§ 4. - Sposób przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2362

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.
§  4. 
1. 
Przy każdorazowym wykonywaniu kopii obrazu lub dźwięku zapis kopiuje się bezpośrednio z nośnika pierwotnego albo wtórnego, chyba że nie jest to możliwe z powodu utraty lub uszkodzenia tego nośnika lub utrwalonego na nim zapisu - w takim przypadku wykonuje się kopię z kopii obrazu lub dźwięku sporządzonej na potrzeby postępowania, o którym mowa w art. 23d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
2. 
Kopię zapisu obrazu lub dźwięku sporządza kierownik jednostki organizacyjnej IWSW lub upoważniona przez niego osoba.