Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.904

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:
Ustala się ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
Stawki opłat, o których mowa w § 1, nie zawierają podatku od towarów i usług.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz. U. poz. 913, z 2006 r. poz. 392 oraz z 2011 r. poz. 1581).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

RYCZAŁTOWE STAWKI ZA BADANIA LUB ANALIZY PRZEPROWADZONE PRZEZ LABORATORIA CELNE

Lp.Rodzaj badaniaStawka w PLN
123
Badania fizykochemiczne
1Analiza mikroskopowa100,00
2Analiza z zastosowaniem wideospektrokomparatora300,00
3Analiza sitowa35,00
4Odciek części jadalnych (owoców, warzyw, roślin, mięsa) w produktach spożywczych20,00
5Analiza termograwimetryczna (do 1000°‹C)600,00
6Analiza termograwimetryczna z identyfikacją, produktów rozpadu technika IR1000,00
7Badania amylograficzne35,00
8Badania makroskopowe/ocena właściwości fizycznych60,00
9Oznaczenie pierwiastków metodą ICP500,00
10Zawartość pierwiastków metodą XRF150,00 za jeden pierwiastek
11Identyfikacja pierwiastków metodą XRF150,00
12Oznaczenie pierwiastków metodą ASA500,00
13Oznaczenie zawartości C, H, S, O, Cl z zastosowaniem analizatora elementarnego200,00
14Analiza miareczkowa30,00
15Liczba diastazowa80,00
16Liczba kwasowa30,00
17Masa właściwa (gęstość) ciała stałego/cieczy40,00
18Pomiar grubości50,00
19Określenie objętości/masy30,00
20Oznaczanie pH30,00
21Oznaczenie substancji krystalicznych metodą dyfrakcji rtg200,00
22Pomiar konduktometryczny30,00
23Pomiar lepkości120,00
24Pomiar napięcia powierzchniowego50,00
25Pomiar temperatury kroplenia60,00
26Pomiar temperatury mięknięcia60,00
27Pomiar temperatury topnienia60,00
28Pomiar temperatury wrzenia60,00
29Analiza spektroskopią IR100,00
30Analiza spektroskopią IR z wykorzystaniem technik mikroskopowych200,00
31Różnicowa kalorymetria skaningowa600,00
32Wilgotność lub zawartość suchej masy40,00
33Absorpcja wody (nasiąkliwość)150,00
34Zawartość alkoholu metodą oscylacyjną20,00
35Zawartość alkoholu metodą destylacyjno-oscylacyjną80,00
36Zawartość alkoholu metodą spektrofotometryczną50,00
37Zawartość azotu/białka100,00
38Obecność skrobi (jakościowo)20,00
39Zawartość błonnika surowego50,00
40Zawartość laktozy metodą enzymatyczną160,00
41Zawartość suchego ekstraktu w winie80,00
42Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej (PLATO)75,00
43Zawartość ekstraktu refraktometrycznego/wartość współczynnika załamania światła30,00
44Zawartość glutenu45,00
45Analiza z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych80,00
46Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl110,00
47Zawartość popiołu siarczanowego55,00
48Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego40,00
49Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną70,00
50Zawartość skrobi metodą Eversa90,00
51Zawartość tłuszczu metodą Gerbera40,00
52Ekstrakcja metodą Soxhleta bez hydrolizy55,00
53Ekstrakcja metodą Soxhleta z hydrolizą120,00
54Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym30,00
55Zawartość wody metodą Karla Fischera100,00
56Zawartość tłuszczu metodą Röse-Gottlieba lub Szmidta-Bondzyńskiego65,00
57Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle65,00
58Oznaczanie gęstości zboża w stanie zsypnym30,00
59Zawartość zanieczyszczeń w ziarnie zbóż (Schwarzbesatz)35,00
60Oznaczanie szklistości kukurydzy30,00
61Oznaczanie natężenia strat szklistości w ziarnie zbóż40,00
62Określenie wskaźnika flotacji70,00
63Zdolność kiełkowania50,00
64Charakterystyka biometryczna ziaren ryżu100,00
65Wykrywanie białek niezdenaturowanych w tkankach pochodzenia zwierzęcego150.00
66Analiza produktów GMO techniką PCR300,00
67Analiza produktów techniką PCR innych niż GMO200,00
68Analiza produktów z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych250,00
69Analiza metodą immunoenzymatyczną300,00
70Technika elektroforezy na żelu poliakrylamidowym lub agarozowym200,00
71Identyfikacja związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS100,00
72Zawartość związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS170,00
73Identyfikacja substancji metodami chemicznymi100,00
74Przeświecalność wyrobów ceramicznych50,00
75Zawartość siarki w stali100,00
76Zawartość węgla w stali100,00
77Analiza spektroskopią Ramana120,00
78Analiza spektroskopią Ramana z wykorzystaniem technik mikroskopowych240,00
79Pomiar barwy/białości powierzchni100,00
80Analiza z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego650,00
81Oznaczenie zawartości nadtlenku wodoru metodą enzymatyczną100,00
82Oznaczanie ditlenku siarki w produktach spożywczych metodą Monier-Williamsa90,00
83Pomiar ciśnienia/zawartość CO2100,00
84Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, zawartych w miodzie60,00
Analizy chromatograficzna
Chromatografia cienkowarstwowa
85Chromatografia jednokierunkowa320,00
86Chromatografia wielokierunkowa475,00
Chromatografia gazowa
87Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas100,00 za 1-3 związków, 400,00 za 4-10 związków, 1000,00 powyżej 10 związków
88Zawartość związków organicznych z wykorzystaniem detektora MS200,00 za jeden związek
89Zawartość związków organicznych z wykorzystaniem detektorów innych niż MS150,00 za jeden związek
90Zawartość kwasów tłuszczowych250,00
91Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego400,00
92Zawartość wody100,00
Wysokosprawna chromatografia cieczowa
93Analiza produktów enzymatycznego rozpadu skrobi350,00
94Zawartość cukrów200,00
95Zawartość kofeiny i/lub teobrominy180,00
96Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego300,00
97Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego z wykorzystaniem detektora mas450,00
98Analiza jakościowa związków chemicznych metodą HPLC350,00
99Zawartość związków chemicznych metodą HPLC350,00 za jeden związek
100Oznaczanie suchej masy serwatki podpuszczkowej w odtłuszczonym mleku w proszku oraz w mieszaninie240,00
Chromatografia jonowa
101Identyfikacja jonów metodą chromatografii jonowej250,00
102Zawartość jonów metodą chromatografii jonowej100,00 za 1 jon
Analiza produktów petrochemicznych
103Skład frakcyjny metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym175,00
104Siarka, zawartość - metodą fluorescencji UV250,00
105Azot, zawartość metodą chemiluminescencyjną250,00
106Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Pensky-Martens)100,00
107Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Abel)100,00
108Wskaźnik lepkości (badanie lepkości w 40°‹C i 100°‹C)240,00
109Rozkład temperatur wrzenia frakcji naftowych metodą chromatografii gazowej (destylacja symulowana)350,00
110Temperatura płynięcia200,00
111Temperatura mętnienia200,00
112Oznaczanie barwy (kolor)40,00
113Oznaczenie zawartości estrów lub olejów roślinnych metodą spektrofotometrii IR150,00
114Liczba oktanowa badawcza i motorowa, zawartość w benzynach silnikowych: związków nasyconych, olefin, aromatów (w tym: benzen, toluen, ksyleny), związków tlenowych (MTBE, DIPE, ETBE, TAME, TBA, etanol, metanol) oraz tlenu całkowitego metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni150,00
115Obecność znacznika Solvent Yellow 124 metodą polową10,00
116Pomiar penetracji wosków petrochemicznych i materiałów bitumicznych150,00
117Zawartość oleju w woskach petrochemicznych300,00
118Temperatura krzepnięcia wosków petrochemicznych80,00
119Oznaczanie popiołu siarczanowego150,00
120Liczba zmydlenia150,00
121Indeks cetanowy olejów napędowych (badanie składu frakcyjnego i gęstości)225,00
122Oznaczanie frakcji aromatycznych i niearomatycznych w mieszaninie wysokowrzących węglowodorów metodą chromatografii elucyjnej150,00
123Oznaczanie charakterystycznych grup (polarnych, aromatycznych i nasyconych) metodą chromatografii elucyjnej200,00
124Oznaczanie składu grupowo-strukturalnego związków aromatycznych metodą Hazelwooda320,00
125Liczba cetanowa, indeks cetanowy, zawartość dodatku polepszającego liczbę cetanową, ciepło spalania, zawartość związków aromatycznych wielopierścieniowych i węglowodorów aromatycznych w olejach napędowych metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni150,00
126Nafteny, punkt dymienia, ciepło spalania i węglowodory aromatyczne w paliwach turbinowych metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni150,00
127Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego50,00
128Oznaczenie zawartości metanolu metodą chromatografii gazowej100,00
129Wydzielanie i charakterystyka FAME ze średnich destylatów250,00
130Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej150,00
131Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru180,00
132Zawartość grup związków (np. frakcji węglowodorowych, estrów metylowych, oleju roślinnego metodą chromatografii gazowej)300,00
133Zawartość związków organicznych metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem spektrometrii mas200,00 za 1 związek
134Identyfikacja produktów i związków organicznych metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem detektorów innych niż spektrometrii mas300,00
135Identyfikacja produktów i związków organicznych metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem spektrometrii mas500,00
136Pozostałość po spopieleniu150,00
137Stabilność oksydacyjna250,00
138Smarność HFRR400,00
139Badanie działania korodującego na Cu100,00
140Prężność par110,00
Analiza produktów włókienniczych
140Analiza ilościowa składu surowcowego produktów włókienniczych200,00
141Określenie masy powierzchniowej50,00
142Określenie masy liniowej100,00
143Określenie średniej grubości odtłuszczonych włókien metodą mikroskopową100,00
144Określenie liczby skrętu przędzy/nitki240,00
145Siła zrywania nitek300,00
Analiza tytoniu
146Rozdział mieszanki tytoniowej i określenie zawartości procentowej jej składników60,00
147Analiza zawartości i szerokości cięcia mieszanki tytoniowej150,00
148Identyfikacja tytoniu ekspandowanego120,00
149Analiza porównawcza składu pierwiastkowego tytoniu metodą XRF150,00
150Analiza porównawcza składu tytoniu metodą chromatografii gazowej z detektorem MS300,00
151Badanie przydatności tytoniu do palenia z użyciem aparatu do rutynowego spalania papierosów100,00
Badanie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier
152Badanie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier900,00
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).