Skierowania wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. - Dz.U.2022.1417 t.j. - OpenLEX

Skierowania wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1417 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655, 830 i 974).
Skierowania, o których mowa w § 1, są wystawiane na:
1)
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej - logopedia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy;
2)
badania:
a)
echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
b)
endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
c)
medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
d)
rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,
e)
tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;
3)
leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4)
rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).