Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.

USTAWA
z dnia 2 marca 2001 r.
o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

Ustawa określa zasady i warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu alkoholu etylowego i jego skażania oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
alkohol etylowy - płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny;
2)
wyrób tytoniowy:
a)
nowatorski wyrób tytoniowy w rozumieniu art. 2 pkt 11,
b)
tytoń do nosa w rozumieniu art. 2 pkt 38,
c)
wyrób tytoniowy do palenia w rozumieniu art. 2 pkt 47

- ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700).

1. 
Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej "Kpa", chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "KOWR", wniosek ten składa się na piśmie.
3. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie zawiadomienia do Dyrektora Generalnego KOWR, zawiadomienie to spełnia wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach Kpa.
1. 
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029), i wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.
2. 
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.
3. 
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1)
wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:
a)
częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
b)
metody badań,
c)
sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym;
2)
dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a)
linii technologicznych,
b)
dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c)
stanowisk pracy;
3)
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości;
4)
zagospodarować wywar powstały przy produkcji alkoholu etylowego na cele paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizować, w przypadku przedsiębiorców prowadzących wyrób alkoholu etylowego;
5)
posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza;
6)
nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku gdy zalega z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa - jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 52 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723), co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia.
4. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 3, zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane na wniosek tego przedsiębiorcy przez:
1)
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
2)
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
3)
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

- właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania danej działalności.

5. 
Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
1)
osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
2)
spółką jawną - którego wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa;
3)
spółką komandytową - którego komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa;
4)
spółką komandytowo-akcyjną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1.

Rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.

1. 
Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, oraz zmiany wpisu w tych rejestrach dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.
1a. 
Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, oraz wniosek o zmianę wpisu w tych rejestrach składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.
2. 
Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zawiera następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres do doręczeń;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
wskazanie:
a)
rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, spośród następujących:
wyrób alkoholu etylowego,
oczyszczanie alkoholu etylowego,
skażanie alkoholu etylowego,
odwadnianie alkoholu etylowego,
b)
maksymalnej rocznej wielkości produkcji w ramach danego rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, wyrażonej w litrach alkoholu 100% objętościowych (obj.)

- w przypadku wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1;

4a)
wskazanie maksymalnej rocznej wielkości wytwarzanych wyrobów tytoniowych wyrażonej:
a)
w tonach lub
b)
w sztukach, jeżeli wyrób tytoniowy będzie wyrabiany w postaci:
cygaretek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
cygar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w tiret pierwszym,
papierosów w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy, o której mowa w tiret pierwszym
w przypadku wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2;
5)
wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6)
oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
a)
spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 3 pkt 2, 3, 5 i 6 oraz ust. 4 i 5,
b)
nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
7)
oświadczenie przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego są kompletne i zgodne z prawdą;
8)
oświadczenie przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są kompletne i zgodne z prawdą.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, 7 lub 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. 
Jeżeli wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 1-2 i 6 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do tych rejestrów określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2.
1. 
Wpisowi do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, podlegają następujące dane:
1)
firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem;
3)
określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
4)
data dokonania wpisu.
2. 
(uchylony).
3. 
Rejestry są jawne.
4. 
Dyrektor Generalny KOWR wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.
5. 
Dyrektor Generalny KOWR prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
6. 
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
7. 
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zawiera informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1-3, oraz wskazanie danych zawartych w danym rejestrze, które uległy zmianie, a jeżeli zmiana dotyczy zmiany danych zawartych w rejestrze, o którym mowa:
1)
w art. 3 ust. 1, w zakresie:
a)
wskazania rodzaju lub maksymalnej rocznej wielkości produkcji w ramach działalności gospodarczej objętej wpisem lub
b)
określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 i 7;

2)
w art. 3 ust. 2, w zakresie:
a)
wskazania maksymalnej rocznej wielkości wytwarzanych wyrobów tytoniowych lub
b)
określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 i 8.

8. 
W przypadku zmiany danych w rejestrze, o którym mowa w art. 3:
1)
ust. 1, innych niż wskazane w ust. 7 pkt 1,
2)
ust. 2, innych niż wskazane w ust. 7 pkt 2

- wniosek o zmianę wpisu w danym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7 lub 8.

9. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 i 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
10. 
Jeżeli wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 7 i 8, art. 5 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1-3 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w danym rejestrze.
1. 
Wpisu przedsiębiorcy do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR wniosku o wpis do danego rejestru.
2. 
Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu do danego rejestru w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej po uprzednim zawiadomieniu o tym Dyrektora Generalnego KOWR na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR uzupełnienia wniosku o wpis do danego rejestru.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę wpisu w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2.
1. 
Dyrektor Generalny KOWR wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach:
1)
gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6, 7 lub 8 albo art. 6 ust. 7 i 8, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR terminie;
3)
stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
4)
cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:
a)
zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
b)
kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
c)
prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,
d)
nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.
2. 
Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 Dyrektor Generalny KOWR wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.
3. 
Dyrektor Generalny KOWR powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
1. 
Decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2. 
(uchylony).
1. 
Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 6a ust. 2.
1. 
W razie śmierci, rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, albo w przypadku zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w danym rejestrze na wniosek następcy prawnego tego przedsiębiorcy, jeżeli ten następca prawny złoży:
1)
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, oraz przeniesienie na niego uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru;
2)
oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 oraz:
a)
pkt 7 - w przypadku następcy prawnego wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
b)
pkt 8 - w przypadku następcy prawnego wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa - pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do danego rejestru z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.
4. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, został złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie wszczyna się postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2.
5. 
Do dokonania wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, zmienionych danych, w przypadkach określonych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2, 6 i 7.
6. 
Jeżeli zostały spełnione wymagania, o których mowa w ust. 2 i art. 5 ust. 2 pkt 6, 7 lub 8, następca prawny może wykonywać uprawnienia wynikające z wpisu przedsiębiorcy do danego rejestru także przed dokonaniem zmiany wpisu w rejestrze. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z wpisem do danego rejestru.
7. 
Jeżeli zostały spełnione określone w ustawie wymagania dotyczące przeniesienia na następcę prawnego uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.
8. 
W przypadku gdy został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), stosuje się przepis art. 45 tej ustawy.

Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2:

1)
na jego wniosek;
2)
w przypadku gdy:
a)
przedsiębiorca nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego od 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy,
b)
decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, stała się ostateczna,
c)
następca prawny nie złoży wniosku, o którym mowa w art. 7ba ust. 1 pkt 1, albo nie złoży tego wniosku w terminie określonym w art. 7ba ust. 3.

W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

1. 
(uchylony).
2. 
W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wytwarzania wyrobów tytoniowych przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, Dyrektora Generalnego KOWR.
1. 
Alkohol etylowy skaża się jednym ze środków skażających, który zmienia smak, zapach albo zabarwienie alkoholu etylowego w taki sposób, że bez zmiany istotnych właściwości alkohol etylowy ten staje się niezdatny do spożycia.
2. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, środki dopuszczone do skażania alkoholu etylowego oraz minimalną ilość ich zastosowania w tym celu, mając na względzie, że środki te nie mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a jednocześnie muszą uniemożliwiać spożycie alkoholu etylowego nimi skażonego.
1. 
Czynności związane ze skażaniem alkoholu etylowego dokonuje się przy udziale co najmniej dwóch pracowników przedsiębiorcy wykonującego skażanie.
2. 
Środki skażające przed ich zastosowaniem muszą być zbadane w celu ich identyfikacji.
3. 
Z każdej partii skażonego alkoholu etylowego pobiera się w miejscu skażenia próbkę w ilości 0,5 litra, która po zabezpieczeniu musi być przechowywana przez okres trzech miesięcy, z tym że przy skażaniu alkoholu etylowego na cele perfumeryjno-kosmetyczne próbkę pobiera się w ilości nie mniejszej niż 0,05 litra.
4. 
Po trzymiesięcznym okresie przechowywania próbki skażonego alkoholu etylowego muszą być zagospodarowane lub komisyjnie zlikwidowane.
5. 
Pomieszczenia lub wydzielone miejsca, gdzie przechowywane są próbki skażonego alkoholu etylowego, muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

Z czynności skażania alkoholu etylowego przedsiębiorca sporządza protokół, który zawiera:

1)
firmę przedsiębiorcy skażającego oraz jego siedzibę;
2)
nazwę przedsiębiorcy, dla którego dokonano skażenia alkoholu etylowego;
3)
datę i miejsce skażenia alkoholu etylowego;
4)
ilość alkoholu etylowego przeznaczonego do skażenia;
5)
ilość alkoholu etylowego skażonego oraz jego moc pozorną (pogrążenie alkoholomierza) przy określonej temperaturze;
6)
nazwę środka skażającego i jego ilość użytą do skażenia w przeliczeniu na 100 litrów alkoholu etylowego 100%;
7)
imiona i nazwiska oraz podpisy osób uczestniczących w czynności skażenia alkoholu etylowego.
1. 
Kto, będąc wpisanym do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wbrew obowiązkowi, o którym mowa:
1)
w art. 3 ust. 3:
a)
pkt 1, nie wdrożył systemu wewnętrznej kontroli,
b)
pkt 2, nie dysponuje planem zakładu,
c)
pkt 3, nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości,
2)
w art. 6 ust. 6, nie złożył wniosku o zmianę wpisu w danym rejestrze albo nie złożył tego wniosku w terminie określonym w tym przepisie,
3)
w art. 8 ust. 2, nie zawiadomił Dyrektora Generalnego KOWR o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej określonej we wpisie do danego rejestru w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej działalności

- podlega karze grzywny.

2. 
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
1. 
Kto, bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrabia, oczyszcza, skaża lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. 
Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej wartości

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Kto odkaża skażony alkohol etylowy lub osłabia działanie środka skażającego

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli z popełniania przestępstw określonych w art. 12a lub art. 13 sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do lat 8.

W przypadkach określonych w art. 12a i art. 13 sąd może orzec przepadek rzeczy stanowiącej przedmiot przestępstwa albo służących lub przeznaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy.

W dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 10, poz. 55 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. poz. 169, z późn. zm.).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 .

1 Ustawa została ogłoszona w dniu 11 kwietnia 2001 r.