016.1614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1522) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 sierpnia 2019 r.

30 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.