Środki dopuszczone do skażania alkoholu etylowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.163.1582

Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 11 sierpnia 2003 r.
w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego, wraz z minimalną ilością ich zastosowania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu (Dz. U. Nr 73, poz. 775 oraz z 2002 r. Nr 55, poz. 485).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚRODKÓW DOPUSZCZONYCH DO SKAŻANIA ALKOHOLU ETYLOWEGO, WRAZ Z MINIMALNĄ ILOŚCIĄ ICH ZASTOSOWANIA

Lp.Nazwa środka skażającegoIlość środka skażającego na 100 l alkoholu etylowego 100% nie mniej niż
123
1Aceton3 l
2Alkohol benzylowy3 l
3Alkohol butylowy5 l
4Alkohol izopropylowy (2-propanol)10 l
5Alkohol n-propylowy (propanol)5 l
6Benzoesan denatonium czysty lub 20 % roztwór w etanolu0,3 g
7Bromek lub chlorek etylu0,3 l
8Jodoform0,3 l
9Eter dietylowy3 l
10Eter n-butylowy glikolu propylenowego (3-butoxypropan-2-ol) roztwór min. 95 %15 kg
11Formalina - 40 % roztwór wodny formaldehydu2 l
12Ftalan dietylu0,7 l
13Ftalan dioktylu1 l
14Glukonian chlorheksydyny 20 % roztwór wodny (chlorhexidinum gluconicum)1 l
15Jod krystaliczny0,1 kg
16Jod roztwór 10 % w etanolu1 l
17Kalafonia2 kg
18Keton etylowo-metylowy3 l
19Koncentrat aromatu 210339/AR0014 Pollena Aroma20 l
20Koncentrat lakieru do włosów Luviskol lub Polimer OW/VP i kompozycja zapachowa (100+2/lub/100+3)10 l
21Ksylen3 l
22Kwas salicylowy2 kg
23Maślan etylu5 l
24Nafta - frakcja naftowa z destylacji zachowawczej niesklasyfikowana na podstawie odrębnych przepisów jako substancja rakotwórcza2 l
25Nipagina (aseptina)3 kg
26Octan butylu5 l
27Octan etylu5 l
28Octan pentylu5 l
29Octan winylu5 l
30Ogólny środek skażający - zgodny z Polską Normą PN-C-97911 "Ogólny środek skażający"0,5 l
31Olej rycynowy1 l
32Olejki eteryczne oraz kompozycje zapachowe niekonsumpcyjne1 kg
33Salicylan metylu1,5 kg
34Skażalnik o symbolu GIS0,15 kg
35Szelak3 kg
36Terpentyna2 l
37Toluol lub toluen3 l
38Tymol0,5 kg