§ 2. - Sposób przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2362

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.
§  2. 
1. 
Zapis obrazu i dźwięku przechowuje się na informatycznym nośniku danych w jednostce organizacyjnej IWSW, której funkcjonariusz dokonał ich rejestracji, w sposób zapewniający ochronę tego zapisu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.
2. 
Za prawidłowe zabezpieczenie zapisanego obrazu i dźwięku przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej IWSW lub upoważniona przez niego osoba.
3. 
W przypadku uszkodzenia nośnika lub zapisu obrazu lub dźwięku powiadamia się kierownika jednostki organizacyjnej IWSW o tym uszkodzeniu.