Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.424

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) agrofagi - agrofagi, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/2031;
2) agrofagi kwarantannowe - agrofagi kwarantannowe w rozumieniu art. 3 rozporządzenia 2016/2031;
3) agrofagi kwarantannowe dla Unii - agrofagi kwarantannowe dla Unii w rozumieniu art. 4 rozporządzenia 2016/2031;
4) agrofagi priorytetowe - agrofagi priorytetowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
5) agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej - agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
6) regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii - regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii w rozumieniu art. 36 rozporządzenia 2016/2031;
7) rośliny - rośliny w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2016/2031;
8) rośliny przeznaczone do sadzenia - rośliny przeznaczone do sadzenia w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2016/2031;
9) sadzenie - sadzenie w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2016/2031;
10) produkty roślinne - produkty roślinne w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2016/2031;
11) inne przedmioty - inne przedmioty w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2016/2031;
12) kontrole urzędowe - kontrole urzędowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/625;
13) podmiot profesjonalny - podmiot profesjonalny w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 2016/2031;
14) zarejestrowany podmiot - zarejestrowany podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 2016/2031;
15) partia - partię w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2016/2031;
16) jednostka handlowa - jednostkę handlową w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia 2016/2031;
17) przesyłka - przesyłkę w rozumieniu art. 3 pkt 37 rozporządzenia 2017/625;
18) środek fitosanitarny - środek fitosanitarny w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia 2016/2031;
19) obszar wyznaczony - obszar, o którym mowa w art. 18 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2016/2031;
20) zwalczanie - zwalczanie w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia 2016/2031;
21) test - test w rozumieniu art. 2 pkt 13 rozporządzenia 2016/2031;
22) zabieg - zabieg w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia 2016/2031;
23) strefa chroniona - strefę, o której mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
24) urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych - rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
25) paszport roślin - paszport roślin w rozumieniu art. 78 rozporządzenia 2016/2031;
26) upoważnienie do wydawania paszportów roślin - upoważnienie, o którym mowa w art. 89 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
27) plan zarządzania zagrożeniem agrofagami - plan, o którym mowa w art. 91 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
28) drewniany materiał opakowaniowy - drewniany materiał opakowaniowy, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
29) państwa trzecie - państwa trzecie, o których mowa w art. 1 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 2016/2031;
30) terytorium Unii Europejskiej - terytorium Unii, o którym mowa w art. 1 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 2016/2031;
31) kontrola dokumentacji - kontrolę dokumentacji w rozumieniu art. 3 pkt 41 rozporządzenia 2017/625;
32) kontrola identyfikacyjna - kontrolę identyfikacyjną w rozumieniu art. 3 pkt 42 rozporządzenia 2017/625;
33) kontrola bezpośrednia - kontrolę bezpośrednią w rozumieniu art. 3 pkt 43 rozporządzenia 2017/625;
34) stacja kwarantanny - stację kwarantanny w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia 2016/2031;
35) obiekt zapewniający izolację - obiekt zapewniający izolację w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia 2016/2031;
36) fitosanitarne świadectwo eksportowe - świadectwo, o którym mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
37) fitosanitarne świadectwo reeksportowe - świadectwo, o którym mowa w art. 101 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
38) świadectwo przedeksportowe - świadectwo, o którym mowa w art. 102 ust. 2 rozporządzenia 2016/2031;
39) tranzyt fitosanitarny - tranzyt fitosanitarny w rozumieniu art. 47 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031.