Sposób przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2362

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie sposobu przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej

Na podstawie art. 23m ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku, o którym mowa w art. 23d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, zwanego dalej "IWSW".
1. 
Zapis obrazu i dźwięku przechowuje się na informatycznym nośniku danych w jednostce organizacyjnej IWSW, której funkcjonariusz dokonał ich rejestracji, w sposób zapewniający ochronę tego zapisu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.
2. 
Za prawidłowe zabezpieczenie zapisanego obrazu i dźwięku przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej IWSW lub upoważniona przez niego osoba.
3. 
W przypadku uszkodzenia nośnika lub zapisu obrazu lub dźwięku powiadamia się kierownika jednostki organizacyjnej IWSW o tym uszkodzeniu.
W celu prezentacji obrazu lub dźwięku z przebiegu utrwalonej czynności służbowej zapis odtwarza się za pomocą przeznaczonego do tego celu urządzenia; podczas odtwarzania można użyć urządzenia korygującego lub wzmacniającego utrwalony obraz lub dźwięk.
1. 
Przy każdorazowym wykonywaniu kopii obrazu lub dźwięku zapis kopiuje się bezpośrednio z nośnika pierwotnego albo wtórnego, chyba że nie jest to możliwe z powodu utraty lub uszkodzenia tego nośnika lub utrwalonego na nim zapisu - w takim przypadku wykonuje się kopię z kopii obrazu lub dźwięku sporządzonej na potrzeby postępowania, o którym mowa w art. 23d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
2. 
Kopię zapisu obrazu lub dźwięku sporządza kierownik jednostki organizacyjnej IWSW lub upoważniona przez niego osoba.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.