Sposób potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.26.288

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 marca 2001 r.
w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) zarządza się, co następuje:
1.
Potwierdzeniem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zakład ubezpieczeń.
2.
Dokument, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
rodzaj ubezpieczenia,
2)
strony umowy ubezpieczenia,
3)
przedmiot umowy ubezpieczenia,
4)
okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta,
5)
sumę gwarancyjną ubezpieczenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 49, poz. 380, z 1991 r. Nr 26, poz. 179, z 1992 r. Nr 36, poz. 266, z 1993 r. Nr 34, poz. 342, z 1994 r. Nr 34, poz. 283 i z 1995 r. Nr 49, poz. 555).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2001 r.