[Sprawy rozstrzygane przez Prezesa URE] - Art. 79. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - [Sprawy rozstrzygane przez Prezesa URE] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  79.  [Sprawy rozstrzygane przez Prezesa URE]

W sprawach spornych dotyczących:

1)
procesów certyfikacji, w zakresie:
a)
odmowy wpisu jednostki fizycznej do rejestru przez operatora,
b)
odmowy wydania certyfikatu przez operatora lub wydania certyfikatu z parametrami odbiegającymi od tych, których dotyczył wniosek o certyfikację,
c)
nierównego traktowania właścicieli jednostek fizycznych lub podmiotów przez nich upoważnionych, lub dostawców mocy,
d)
prowadzenia przez operatora procesów certyfikacji niezgodnie z przepisami lub regulaminem rynku mocy, o którym mowa w art. 83,
2)
aukcji mocy, w zakresie:
a)
zachowania uczestników aukcji mocy niezgodnego z przepisami lub regulaminem rynku mocy, o którym mowa w art. 83,
b)
prowadzenia aukcji mocy przez operatora niezgodnie z przepisami lub regulaminem rynku mocy, o którym mowa w art. 83,
c)
niedopuszczenia jednostki rynku mocy do udziału w aukcji mocy,
3)
obrotu obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym, w tym sprzeciwu zgłoszonego przez operatora w odniesieniu do transakcji na rynku wtórnym,
4)
danych wpisanych do rejestru lub danych, których wpisu odmówiono,
5) 37
 naruszenia przez operatora zasad ogłaszania okresu przywołania na rynku mocy,
6)
aukcji wstępnej,
7)
odmowy uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 70b ust. 2

- rozstrzyga na wniosek strony, Prezes URE, w drodze decyzji.

37 Art. 79 pkt 5 zmieniony przez art. 33 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.