Sposób potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Monitor Polski

M.P.1990.49.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 1990 r.
w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) zarządza się, co następuje:
1.
Ubezpieczyciel potwierdza spełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego dokumentem wydanym ubezpieczonemu.
2.
Dokument, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
strony umowy ubezpieczenia,
2)
przedmiot umowy ubezpieczenia,
3)
okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta.
(skreślony).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

WZÓR NALEPKI KONTROLNEJ POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW W ROKU 1995.

Cechy graficzne Wymiary w milimetrach
strona przednia strona odwrotna długość szerokość
kolor żółty, w górnej części nalepki oznaczenie ubezpieczyciela, w środku nalepki oznaczenie rokuidentyczna jak strona przednia; powierzchnia klejąca 70,0 50,0
1 § 2 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 września 1995 r. (M.P.95.49.555) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1996 r.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 sierpnia 1991 r. (M.P.91.26.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 października 1992 r. (M.P.92.36.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 czerwca 1993 r. (M.P.93.34.342) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 czerwca 1994 r. (M.P.94.34.283) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.