Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1382 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  92.  [Opłaty za przeprowadzone badania lub analizy towarów]
1.  Z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów pobierane są opłaty, w przypadku gdy:
1) badanie lub analiza zostaną przeprowadzone na żądanie osoby;
2) rozpatrzenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy;
3) (uchylony);
4) (uchylony).
2.  Osoba, na wezwanie organu celnego, jest obowiązana do uiszczenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie opłat za badania lub analizy, o których mowa w ust. 1.
2a.  W przypadku nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie:
1) uznaje się żądanie osoby za wycofane - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) organ celny odmawia przyjęcia wniosku lub wydaje decyzję o odmowie wydania wiążącej informacji - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3.  Kwota opłat powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz.
4.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne. Określając stawki opłat, należy uwzględnić rodzaj przeprowadzanych badań lub analiz, stopień ich skomplikowania i pracochłonność.