Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.94.913

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:
Ustala się ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

ZAŁĄCZNIK  1

RYCZAŁTOWE STAWKI ZA BADANIA LUB ANALIZY PRZEPROWADZANE PRZEZ LABORATORIA CELNE

Lp.Rodzaj badaniaStawka w PLN
123
Badania fizykochemiczne
1Analiza mikroskopowa100,00
2Analiza sitowa35,00
3Odciek części jadalnych (owoców, warzyw, roślin, mięsa) w produktach spożywczych20,00
4Analiza termograwimetryczna (do 1000°C)600,00
5Analiza termograwimetryczna z identyfikacją produktów rozpadu techniką IR1.000,00
6Badania amylograficzne35,00
7Badania makroskopowe/ocena właściwości fizycznych60,00
8Oznaczenie pierwiastków metodą ICP500,00
9Oznaczanie pierwiastków metodą XRF150,00
10Oznaczenie pierwiastków metodą ASA500,00
11Analiza miareczkowa80,00
12Liczba diastazowa80,00
13Masa właściwa (gęstość) ciała stałego/cieczy40,00
14Pomiar grubości50,00
15Określenie objętości/masy30,00
16Oznaczanie pH30,00
17Oznaczenie substancji krystalicznych metodą dyfrakcji rtg200,00
18Pomiar konduktometryczny30,00
19Pomiar lepkości120,00
20Pomiar napięcia powierzchniowego50,00
21Pomiar temperatury kropienia60,00
22Pomiar temperatury mięknięcia60,00
23Pomiar temperatury topnienia60,00
24Pomiar temperatury wrzenia60,00
25Analiza spektroskopią IR100,00
26Analiza spektroskopią IR z wykorzystaniem technik mikroskopowych200,00
27Różnicowa kalorymetria skaningowa600,00
28Wilgotność lub zawartość suchej masy40,00
29Absorpcja wody (nasiąkliwość)150,00
30Zawartość alkoholu metodą oscylacyjną20,00
31Zawartość alkoholu metodą destylacyjno-oscylacyjną80,00
32Zawartość alkoholu metodą spektrofotometryczną50,00
33Zawartość azotu/białka100,00
34Obecność skrobi (jakościowo)20,00
35Zawartość błonnika surowego50,00
36Zawartość laktozy metodą enzymatyczną160,00
37Zawartość suchego ekstraktu w winie80,00
38Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej (PLATO)75,00
39Zawartość ekstraktu refraktometrycznego/wartość współczynnika załamania światła30,00
40Zawartość glutenu45,00
41Analiza z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych80,00
42Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCI110,00
43Zawartość popiołu siarczanowego55,00
44Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego40,00
45Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną70,00
46Zawartość skrobi metodą Eversa90,00
47Zawartość tłuszczu metodą Gerbera40,00
48Ekstrakcja metodą Soxhleta bez hydrolizy55,00
49Ekstrakcja metodą Soxhleta z hydrolizą120,00
50Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym30,00
51Zawartość wody metodą Karla Fischera100,00
52Zawartość tłuszczu metodą Röse-Gottlieba lub Szmidta-Bondzyńskiego100,00
53Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle65,00
54Oznaczanie gęstości zboża w stanie zsypnym30,00
55Zawartość zanieczyszczeń w ziarnie zbóż (Schwarzbesatz)35,00
56Oznaczanie szklistości kukurydzy30,00
57Oznaczanie natężenia strat szklistości w ziarnie zbóż40,00
58Określenie wskaźnika flotacji70,00
59Zdolność kiełkowania50,00
60Wykrywanie białek niezdenaturowanych w tkankach pochodzenia zwierzęcego150,00
61Analiza produktów GMO techniką PCR300,00
62Analiza produktów techniką PCR innych niż GMO200,00
63Analiza metodą immunoenzymatyczną300,00
64Technika elektroforezy na żelu poliakrylamidowym lub agarozowym200,00
65Identyfikacja związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS100,00
66Zawartość związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS170,00
67Identyfikacja substancji metodami chemicznymi100,00
68Przeświecalność wyrobów ceramicznych50,00
69Zawartość siarki w stali100,00
70Zawartość węgla w stali100,00
71Analiza spektroskopią Ramana120,00
72Analiza spektroskopią Ramana z wykorzystaniem technik mikroskopowych240,00
73Pomiar barwy/białości powierzchni100,00
74Analiza z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego650,00
75Oznaczenie zawartości nadtlenku wodoru metodą enzymatyczną100,00
76Oznaczanie ditlenku siarki w produktach spożywczych metodą Monier-Williamsa90,00
Analizy chromatograficzne
Chromatografia cienkowarstwowa
77Chromatografia jednokierunkowa320,00
78Chromatografia wielokierunkowa475,00
Chromatografia gazowa
79Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas100,00
za 1 związek
80Zawartość związków organicznych z wykorzystaniem detektora MS200,00
za 1 związek
81Zawartość związków organicznych z wykorzystaniem detektorów innych niż MS150,00
za 1 związek
82Zawartość kwasów tłuszczowych250,00
83Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego400,00
84Zawartość wody100,00
Wysokosprawna chromatografia cieczowa
85Analiza produktów enzymatycznego rozpadu skrobi350,00
86Zawartość cukrów (glukoza, fruktoza, sacharoza)180,00
87Zawartość kofeiny i/lub teobrominy180,00
88Zawartość laktozy i/lub maltozy230,00
89Zawartość galaktozy230,00
90Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego300,00
91Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego z wykorzystaniem detektora mas450,00
92Analiza jakościowa związków chemicznych metodą HPLC350,00
93Zawartość związków chemicznych metodą HPLC350,00
za 1 związek
94Oznaczenie suchej masy serwatki podpuszczkowej w odtłuszczonym mleku w proszku oraz w mieszankach240,00
Analiza produktów petrochemicznych
95Skład frakcyjny metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym175,00
96Siarka, zawartość - metodą fluorescencji UV250,00
97Azot, zawartość metodą chemiluminescencyjną250,00
98Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Pensky-Martens)100,00
99Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Abel)100,00
100Wskaźnik lepkości (obejmuje badanie lepkości w 40°C i 100°C)240,00
101Rozkład temperatur wrzenia frakcji naftowych metodą chromatografii gazowej (destylacja symulowana)350,00
102Temperatura płynięcia200,00
103Temperatura mętnienia200,00
104Kolor naturalny lub rozcieńczony kolor C40,00
105Oznaczenie zawartości estru metylowego oleju rzepakowego w średnich (właściwych) destylatach (oleju napędowego) - metodą spektrofotometrii IR150,00
106Liczba oktanowa badawcza i motorowa, zawartość w benzynach silnikowych: związków nasyconych, olefin, aromatów (w tym: benzen, toluen, ksyleny), związków tlenowych (MTBE, DIPE, ETBE, TAME, TBA, etanol, metanol) oraz tlenu całkowitego metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni150,00
107Obecność znacznika Solvent Yellow 124 metodą polową10,00
108Pomiar penetracji wosków petrochemicznych i materiałów bitumicznych150,00
109Zawartość oleju w woskach petrochemicznych300,00
110Temperatura krzepnięcia wosków petrochemicznych80,00
111Oznaczanie popiołu siarczanowego150,00
112Liczba zmydlenia150,00
113Indeks cetanowy olejów napędowych (obejmuje badanie składu frakcyjnego i gęstości)225,00
114Oznaczanie frakcji aromatycznych i niearomatycznych w mieszaninie wysokowrzących węglowodorów metodą chromatografii elucyjnej150,00
115Oznaczanie charakterystycznych grup (polarnych, aromatycznych i nasyconych) metodą chromatografii elucyjnej200,00
116Metoda Hazelwooda oznaczanie składu grupowo-strukturalnego związków aromatycznych320,00
117Liczba cetanowa, indeks cetanowy, zawartość dodatku polepszającego liczbę cetanową, ciepło spalania, zawartość związków aromatycznych wielopierścieniowych i węglowodory aromatyczne w olejach napędowych metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni150,00
118Nafteny, punkt dymienia, ciepło spalania i węglowodory aromatyczne w paliwach turbinowych metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni150,00
119Oznaczenie łącznej zawartości estrów i olejów roślinnych metodą spektrofotometrii IR150,00
120Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego50,00
121Oznaczenie zawartości metanolu metodą chromatografii gazowej100,00
122Wydzielanie i charakterystyka FAME ze średnich destylatów250,00
123Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej150,00
124Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru150,00
125Zawartość frakcji węglowodorowych, estrów metylowych i oleju roślinnego metodą chromatografii gazowej250,00
126Pozostałość po spopieleniu150,00
Analiza produktów włókienniczych
127Analiza ilościowa składu surowcowego produktów włókienniczych200,00
128Określenie masy powierzchniowej50,00
129Określenie masy liniowej100,00
130Określenie średniej grubości odtłuszczonych włókien metodą mikroskopową100,00
131Określenie liczby skrętu przędzy/nitki240,00
132Siła zrywania nitek300,00
Analiza tytoniu
133Rozdział mieszanki tytoniowej i określenie zawartości procentowej jej składników60,00
134Analiza zawartości i szerokości cięcia mieszanki tytoniowej150,00
135Identyfikacja tytoniu ekspandowanego120,00
Badanie automatów lub urządzeń do gier
136Badanie automatów lub urządzeń do gier900,00
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 marca 2006 r. (Dz.U.06.56.392) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 listopada 2011 r. (Dz.U.11.267.1581) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2011 r.