§ 1. - Sposób potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.26.288

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2001 r.
§  1.
1.
Potwierdzeniem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zakład ubezpieczeń.
2.
Dokument, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
rodzaj ubezpieczenia,
2)
strony umowy ubezpieczenia,
3)
przedmiot umowy ubezpieczenia,
4)
okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta,
5)
sumę gwarancyjną ubezpieczenia.