Zmiana rozporządzenia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. - Dz.U.2020.2414 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2414

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 711) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej - logopedia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2354 i 2401.