Art. 92. - [Opłaty za przeprowadzone badania lub analizy towarów] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1590 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  92.  [Opłaty za przeprowadzone badania lub analizy towarów]
1. 
Z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów pobierane są opłaty, w przypadku gdy:
1)
badanie lub analiza zostaną przeprowadzone na żądanie osoby;
2)
rozpatrzenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy;
3)
(uchylony);
4)
(uchylony).
2. 
Osoba, na wezwanie organu celnego, jest obowiązana do uiszczenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie opłat za badania lub analizy, o których mowa w ust. 1.
2a. 
W przypadku nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie:
1)
uznaje się żądanie osoby za wycofane - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
organ celny odmawia przyjęcia wniosku lub wydaje decyzję o odmowie wydania wiążącej informacji - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. 
Kwota opłat powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne. Określając stawki opłat, należy uwzględnić rodzaj przeprowadzanych badań lub analiz, stopień ich skomplikowania i pracochłonność.