Zm.: rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.56.392

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 marca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz. U. Nr 94, poz. 913) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

RYCZAŁTOWE STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LUB ANALIZY PRZEPROWADZANE PRZEZ LABORATORIA CELNE

Lp.Rodzaj badaniaStawka w zł
123
Badania fizykochemiczne
1.Analiza mikroskopowa70,00
2.Analiza sitowa35,00
3.Analiza sitowa substancji mineralnych40,00
4.Analiza termograwimetryczna (do 1.000 °C) 600,00
5.Analiza termograwimetryczna z identyfikacją produktów rozpadu techniką IR1.000,00
6.Badania amylograficzne35,00
7.Badania makroskopowe35,00
8.Barwa cukru70,00
9.Ilościowe oznaczenie pierwiastków metodą ICP250,00

(za 1 pierwiastek)

10.Jakościowe oznaczanie pierwiastków metodą ED XRF z wyłączeniem produktów petrochemicznych70,00
11.Jakościowe oznaczenie pierwiastków metodą ICP120,00

(za 1 pierwiastek)

12.Kwasowość ogólna40,00
13.Kwasowość miareczkowa40,00
14.Liczba formolowa55,00
15.Masa właściwa (gęstość) ciała stałego metodą piknometryczną70,00
16.Masa właściwa (gęstość) cieczy metodą oscylacyjną20,00
17.Pomiar grubości metodą mikrometryczną30,00
18.Określenie grubości na podstawie gęstości materiału50,00
19.Określenie zawartości towaru w opakowaniu jednostkowym (określenie objętości) - 1 opakowanie30,00
20.Określenie zawartości towaru w opakowaniu jednostkowym (określenie masy) - 1 opakowanie30,00
21.Oznaczanie pH30,00
22.Oznaczenie kwasowości lotnej w winie120,00
23.Oznaczenie substancji krystalicznych metodą dyfrakcji rtg (na 1 związek)150,00
24.Oznaczenie zawartości hydroxyproliny/kolagenu150,00
25.Oznaczanie wolnych kwasów tłuszczowych (WKT)30,00
26.Oznaczanie liczby nadtlenkowej20,00
27.Oznaczanie liczby jodowej30,00
28.Spektrofotometryczne badanie tłuszczów w zakresie UV55,00
29.Pomiar konduktometryczny30,00
30.Pomiar lepkości z wykorzystaniem lepkościomierza rotacyjnego (1 temperatura) 80,00
31.Pomiar napięcia powierzchniowego40,00
32.Pomiar temperatury kroplenia wosków organicznych40,00
33.Pomiar temperatury mięknięcia40,00
34.Pomiar temperatury topnienia60,00
35.Pomiar temperatury wrzenia cieczy60,00
36.Rejestracja widma absorpcyjnego w podczerwieni próbki oraz porównanie z widmem wzorcowym (promieniowanie odbite lub przechodzące)100,00
37.Rejestracja widma absorpcyjnego w podczerwieni z wykorzystaniem technik mikroskopowych oraz porównanie z widmem wzorcowym200,00
38.Równoważnik glukozowy w syropie ziemniaczanym35,00
39.Różnicowa kalorymetria skaningowa (zakres temperatur -90° do 500°C) - charakterystyka dla jednego parametru600,00
40.Wilgotność przez suszenie40,00
41.Zawartość wody pochodzącej z zewnątrz w produktach mięsnych30,00
42.Zawartość alkoholu etylowego w piwie albo w winie50,00
43.Zawartość azotu/białka metodą Duma100,00
44.Zawartość azotu/białka metodą Kjeldahla85,00
45.Zawartość chlorków metodą Mohra35,00
46.Zawartość skrobi metodą Luffa-Schoorla130,00
47.Zawartość cukrów po inwersji90,00
48.Zawartość cukrów bezpośrednio redukujących55,00
49.Zawartość cukru(ów) (glukoza, fruktoza, sacharoza) metodą enzymatyczną165,00
50.Zawartość laktozy metodą Luffa-Schoorla30,00
51.Zawartość laktozy metodą enzymatyczną160,00
52.Zawartość ekstraktu bezcukrowego70,00
53.Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej (PLATO)75,00
54.Zawartość ekstraktu refraktometrycznego/wartość współczynnika załamania światła20,00
55.Zawartość glutenu45,00
56.Zawartość jonów fluorkowych z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej80,00
57.Zawartość chlorków metodą potencjometryczną20,00
58.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCI110,00
59.Zawartość popiołu siarczanowego55,00
60.Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego40,00
61.Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną70,00
62.Zawartość skrobi metodą Eversa70,00
63.Zawartość suchej masy metodą suszarkową40,00
64.Zawartość pozostałości po odparowaniu rozpuszczalnika50,00
65.Zawartość tłuszczu metodą Gerbera40,00
66.Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta bez hydrolizy55,00
67.Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą90,00
68.Zawartość węglowodanów ogółem135,00
69.Zawartość wody metodą Karla Fischera100,00
70.Zawartość tłuszczu metodą Röse-Gottlieba

(Szmidta-Bondzyńskiego - sery)

50,00
71.Zawartość tłuszczu w maśle metodą pośrednią (poprzez oznaczanie zawartości wody i suchej pozostałości beztłuszczowej) 30,00
72.Zawartość formaldehydu w alkoholu etylowym metodą spektrofotometryczną150,00
73.Zawartość glukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym metodą spektrofotometryczną100,00
74.Liczba kwasowa60,00
75.Liczba hydroksylowa60,00
76.Zawartość azotu amonowego metodą formalinową100,00
77.Określenie obecności barwnika spożywczego metodą UV-VIS80,00
78.Określenie obecności narkotyku za pomocą narkotestów20,00
79.Oznaczanie gęstości zboża w stanie zsypnym30,00
80.Zawartość zanieczyszczeń w ziarnie zbóż (Schwarzbesatz)35,00
81.Oznaczanie szklistości kukurydzy30,00
82.Oznaczanie natężenia strat szklistości w ziarnie zbóż40,00
83.Określenie wskaźnika flotacji50,00
84.Ocena wizualna tuszek drobiowych55,00
85.Oznaczanie płci metodą PCR150,00
86.Oznaczanie gatunku roślin i zwierząt metodą PCR150,00
87.Zawartość mięsa chudego

(z wyłączeniem tłuszczu)

85,00
88.Identyfikacja białek pochodzenia zwierzęcego po obróbce termicznej w produktach mięsnych i w paszach. Metoda immunoenzymatyczna230,00
89.Oznaczanie zawartości beta laktoglobuliny w produktach spożywczych metodą immunoenzymatyczną100,00
90.Oznaczanie zawartości białka jaja w produktach spożywczych metodą immunoenzymatyczną100,00
91.Zawartość związków chemicznych metodami immunoenzymatycznymi400,00
92.Jakościowe oznaczenie białka mlecznego metodą elektroforetyczną90,00
93.Identyfikacja związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS80,00

za 1 związek

94.Zawartość związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS150,00

za 1 związek

95.Identyfikacja substancji metodami chemicznymi100,00
96.Ilościowe oznaczenie substancji metodami chemicznymi200,00
Analizy chromatograficzne
Chromatografia cienkowarstwowa
97.Chromatografia jednokierunkowa320,00
98.Chromatografia wielokierunkowa475,00
Chromatografia gazowa
99.Analiza ilościowo-jakościowa węglowodorów (14 składników) próbki gazu płynnego LPG520,00
100.Zawartość alkoholu etylowego40,00
101.Zawartość alkoholu metylowego40,00
102.Zawartość fuzli90,00
103.Zawartość kumaryny110,00
104.Zawartość delta 9 THC300,00
105.Zawartość kwasów benzoesowego, sorbowego250,00
106.Zawartość kwasów tłuszczowych220,00
107.Zawartość kwasu erukowego180,00
108.Zawartość kwasu masłowego150,00
109.Zawartość steroli250,00
110.Zawartość waniliny150,00
111.Zawartość alkoholi alifatycznych400,00
112.Zawartość uvaolu i erytrodiolu270,00
113.Zawartość kwasów tłuszczowych w pozycji 2 trójglicerydów205,00
114.Zawartość wosku110,00
115.Zawartość stigmastadienów75,00
116.Zawartość rozpuszczalników fluorowcowanych70,00
117.Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas -(1-3 związki) 100,00

za 1 związek

118.Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas -(4-10 związków) 350,00
119.Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas - powyżej 10 związków500,00
120.Zawartość związku organicznego z wykorzystaniem spektrometrii mas (GC-MS) 150,00

za 1 związek

121.Zawartość związku organicznego z wykorzystaniem detektora innego niż detektor MS100,00

za 1 związek

Wysoko sprawna chromatografia cieczowa
122.Analiza produktów enzymatycznego rozpadu skrobi260,00
123.Zawartość beta-karotenu150,00
124.Zawartość cukrów (glukoza, fruktoza, sacharoza) 180,00
125.Zawartość estrów hydroksykwasów, kwasu benzoesowego, sorbowego260,00
126.Zawartość kakao w przeliczeniu na całkowitą odtłuszczoną masę120,00
127.Zawartość karotenoidów i beta-karotenu200,00
128.Zawartość kofeiny120,00
129.Zawartość kwasu cytrynowego120,00
130.Zawartość laktozy230,00
131.Zawartość maltozy230,00
132.Zawartość sorbitolu lub słodzików180,00
133.Zawartość witamin (za jedną witaminę) 250,00
134.Zawartość trilinoleiny80,00
135.Zawartość trójglicerydów z ECN 42 (z równoważną liczbą atomów węgla 42) 110,00
136.Zawartość pozostałości środków farmakologicznych i innych zanieczyszczeń chemicznych w żywności i paszach350,00

za 1 związek

137.Analiza enzymów w mieszaninie lub na nośniku250,00
138.Zawartość galaktozy230,00
139.Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego300,00
140.Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego z wykorzystaniem detektora mas350,00
141.Zawartość glukonianu chlorheksydyny w wyrobach spirytusowych/spirytusach skażonych350,00
142.Analiza jakościowa związków chemicznych metodą HPLC150,00
143.Zawartość związków chemicznych metodą HPLC350,00

za 1 związek

Analizy produktów petrochemicznych
144.Skład frakcyjny - metoda destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym175,00
145.Gęstość produktów naftowych40,00
146.Siarka, zawartość - metoda dyspersyjnej rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej150,00
147.Siarka, zawartość - metoda fluorescencji UV250,00
148.Azot, zawartość - metoda chemiluminescencyjna250,00
149.Ołów, zawartość - metoda dyspersyjnej rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej150,00
150.Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Pensky - Martens)80,00
151.Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Abel)100,00
152.Lepkość kinematyczna lub lepkość dynamiczna100,00
153.Wskaźnik lepkości (obejmuje badanie lepkości w 40°C i 100°C oraz obliczenia)210,00
154.Węglowodory aromatyczne, olefiny, parafiny, nafteny, liczba oktanowa - badawcza, związki tlenowe (identyfikacja, zawartość) w benzynach i innych lekkich frakcjach naftowych - metoda chromatografii gazowej350,00
155.Rozkład temperatur wrzenia cięższych frakcji naftowych - metoda chromatografii gazowej (destylacja symulowana) 350,00
156.Rozkład temperatur wrzenia benzyn i frakcji benzynowych - metoda chromatografii gazowej (destylacja symulowana) 350,00
157.Temperatura płynięcia200,00
158.Temperatura mętnienia200,00
159.Kolor naturalny lub rozcieńczony kolor C40,00
160.Identyfikacja składu grupowego na podstawie widma próbki lub porównanie widma próbki z widmem wzorcowym - metoda spektrofotometrii IR200,00
161.Oznaczenie zawartości estru metylowego rzepakowego w średnich (właściwych) destylatach (oleju napędowego) - metoda spektrofotometrii IR150,00
162.Jakościowe oznaczenie pierwiastków - metoda dyspersyjnej rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej80,00
163.Ilościowe oznaczenie pierwiastków - metoda dyspersyjnej rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej200,00

(za 1 pierwiastek)

164.Liczba oktanowa badawcza i motorowa, zawartość w benzynach silnikowych: związków nasyconych, olefin, aromatów (w tym: benzen, toluen, ksyleny), związków tlenowych (MTBE, DIPE, ETBE, TAME, TBA, etanol, metanol) oraz tlenu całkowitego metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni200,00
165.Próba kwasowa10,00
166.Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 w olejach napędowych metodą spektrofotometrii UV-VIS150,00
167.Zawartość barwnika typu Solvent Red 19 lub Solvent Red 164 - metoda spektrofotometrii UV-VIS180,00
168.Zawartość barwnika typu Solvent Blue 35 - metoda spektrofotometrii UV-VIS180,00
169.Pomiar penetracji wosków petrochemicznych i materiałów bitumicznych80,00
170.Zawartość oleju w woskach petrochemicznych300,00
171.Temperatura krzepnięcia wosków petrochemicznych80,00
172.Zawartość popiołu siarczanowego200,00
173.Liczba zmydlenia150,00
174.Indeks cetanowy olejów napędowych (obejmuje badanie składu frakcyjnego i gęstości oraz obliczenia) 225,00
175.Oznaczanie frakcji aromatycznych i niearomatycznych w mieszaninie wysokowrzących węglowodorów - metoda chromatografii elucyjnej150,00
176.Oznaczanie charakterystycznych grup (polarnych, aromatycznych i nasyconych) - metoda chromatografii elucyjnej200,00
Analizy produktów włókienniczych
177.Badanie identyfikacyjne 1 składnika metodami zespolonymi150,00
178.Badanie identyfikacyjne mikroskopowe70,00
179.Spalanie włókna w płomieniu30,00
180.Określenie masy powierzchniowej50,00
181.Określenie masy liniowej włókien70,00
182.Określenie średniej grubości włókien odtłuszczonych metodą mikroskopową100,00
Analizy tytoni
183.Analiza ilościowa zawartości cukrów w tytoniu metodą Luffa-Schoorla160,00
184.Analiza półilościowo-jakościowa próbki tytoniu metodą chromatografii gazowej z detekcją mas GC-MS w zakresie podstawowym (humektanty oraz cukry: glukoza, fruktoza i sacharoza) 250,00
185.Analiza półilościowo-jakościowa próbki tytoniu metodą chromatografii gazowej z detekcją mas GC-MS w zakresie poszerzonym (humektanty; cukry: glukoza, fruktoza i sacharoza; nikotyna; składniki mieszanin sosujących, profilowanie typu tytoniu) 350,00
186.Badania makro- i mikroskopowe tytoniu80,00
187.Identyfikacja humektantów w tytoniu i wyrobach tytoniowych metodą chromatografii gazowej w zakresie podstawowym (gliceryny, glikolu propylenowego) 80,00
188.Identyfikacja humektantów w tytoniu i wyrobach tytoniowych metodą chromatografii gazowej w zakresie poszerzonym (gliceryny, glikolu propylenowego i innych glikoli) 120,00
189.Rozdział mieszanki tytoniowej i określenie zawartości procentowej jej składników60,00
190.Analiza zawartości i szerokości cięcia mieszanki tytoniowej150,00
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).