[Odwołanie od decyzji Prezesa URE] - Art. 81. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 81. - [Odwołanie od decyzji Prezesa URE] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  81.  [Odwołanie od decyzji Prezesa URE]
1. 
Od decyzji Prezesa URE wydanych na podstawie niniejszej ustawy, stronie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. 
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.