Rozstrzyganie sporów - Rozdział 1 - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Rozstrzyganie sporów - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.

Rozdział  1

Rozstrzyganie sporów

W sprawach spornych dotyczących:

1)
procesów certyfikacji, w zakresie:
a)
odmowy wpisu jednostki fizycznej do rejestru przez operatora,
b)
odmowy wydania certyfikatu przez operatora lub wydania certyfikatu z parametrami odbiegającymi od tych, których dotyczył wniosek o certyfikację,
c)
nierównego traktowania właścicieli jednostek fizycznych lub podmiotów przez nich upoważnionych, lub dostawców mocy,
d)
prowadzenia przez operatora procesów certyfikacji niezgodnie z przepisami lub regulaminem rynku mocy, o którym mowa w art. 83,
2)
aukcji mocy, w zakresie:
a)
zachowania uczestników aukcji mocy niezgodnego z przepisami lub regulaminem rynku mocy, o którym mowa w art. 83,
b)
prowadzenia aukcji mocy przez operatora niezgodnie z przepisami lub regulaminem rynku mocy, o którym mowa w art. 83,
c)
niedopuszczenia jednostki rynku mocy do udziału w aukcji mocy,
3)
obrotu obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym, w tym sprzeciwu zgłoszonego przez operatora w odniesieniu do transakcji na rynku wtórnym,
4)
danych wpisanych do rejestru lub danych, których wpisu odmówiono,
5) 37
 naruszenia przez operatora zasad ogłaszania okresu przywołania na rynku mocy,
6)
aukcji wstępnej,
7)
odmowy uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 70b ust. 2

- rozstrzyga na wniosek strony, Prezes URE, w drodze decyzji.

Wniosek do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu składa się po rozpatrzeniu reklamacji w trybie określonym w regulaminie rynku mocy, o ile regulamin przewiduje możliwość jej złożenia w danej sprawie. Złożenie wniosku nie wstrzymuje działań podejmowanych na rynku mocy, których dotyczy spór, a rozstrzygnięcie sporu nie narusza praw ani obowiązków uczestników rynku mocy wynikających z trwających lub zakończonych działań na rynku mocy.

1. 
Od decyzji Prezesa URE wydanych na podstawie niniejszej ustawy, stronie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. 
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
37 Art. 79 pkt 5 zmieniony przez art. 33 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.